forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Medya mensuplar? ile akademisyenleri bir araya getirme amac? ile kurulan ?stanbul merkezli Medialog Platform, Güney Afrikal? ve Türk gazetecileri Johannesburg ?ehrinde bulu?turdu.


Johannesburg merkezli Turkuaz Harmoni Enstitüsü ve Güney Afrika Editörler Forumu'nun (SANEF) ev sahipli?inde "Medya Özgürlü?ü, Demokrasi ve Toplumsal Uzla?ma" konulu panel düzenlendi. Panele konu?mac? olarak Yeni ?afak'tan Ali Bayramo?lu ve Todays Zaman editörü Bülent Kene? kat?ld?. Milliyet'ten Belma Akçura ve romanc?-yazar Mario Levi da panele kat?lan di?er isimlerdi.

Güney Afrika'n?n en büyük ?ehri Johannesburg'un ismini ta??yan üniversitede gerçekle?en panele Türk ve Afrikal? gazetecilerin yan? s?ra Türkiyeli gurbetçiler, üniversite ö?rencileri ve i?adamlar?n? kat?ld?.

Medialog Proje Koordinatörü Özgür Küçük, panelde yapt??? konu?mas?nda, "Geçti?imiz Aral?k ay?nda Güney Afrikal? editörlerin derne?i olan SANEF üyesi bir grup gazeteciyi Türkiye'de a??rlad?k. Ülkemizden çok etkilenen gazeteciler ayn? zamanda Türkiye'deki sorunlar?n kendi ülkeleri ile benzerliklerinden hareketle Türk meslekta?lar? ile Güney Afrika'da bir konferans düzenlemek istediklerini ifade etti. Bugün hem iadeyi ziyaret gerçekle?tirildi, hem de mesleki konu?lar?n tart???ld??? bir panel." diye konu?tu.

Güney Afrikal? konu?mac?lardan SANEF'in Ba?kan Yard?mc?s? Henry Jeffreys ise Türkiye ziyaretlerinin verimli geçti?ini söyledi. Jeffreys, "Türkiye'de çok k?sa bir zaman geçirmemize ra?men bölgede yükselen bir güç olman?n yan?nda Güney Afrika ile benzer baz? problemler ya?and???n? gördük. Türkiye'de bizim gibi çok kültürlü bir topluma sahip, ama fark modern ve ileriye dönük büyük projelere sahip olan bir toplumu ho?görü ve kar??l?kl? diyalog temelleri üzerine in?a edilmesi Ayn? zamanda görü?tü?ümüz insanlar da hep ileriye bakan umut dolu bir vizyon oldu?una ?ahit olduk. Bu amaca hizmet eden güçlü bir medya da en önemli kazanc?n?z." dedi.

Sosyolog Ali Bayramo?lu, Türkiye'de demokrasinin, bas?n özgürlü?ünün art?k daha güçlü oldu?unun üzerinde dururken, panelde söz alan Milliyet gazetesinden Belma Akçura da 90'lara kadar Kürt sorununun topluma sadece PKK ve terör olarak yans?t?ld???n? ama art?k meselenin gerçek boyutlar?yla ele al?nd???n? aç?klad?.

Türk gazeteciler Johannesburg'un ard?ndan ziyaretleri kapsam?nda dünyaca ünlü turizm beldesi Cape Town ?ehrine geçti.

(C?HAN)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri