forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

thedailytelegraphAK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ömer Çelik, ?ngiltere'de yay?n yapan The Daily Telegraph gazetesinde yay?mlanan ve haberle ilgili ulusal ve uluslararas? mahkemelerde dava açma süreci ba?latt?klar?n? bildirdi.


Çelik, yaz?l? aç?klamas?nda, The Daily Telegraph gazetesinde dün yay?mlanan ve Ak Parti'nin ?ran'dan yard?m ald???na dair yalan ve provokatif haberi yalanlad?klar?n?, ancak ayn? gazetenin bugün de yalan haberinin arkas?nda durdu?unu ifade eden bir aç?klamada bulundu?unu belirtti.

Gazete, ?ran`?n, seçim kampanyas? s?ras?nda kullan?lmak üzere AK Parti`ye 25 milyon dolar yard?mda bulundu?unu iddia etti.

Çelik, ?unlar? kaydetti:“Hiçbir dayana?? olmayan bu haberin, ?srail'in Mavi Marmara gemisinde gerçekle?tirdi?i katliam? me?rula?t?rmaya çal??an çevrelerin tezlerini yans?tmas? dü?ündürücüdür. Haberde ?HH'yi terörist ilan etme ve Ak Parti ile ?HH aras?nda kurumsal ba? kurma gayreti aç?kça görülmektedir. Bu aç?k bir komplodur. Bu haberin gazetecilik geçmi?i belli bir ki?i taraf?ndan, Türkiye'deki referandumun hemen sonras?nda yap?lmas? ayr?ca dikkat çekicidir.Bu provokatif komploya kar?? ulusal ve uluslararas? mahkemelerde dava açma süreci ba?latm?? bulunmaktay?z.”

HABER YAYINDAN KALDIRILMADI

Öte yandan ?ngiliz gazetesinin söz konusu haberi internet sitesinden hala kald?rmad??? belirlendi. Habere ?u adresten ula??labiliyor..

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/t

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri