forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

BA?BAKAN ERDO?AN NEOCONLAR'IN YAYIN ORGANI WASH?NGTON POST'UN HEDEF?NDE

Aktif .

wpAmerika'daki Yahudilerin en önemli yay?n organlar? aras?nda yer alan  Washington Post gazetesi  yard?m gemilerine sald?r? sonras? Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n ?srail yönetimine gösterdi?i tepkiye kar?? harekete geçti. Neoconlar'?n sözcüsü WP Bat?'n?n Erdo?an Hükümeti'nden kayg?lanmas? gerekti?ini savundu...

Washington Post, hükümetin “?slamc? militanlara sempati, ?srail’e kar?? demagojiye acayip bir dü?künlük gösterdi?ini” ve bunun bir NATO üyesi için kabul edilemez oldu?unu savundu...

Mavi Marmara krizini de?erlendiren Washington Post gazetesi, dünkü ba?yaz?s?nda Erdo?an hükümetine sert ele?tiriler yöneltti. Washington Post, bat?l? devletlerin ?srail hükümetinin ald??? kötü kararlar konusunda kayg? duymakla birlikte Erdo?an hükümetinin ald??? kararlardan da kayg?lanmas? gerekti?ini yazd?.

Gazete, hükümetin “?slamc? militanlara sempati, ?srail’e kar?? demagojiye acayip bir dü?künlük gösterdi?ini” ve bunun bir NATO üyesi için kabul edilemez oldu?unu savundu.

Washington Post, dokuz eylemcinin ölümüyle sonuçlanan bask?n konusunda yap?lacak herhangi bir uluslararas? soru?turman?n, Erdo?an hükümetinin ?nsani Yard?m Vakf?yla (IHH) ili?kisini de ele almas? gerekti?ini savundu. Gazete, ?nsani Yard?m Vakf?’n?n, Hamas’a maddi destek sa?layan ‘Hay?r ?tilaf?’n?n üyesi oldu?unu ve bu grubun ABD taraf?ndan terör örgütü olarak görüldü?ünü yazd?.

Washington Post ba?yaz?s?nda ?u ifadelere yer veriliyor: “[Erdo?an’?n] a??r?c?l??a dönü?ünün en ilginç yan?, bunun, Obama yönetiminin Türk hükümetine sürekli aç?l?mda bulundu?u, anti-demokratik e?ilimlerini görmezden geldi?i, PKK’yla mücadelede destek verdi?i ve Türklerin Ermeni soyk?r?m? konusundaki hassasiyetlerini dikkate ald??? bir döneme denk gelmesidir. ?srail, kötü kararlar?n?n ve Amerika'n?n ç?karlar?n? hiçe saymas?n?n sonucuna katlan?yor. Erdo?an’?n davran??lar?n?n da bir maliyeti olacak m??”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri