forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

HANG? ARA?TIRMA ??RKET? REFERANDUM'DA TAM ?SABET SA?LADI?

Aktif .

   Referandum'un resmi olmayan sonuçlar?na göre, Evet yüzde 58, Hay?r yüzde 42 olarak gerçekle?ti. Peki Referandum öncesinde yap?lan anketler aras?nda en iyi tahmini hangi ?irket yapt??


Referandum sonucuna en çok yakla?an Tarhan Erdem’in KONDA’s? oldu. Erdem’in evet oylar? çok oldu?u için baz? gazeteler taraf?ndan yay?nlanmayan anketi sonuç konusunda ipi gö?üsledi.

Hay?r kampanyas?n?n etkisinde kald?lar

• Referandum sonuçlar?n? en yak?n tahminle bilen Tarhan Erdem, ba?ar? nedenlerini ekip çal??mas?na ba?lad?. Andy-Ar’?n sahibi Acar da anket ?irketlerinin hay?r propagandas?n?n etkisinde kald???n? söyledi.

ÖVÜNMEK ?STEM?YORUM AMA...

• Konda Ara?t?rma ?irketi Ba?kan? Tarhan Erdem: Övünmek istemiyorum ama sonuçlar gösteriyorki, referandum sonuçlar?n? en iyi tahmin eden ara?t?rma ?irketi biz olduk. Biz yüzde 56.8 evet, yüzde 43.2 hay?r ç?kaca??n? ölçmü?tük. Gerçek sonuçta buna çok yak?n oldu. Bu konuda çok büyük bir ekip olarak çal??t?k, bu ba?ar? bu ekibimizin tamam?n?n ba?ar?s?d?r.

ANKETLER DE ETK? ALTINDA KALDI

• Andy-Ar Ara?t?rma ?irketi Ba?kan? Faruk Acar: Biz 25 ilde, 4 bin 743 ki?i üzerinde bir anket yapt?k. Öyle görünüyor ki bu zamana kadar tahminleriyle ba?ar?l? olan ara?t?rma ?irketleri, bu referandumda hay?r kampanyas?n?n etkisi alt?nda kalm??lar. ?lk yola ç?kt???m?zda karars?zlar?n oran? yüzde 15’di. Ama bu oran zamanla evete dönü?tü.Özellikle Kemal K?l?çdaro?lu’nun miting alanlar?nda söyledi?i ‘ba?örtüsü sorununu çözece?iz’ ç?k???, CHP’ye hay?r oyunda katk? de?il, karars?zlar?n evet oyu vermesinde yararl? oldu. Güneydo?u ve Do?u Anadalo’da boykot oran? ve evet oranlar? bekledi?imiz yüzdede kald?.

12 Eylül halk oylamas? öncesi halk?n nabz?n? tutan anket ?irketleri en yak?n sonucu tahmin etmek için birbirleriyle k?yas?ya yar???rken en isabetli tahmini yüzde 56.8 ‘evet’le Tarhan Erdem’e ait KONDA Ara?t?rma ve Dan??manl?k Hizmetleri yapt?. ?irketler referandum kampanyas?n?n ba?lad??? dönem her ay? kapsayacak ?ekilde anket düzenledi. ?irketlerin son ay yapt??? çal??malar ?u ?ekildeydi:

Genar’?n tahmini sand??a yak?n ç?kt?

Anayasa de?i?ikli?i referandumundaki evet oylar?n?n yüzde 55 band?n?n üstünde ç?kaca??n? tahmin eden anket firmalar? aras?nda Genar Ara?t?rma ?irketi de yer ald?. Genar’?n 31 il, 99 ilçede gerçekle?tirdi?i çal??man?n sonucunda yüzde 56.2 evet, yüzde 43.8 de hay?r oyu ç?kaca?? öngörülmü?tü.

EVET % 56.2

HAYIR % 43.8

Büyük?ehirlerdeki fark Adil Gür’ü de ?a??rtt?

Referandumda baz? anket ?irketleri  geçmi? tahminlerine yakla?amad?. Genel seçimlerde sonuçlar? bilen Adil Gür’ün A&G Ara?t?rma ?irketi ise, 2 bin 405 seçmenli ankette eveti karars?zlar da??t?ld?ktan sonra yüzde 51.0 olarak tahmin etmi?ti. Yüzde 49 hay?r oyu verilece?inin tahmin edildi?i anket sonuçlar?yla ilgili de?erlendirme yapan Gür, büyük?ehirlerdeki sand?klar?n evet-hay?r sonucunu de?i?tirebilece?ini aç?klad?. Gür, uygulad?klar? çal??man?n önceki y?llarda uygulanan yöntemlerle ayn? oldu?unu, bu nedenle sonucun de?i?meyece?ini dü?ündü?ünü aç?klad?.

EVET % 51

HAYIR % 49

Pollmark anketi sonuca sadece 3 puan uzak

Halkoylamas? öncesinde yap?lan ara?t?rmalarda sonuçlar birbirine yak?nd?.  Pollmark Ara?t?rma ?irketi de yüzde 55 band?n? geçmese de sonuca yak?n oran ç?karabilen anket ?irketleri aras?nda yer ald?. Pollmark’?n 57 ilde 5 bin 483 ki?iyle gerçekle?tirdi?i kamuoyu ara?t?rmas?ndan yüzde 54.9 evet, yüzde 45.1 de hay?r oyu ç?km??t?. Pollmark, yapt??? bu ara?t?rmayla sonuca yak?n tahmin yapan firmalardan oldu.

EVET % 54.9

HAYIR % 45.1

Andy-Ar sonuca yakla?t?

Anayasa de?i?ikli?i için yap?lan halk oylamas?n?n sonucuna en fazla yakla?an anket firmalar?ndan birisi de Andy- Ar Ara?t?rma ?irketi oldu. Faruk Acar’?n ba??nda bulundu?u Andy-Ar’?n 25 ilde 4 bin 743 ki?iyle gerçekle?tirdi?i çal??madan karars?zlar da??t?ld?ktan sonra yüzde 57.4 evet, 42.6 da hay?r oyu ç?km??t?. Sonuca en fazla yakla?an ara?t?rma ?irketleri aras?na girmeyi ba?aran Andy-Ar’?n tahminiyle gerçek sonuç aras?nda büyük bir fark bulunmuyor.

EVET % 57.4

HAYIR % 42.6

‘Hay?r ç?kacak’ diyenler de vard?

Referandumdan hay?r sonucu ç?kaca??n? söyleyen anket sonuçlar? da aç?klanm??t?. Sonar Ara?t?rma ?irketi’nin anketinden yüzde 49.9 evet, yüzde 50.1 de hay?r ç?km??t?. Konsensus Ara?t?rma ?irketi’nin 81 ilde bin 201 ki?iyle yapt??? anketten de yüzde 54.2 evet, yüzde 45.8 ç?kt?. Metropoll Ara?t?rma ?irketi de sonuca yak?n tahminde bulunan anket ?irketleri aras?nda yer ald?. Metropoll’ün anketlerinde evet oylar? yüzde 59.6,  hay?r da 40.4 olarak görünüyordu.

EVET %49.9

HAYIR %  50.1

Genel seçimin rövan??n? bu referandumda ald?

Tarhan Erdem’e ait olan Konda Ara?t?rma ve Dan??manl?k Hizmetleri’nin 38 ilde 2 bin 767 ki?iyle yapt??? anketten karars?zlar da??t?ld?ktan sonra yüzde 56.8 evet, yüzde 43.2 de hay?r ç?km??t?.  bu kez görü? de?i?tirdi. Daha önceki genel seçimlerde sonucu tutturamayan Erdem, yapt??? de?erlendirmede, kalan sand?klar?n aç?lmas?yla birlikte ‘Evet’ oylar?n?n yüzde 56-58’e dü?mesini bekledi?ini söyledi. Tarhan Erdemin evet sonucu ç?kan anketi baz? gazetelerce gerçe?i yans?tmad??? iddia edilerek ele?tirilmi? ve yay?nlanmam??t?. Sonuca en yak?n bu anket star’da yer alm??t?. (Star Gazetesi)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri