forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

iuif_mezunlari?stanbul Üniversitesi (?Ü) ?leti?im Fakültesi, 60. y?l?nda aralar?nda ünlü gazetecilerin de bulundu?u her ya?tan mezunlar?n? bir yemekte bir araya getirdi...

?ÜHA- ?stanbul Üniversitesi (?Ü) ?leti?im Fakültesi, 60. y?l?nda aralar?nda U?ur Dündar, Kenan Ak?n gibi gazetecilerin de bulundu?u her ya?tan mezunlar?n? görkemli bir gala yeme?inde bulu?turdu. ?Ü ?leti?im Fakültesi Dekan? Prof.Dr. Suat Gezgin, ?Ü ?leti?im Fakültesi’nin bir marka konumuna geldi?ini vurgulayarak, ”Markay?z çünkü Bab-? Ali’nin yan?nday?z. Markay?z çünkü tüm ileti?im fakültelerine kaynak oldu?umuzu biliyoruz. Markay?z çünkü taklit ediliyoruz” dedi.

?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nin ?imdiye kadar Türk medyas? ve ileti?im sektörüne kazand?rd??? her ya?tan mezun, WOW Otel’de düzenlenen yemekte bir araya geldi. Geceye, eski mezunlar aras?nda yer alan U?ur Dündar, Kenan Ak?n, Vasfiye Özkoçak, Mehmet Baransu ile Edibe Sözen, Ate? Ünal Erzen gibi siyasetçilerle Ali Saydam gibi ileti?im sektörünün tan?nm?? isimleri de kat?ld?.

?Ü ?leti?im Fakültesi’nin 60.y?l etkinlikleri kapsam?nda düzenledi?i yemekte aç?l?? konu?mas?n? yapan Dekan Prof. Dr. Suat Gezgin, üniversite denilince akla ilk gelenin ?stanbul Üniversitesi oldu?unu söyledi. Tüm Türk filmlerinde üniversiteye gitmenin simgesi olarak ?ܒnün ana kap?s?n?n kullan?ld???na dikkat çeken Gezgin,”?stanbul Üniversitesi’nin marka olmad???n? kim söyleyebilir? Bir di?er marka da hiç ku?kunuz olmas?n ki ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’dir” dedi.

Gezgin, ticari bir kavram olan ‘marka’y? akademik hayatta kullanman?n do?rulu?unun tart???laca??n? ancak akademik camian?n da markalar? oldu?unu söyledi. ”Markay?z çünkü Bab-? Ali’nin yan?nday?z. Markay?z çünkü tüm ileti?im fakültelerine kaynak oldu?umuzu biliyoruz. Markay?z çünkü taklit ediliyoruz.”diyen Gezgin, sözlerini ?öyle sürdürdü:

“Marka s?k? takibi de zorunlu k?lar. Biz biliyoruz ki; birçok ileti?im fakültesi bizim yap?lanmam?z? örnek al?yor ve bizi takip ediyor. Biliyoruz ki biz referans markay?z. Hiç bir fakültenin haber ajans? yokken bizim ?stanbul Üniversitesi Haber Ajans?’m?z vard?. Hiç bir fakültede ara?t?rma birimi yokken bizim Akademedya’m?z vard?. Hiç bir fakültede radyo, televizyon yokken bizim ?ÜRTV’miz vard?. Yine hiçbir fakültede halkla ili?kiler grubu yani yeni ad?yla ?leti?im Kulübü yokken bizim vard?.”

‘Marka olmak sorumlulu?umuzu artt?r?yor’

Dekan Gezgin, 29 Kas?m 1950’den bu yana geçen 60 y?l?n köklü bir e?itim kurumu olarak sorumluluklar?n? da artt?rd???n? ifade etti. Yanl???n kar??s?na do?ruyu koymak, çirkinin yerine güzeli öne ç?karmak, meslek eti?ini gözetmenin sorumluluklar? aras?nda oldu?unu söyleyen Gezgin,”Bugüne kadar oldu?u gibi tüm yo?unlu?una, zorluklar?na, a??rl???na kar??n, bu güzel tablonun verdi?i ?evkle daha da iyisini, güzelini yarataca??z. Bu güç ve enerji ve co?ku bizlerde var. Kurulu? heyecan?n? 60 y?l önce Profesörler Evi’nde verilen bir kokteylle ya?ad?k.60 y?l sonra burada sizlerle olmak bize ayn? heyecan? veriyor” diye konu?tu.

?leti?im Fakültesi üniversitemizin yüz ak?’

?Ü Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Ahmet Gökçen ise ?ܒnün gerçekten günümüzde her bran?ta e?itim verebilen köklü bir üniversite oldu?unu söyledi. ?leti?im Fakültesi’nin Dekan Gezgin’in de söyledi?i gibi yaln?z kendisine de?il di?er üniversitelerdeki ileti?im fakültelerine de öncülük etmi? ve etmeye devam eden bir fakülte oldu?unu kaydeden Gökçen, ileti?im fakültesinin Gazetecilik Enstitüsü döneminden beri üniversitenin bas?n yay?n organlar?yla ba?lant?lar? aç?s?ndan ayr? önemi oldu?una dikkat çekti. ?leti?im Fakültesi’nin hem fakülte olarak hem de ö?retim üyeleri olarak üniversitenin bas?n yay?n organlar?yla ili?kilerini zarafet içinde yürüttü?ünü kaydeden Gökçen,”?leti?im fakültesini bir bak?ma üniversitemizin yüz ak? olarak kabul edebiliriz” dedi.

‘Fakültede ö?rendiklerimi siyasette uygulamaya çal???yorum’

?Ü ?leti?im Fakültesi eski Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Edibe Sözen, 60.y?l?n? kutlayan ?leti?im Fakültesi’nin mezunu olmaktan onur duydu?unu söyledi. ”Türkiye’yi ve dünyay? bu fakülteden gözlemledik, izledik. ?imdi de siyaset dünyas?nda bu ö?rendiklerimizi uygulamaya çal???yoruz” diyen Sözen, ”Öncelikle 22 y?ll?k bir geçmi?im oldu?u için aram?zda olmayan çok de?erli insanlar? da yâd etmek istiyorum. Onlar aram?zda yok ama b?rakt?klar? izler var. Etik izler var, siyasi dü?ünce tarihin ili?kin izler var, onlar?n yakla??mlar? var.”diye konu?tu.

Sözen, genç bak??? ve genç vizyonu ta??yan bir fakülte olarak çok ba?ar?l? i?lere imza att?klar?n? vurgulad?. Fakültede faaliyet gösteren ?stanbul Üniversitesi Haber Ajans? ve ?letim gazetesinde çal??mas?n?n kendisine büyük tecrübe kazand?rd???n? ifade eden Sözen, ”?u anda ba??nda çok de?erli arkada?lar?m?n bulundu?u ?stanbul Üniversitesi Haber Ajans? (?ÜHA), ?letim Gazetesi ve ?u an yay?nlanmayan 4.Boyut Dergisi gibi kurumlar?n içinde bizzat yer ald?m. Bunun hayat?mda çok büyük bir tecrübe olarak yer ald???n? belirtmek isterim” diye devam etti.

Sözen, medyaya insan yeti?tiren bir fakültenin mensubu olarak mesaj vermek istedi?ini kaydederek ?unlar? söyledi:

“Akademide kad?n olmak çok gurur ve onur verici bir ?ey. Dünyaya bakt???m?zda Türkiye’nin bu konuda büyük bir yüzdeye sahip oldu?unu görüyoruz. Ancak ayn? ?eyi siyaset için söylemek çok da mümkün de?il. Hepimizin de bildi?i gibi dünyada kad?n politikalar? ve insan haklar? politikalar? çok egemen. Demokrasi her ikisini de zorunlu k?l?yor. Bir ülkede demokrasiden söz ediyorsan mutlaka insan haklar?ndan söz ediyoruz, mutlaka toplumsam cinsiyet politikalar?ndan söz ediyoruz. Bunlar eksik oldu?u zaman demokrasimiz de eksik olur. O yüzden bundan sonraki çabam?z kad?nlar?n akademik camiada oldu?u gibi siyaset camias?nda da ba?ar?l? olmalar? yönündedir. ?nsan haklar?n?, gerek yerel gerekse merkezi yönetimlerde uygulanacak cinsiyet politikalar?yla birlikte dü?ünüyorum. Medya da demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru oldu?u için özellikle kad?n ve insan haklar? konular?n?n üzerinde durulmas?n? öneriyorum. Fakültedeki y?llar?mda say?n Dekan Suat Gezgin’e bu konuyu açt???mda, ki kendisine ?ükran borçlu oldu?umu ifade etmek isterim, insan haklar?na yönelik bir dersimizin olmas? gerekti?ini söyledi?imde kendisi hemen ‘?nsan Haklar?, Demokrasi ve Medya” dersini kabul etti. Biz de bu dersi doktora ö?rencileri ile kitapla?t?rd?k. Bu çal??ma bugün her yerde kullan?lan ve kaynak al?nan bir çal??ma haline geldi. Say?n Gezgin’e bu çal??madaki katk?lar?ndan dolay? bir kez daha sizlerin huzurunda te?ekkür etmek isterim.”

Bak?rköy Belediye Ba?kan? Ate? Ünal Erzen de ?Ü ?leti?im Fakültesi’nin bir marka oldu?unu belirterek, ” Markan?n de?erinin devam?n?n gereklili?ini çok iyi bilen ki?ilerden biriyim. Türkiye’de üniversite dedi?inde akla ?Ü gelir. ?leti?im Fakültesi deyince de akla ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi gelir. Ne mutlu size ki akademisyenler olarak ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nde görev yap?yorsunuz.”?eklinde konu?tu.

?Ü ?leti?im Fakültesi mezunlar?ndan olan gazeteci U?ur Dündar da gecede gençlik y?llar?yla ilgili bir an?s?n? anlatt?. Anlatt??? olay?n Nedim ?ener’in kaleme ald??? “??te Hayat?m” adl? kitapta da yer ald???n? belirten Dündar, ?öyle devam etti:

“Biz o s?rada 2 y?l okuyoruz ve mezun olduktan sonra baz? haklar?m?z biraz geç teslim ediliyor. Bunun için parlamentoda kulis yapmam?z gerekiyor. Arkada?larla aram?zda para toplad?k. Ben o para ile Ankara’ya gittim. Hayat?mda ilk defa Ankara’ya gidiyorum. Meclis’te milletvekillerini bulaca??m. Meseleyi halletmeye çal??aca??m. Fakat para da arkada?lar?m?n paras?. Ne yapay?m. Dü?ündüm ta??nd?m akl?ma Ankara Gar? geldi. Dedim ki herhalde buras? sabaha kadar aç?k kal?r. Gittim bir banka uzand?m ve uyudum. Derken birden uyand?m. Yüzüme buz gibi sular s?çr?yor. Bakt?m i?çiler ba??mda salonu y?k?yor. ‘Hadi bakal?m yaylan buras? kapan?yor.’dediler. Ben ç?kt?m d??ar?ya. Buz gibi bir Ankara ayaz? var. Hiçbir ?eyi bilmeyen çaresiz ben, Ulus’a do?ru kendimi yola vurdum. Geldim Ulus’a evlerin etraf?nda dönüyorum. Kalacak yer ar?yorum. Arkada?lar?m?n paras?n? harcamayaca??m ya… Bakt?m gece polisleri uyan?yorlar bu adam neden dönüp duruyor diye.  A?a??da bir otel buldum. ‘Bana en ucuzundan bir oda verin’ dedim ve odaya yerle?tim. 3 ki?ilik bir odada bir yatak bo?mu?. Yorgunluktan bitap dü?mü?üm. Gittim odaya bir alkol kokusu ki burnunu k?r?yor insan?n. Adamlar da horul horul uyuyor. Ben battaniyeyi ald?m tam yataca??m bir bakt?m yast???n üstü simsiyah. Giyindim ve yatt?m. Sadece gözlerimi kapad?m çünkü uyumak mümkün de?il horultudan. Neyse sabah uyand?m, kahvalt?m? yapt?m ve meclise gidip meseleyi anlatt?m. Milletvekilleri heyecanla dinledi. Hakikaten dürüst bir siyasetçiydi Akgün Silivrili Adalet Partisi’nden. Hemen geri döndüm ve arkada?lar? toplad?m. ‘Hem meseleyi hallettim hem de paralar?n?z? harcamad?m’ dedim ve paralar? bölü?türdüm.”

Gala yeme?ine medya, ileti?im, sanat ve akademi dünyas?ndan çok say?da davatli kat?ld?. Geceye kat?lan mezunlar ve fakülte mensuplar? doyas?ya e?lendi. Sahneye sürpriz sanatç? olarak ç?kan Fakülte Sekreteri Selim Eker, bu?ulu sesiyle dinleyenleri büyüledi. Çocuklar Duymas?n dizisinin “Marry Han?m”? olarak bilinen Demet Tuncer ise etkileyici sesi ve sahne performans?yla konuklara e?lenceli dakikalar ya?att?. Fakülteye, kurum d???ndan eme?i geçenlere plaketlerin de verildi?i gecede, Prof. Dr. Suat Gezgin, 60.y?l için özel olarak haz?rlanan pastay?, gecenin sonunda sanatç? Demet Tuncer’le birlikte kesti. Burak Ersoy

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri