forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ULUSAL RADYOLARDAN ORTAK KARAR

Aktif .

mikrofonTRT Radyo Dairesi Ba?kanl???n?n ça?r?s?yla ?stanbul'da bir araya gelen 35 ulusal radyo temsilcisi, ''ortak yay?n platformu'' ba?l??? alt?nda, kamu vicdan?n? rahats?z edecek ola?anüstü durumlarda (do?al afet, her türlü terör olaylar? gibi) radyolar?n ortak tav?r sergilemesi ve duruma uygun dil kullan?lmas?n? kararla?t?rd?.

Verilen bilgiye göre, kamu vicdan?n? rahats?z edici geli?meler konusunda bütün radyolarca ayn? dilin konu?ulmas?na, ayn? duygunun payla??lmas?na ve yay?lmas? konusuyla ilgili 6 Temmuzda, ?stanbul Radyosu ev sahipli?inde bir toplant? gerçekle?tirildi.

Ulusal radyolardan 35 temsilcinin kat?ld??? toplant?da, toplumu yak?ndan ilgilendiren do?al afetler, her türlü terör gibi olaylar kar??s?nda yay?nlarda dil ve tav?r birli?i olu?turulmas? konusu ele al?nd?.

TRT Radyo Dairesi Ba?kan? ?enol Göka'n?n aç?l?? ve amac? anlatan konu?mas?n?n ard?ndan radyo yöneticileri tek tek söz alarak kendi bak?? aç?lar?n? ve yakla??mlar?n? anlatt?.

K?MLER KATILDI?

Do?u? radyolar?n? temsilen (NTV Radyo, Kral FM, Virgin Radio, NTV Spor Radyo, Radyo N101, Radyo Voyage ve Radyo Eksen) konu?an Berna Kaytaz, yay?n formatlar?n? ve hassasiyetlerini tüm radyocularla payla?t?.

Do?an grubu radyolar? (Radyo D, Slow Türk, CNN Türk ve Radyo Moda) Ba?kan? olarak kat?lan Sezgin Onat da radyoculuk ve yöneticilik deneyimini, birlikte yap?labilecekleri anlatt?.

Toplant?da, Radyo Tatl?ses, Radyo Spor, Radyo Time ve Radyo Trafik'i temsilen ?lhan Uzundurukan, Cinemüzik grubundan (Show Radyo, Radyo 5 ve Radyo Viva) Zafer ?lik, Best FM'in temsilcisi Deniz Güleçin, Radyo 7'den Serhat Karasu, Alem FM'den Çetin Aga?e, Power Grup ad?na (Power Fm, Power Türk, Radyo XL ve Radyo Fenomen) Haldun Alt?lar, Samanyolu Radyolar grubu temsilcisi (Samanyolu FM, Burç FM ve Dünya Radyo) Mazhar Aslano?lu, Spectrum Medya ad?na (Süper FM, Joy FM, Joy Türk ve Metro FM) Cemil Orhon, Akra FM'den Naim GÜLEÇ, TGRT FM'den Ataullah Arvas ve Radyocuyuz.com'dan Erkut Akta? haz?r bulundu. Radyo Klas'tan gelen mektupta toplant?ya üzülerek gelinemedi?i ancak ç?kacak her karara kat?l?naca?? belirtildi.

ALINAN KARARLAR

Toplant?da, kamu vicdan?n? rahats?z edecek ola?anüstü durumlarda (Do?al afet, her türlü terör olaylar? gibi) radyolar?n ortak tav?r sergilemesi ve duruma uygun dil kullanmas? kararla?t?r?ld?.

Ayn? anda bütün radyolarda toplumun moralini yüksek tutacak (galeyana getirmeden ve yasa bo?madan) ortak anonslar yap?lmas? ve kamu vicdan?n? rahats?z etmeyecek içerik olu?turulmas? konusunda da görü? birli?ine var?ld?. Özellikle toplumda moral bozuklu?u, korku, panik, y?lg?nl?k ya da galeyan olu?turmay? hedefleyen terörün amac?na hizmet etmemek aç?s?ndan var?lan görü? birli?inin önemine dikkat çekildi.

Yakla??k 15 milyon arac?n, 66 milyon mobil telefon abonesinin, 35 milyon internet kullan?c?s?n?n bulundu?u bir ülkede, ileti?im aç?s?ndan en uygun mecra olan radyoculu?un geli?tirilmesi için çe?itli konularda daha s?k bir araya gelinmesi niyeti sergilenen toplant?da, kar??l?kl? talepler de gündeme geldi.

Özellikle haber alma konusunda TRT muhabirlerine de ba?lan?labilmesi özel radyolar?n ortak dile?i olurken, bu birlikteli?in geni?letilmesi ve yerel radyolara da yay?labilmesi konusunda görü?ler belirtildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri