forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

tgc_logo_buyukTürkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 43. Ola?an Genel Kurulu yap?ld?. TGC'nin Ca?alo?lu'ndaki Burhan Felek Konferans Salonu'ndaki seçimlerde 3 bin 403 üyeden 996's? oy kulland?.

Son y?llardaki en geni? kat?l?ml? genel kurulda Orhan Erinç'in ba??n? çekti?i Ba??ms?z ve Ba?lant?s?z Gazetecilik Grubu ile Celal Toprak'?n ba??n? çekti?i De?i?im Grubu'nun listeleri yar??t?.

9 y?ld?r TGC Ba?kanl???n? yürüten Orhan Erinç, seçim sonras?nda yapt??? aç?klamada ?unlar? söyledi:

"TGC üyeleri her zaman gazetecili?in ba??ms?z ve ba?lant?s?z sürdürülmesi görü?üne sahip ç?km?? ve sa?duyulu bir yakla??m sergilemi?tir. Bu gelene?in bu seçimlerde de sürdürüldü?ü görülmü?tür. Üyelerimizin geçmi?te de Cemiyete siyasetin kar??t???n? alg?lad?klar? her genel kurulda kat?l?m yüksek olmu?tur. Üyelerimizin alg?lamas? seçim gününde giri?e stantlar kurulmas?, baz? yay?n organlar?nda çal??an üyelerimizin aidat borçlar?n?n müessese temsilcileri taraf?ndan ödenerek oy kullanma haklar?n?n sa?lanmas?, araç tutularak ula??m?n gerçekle?tirilmesi ve baz? kurumlarda oy kullanacak üyelerimizin idari izinli say?lmas? uygulamas?ndan kaynaklanm??t?r. TGC Yönetimleri bugüne kadar üyeleri aras?nda ay?r?m yapma yanl???ndan uzak durmu?tur. Çok seslili?in sa?lanmas? konusunda sava??m veren bir meslek örgütü yönetiminin böyle bir yakla??m sergilemesinin yanl??lar?n en büyü?ü oldu?u konusundaki geleneksel görü?ü önümüzdeki çal??ma dönemi için de geçerlili?ini koruyacakt?r. Türkiye'deki fikir yelpazesinin tümünü temsil eden TGC'nin bundan sonra da görü?ler aras?nda tercih yapmas? söz konusu olmayacakt?r."

YEN? YÖNET?M KURULU ?U ?S?MLERDEN OLU?TU

ASIL:

1- ORHAN ER?NÇ 598 oy

2- VAHAP MUNYAR 555 oy

3- TURGAY OLCAYTO 548 oy

4- ZAFER ATAY 546 oy

5- S?BEL GÜNE? 523 oy

6- ORHAN AYHAN 518 oy

7- AHMET ÖZDEM?R 504 oy

8- GÜLSEREN GÜVER 495 oy

9- RECEP YA?AR 492 oy

10- DO?AN SATMI? 482 oy

11- AR?F KIZILYALIN 477 oy

YEDEK:

1- CELAL TOPRAK 426 oy

2- ÜNAL TANIK 364 oy

3- NUH ALBAYRAK 356 oy

4-CENG?Z KAHRAMAN 347 oy

5- MAHMUT ÖVÜR 327 oy

6- ABDÜLHAM?T AV?AR 318 oy

7- AL? AKKU? 317 oy

8- KEMAL Ç?FTÇ? 313 oy

9-KAD?R DEM?REL 312 oy

10- SONER CAN 299 oy

11- FATMA KARAAL?  111

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri