forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

BEK?R CO?KUN'UN YAZILARINA SON VER?LD? M? VER?LMED? M??

Aktif .

bekir_coskun_300Geçti?imiz y?l Hürriyet'ten ayr?larak Gazete Habertürk'e geçen Bekir Co?kun'un sözle?mesinin yenilenmedi?i ve yaz?lar?na son verildi?i iddia edildi. Medyatva.com Bekir Co?kun'un yaz?lar?na son verildi?ini iddia ederken, Bekir Co?kun kovuldu?undan haberinin olmad???n? aç?klad?...Medyatava.com'da Bekir Co?kun'un ayr?lmas?yla ilgili ?u haber yay?nland?...

Ciner Grubu, Bekir Co?kun'un yazar olarak gazeteye bir türlü beklenen katk?y? sa?lamad???n? dü?ünüyordu...

Geçen y?l Hürriyet'ten transfer edilen deneyimli isim Gazete Habertürk'ün en görünür yeri üçüncü sayfada bile adeta kayboldu. Yaz?lar? asla gündem yaratmad?, al?nt?lanmad?, Hürriyet'teki etkinlik ve okunurlu?unun çok uza??nda kald?...

Bundan 2,5 ay önce bu s?k?nt? Bekir Co?kun'a aç?kça iletildi, mealen ?unlar söylendi:

"Biz seni Hürriyet'ten özgür bir ortamda yaz diye ald?k. En yüksek maa?? sana veriyoruz ama bu zaman zarf?nda performans?ndan memnun de?iliz. Eskisi gibi muhalif ve mizahi yaz?lar?n? okuyam?yoruz. Kamuoyu senin elini kolunu bizim ba?lad???m?z? dü?ünüyor. Oysa bunun da böyle olmad???n? kan?tlamak sana dü?üyor..."

Bu uyar? sonras? da, Bekir Co?kun'dan gazete yönetiminin bekledi?i tarzda ne mizahi ne de muhalif yaz?lar gelmeyince geçen ay yollar?n ayr?lmas?na karar verildi.

Ancak referandum öncesi, bu karar?n aç?klanmas? kamuoyunda yanl?? anla??labilir, hatta Bekir Co?kun'un yaz?lar?n? 'hükümet be?enmedi' diye dedikodular bile ç?kabilirdi...

Bu nedenle Ciner Grubu bu tasarrufu için referandum ertesini bekledi ve Bekir Co?kun'un sözle?mesi yeniden uzat?lmad?...

9 Eylül 2009'da Hürriyet'ten istifa eden Bekir Co?kun ile Ekim 2009'da, 1 y?ll?k sözle?me yap?lm??t?...

BEK?R CO?KUN: YILLIK ?ZNE ÇIKTIM

Odatv.com'a aç?klama yapan Bekir Co?kun, y?ll?k izne ç?kt???n? ve kendisine herhangibir tebligat gelmedi?ini söyledi...

 

20 Eylül’de yaz?lar?na ba?lamay? planlad???n?, söyleyen Bekir Co?kun; “e?er bu i?ten ç?karma do?ruysa, benim bilgim d???nda gerçekle?ti” dedi.

“Ama insano?ludur, belli olmaz” diyerek sözlerine devam eden Bekir Co?kun, Habertürk gazetesiyle sözle?mesinin bitmedi?ini de vurgulad?.

“Kendisinden beklenen tarzda yaz?lar yazmad??? ve bu konuda yap?lan uyar?n?n sonuç vermemesi nedeniyle gazeteyle ili?kisinin kesildi?i” iddia edilen Bekir Co?kun, bu iddiayla ilgili ?unlar? söyledi:

“Gazeteler de?i?ir ama yazarlar?n üslubu de?i?mez. Bana böyle bir talep de gelmedi. Kimsenin de böyle bir talepte bulunmas? mümkün olamaz”

“Hani ben hastaym???m ya, kulaklar?m belki duymam??t?r o söylenenleri”


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri