forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

basin_konseyiHafta sonunda ?zmir'de gerçekle?tirilen 6. Türk - Yunan Medya Konferans?'n?n sonuç bildirgesi yay?nland?. Konferanstan "Türk-Yunan Gazetecileri Birli?i" kurulmas? karar? ç?kt?.
?lk gün "Türk Yunan ?li?kilerinin iyile?tirilmesinde medyan?n rolü" tart???ld?. Nur Batur'un yönetti?i oturuma Ali Sirmen, Ferai T?nç, Foivos Karzis, Nikolas Voulelis kat?ld?.

ikinci gün Prof. Dr. Haluk ?ahin'in yönetti?i "Türk-Yunan ili?kilerinin iyile?tirilmesinde akademi, stk ve sanat etkinliklerinin rolü" konulu oturum yap?ld?.

Konferans?n sonuç bildirgesinde, temas grubu üyelerinin seçece?i geçici yönetim kurulunun yap?lacak birlik seçimi için gerekli organizasyonu sa?lamas?n?n hedeflendi?i aç?kland?.

Türk ve Yunan gazetecilerin ald??? bu karar? 'tarihi bir karar' olarak nitelendiren Türk- Yunan Temas Grubu üyesi Oktay Ek?i, kurulacak birli?in ilk etapta tüzü?ünün son ?ekline getirilerek gerekli ba?vurular?n yap?l?r hale gelmesinin sa?lanaca??n? söyledi.

Konferans?n son gününde, Temas Grubu üyeleri Hürriyet Gazetesi Atina Temsilcisi Yorgo K?rbaki ile Elefterotypia Gazetesi kö?e yazar? Yannis Tzannetakos'un moderatörlü?ünde "Türk-Yunan Gazeteciler Birli?i" ad?yla kurulmas? dü?ünülen derne?in tüzü?ü hakk?nda tart??malar yap?ld?.

Konferansta iki ülkenin gazetecileri aras?nda, ad?n?n "Türk-Yunan Gazetecileri Birli?i" olmas?n?n dü?ünüldü?ü bir meslek örgütünün kurulmas?n?n kararla?t?r?ld???n?, bu karar?n hem mesleki hem de iki ülke ili?kileri aç?s?nda tarihi bir de?eri oldu?unu kaydeden Oktay Ek?i, bir kat?l?mc?n?n "Meslek kurulu?unu Avrupa Birli?i kurallar? içinde mi görsek? Yoksa Türk yasalar?na, Yunanistan'daki yasalara göre mi nihai ki?ili?e ba?lasak?" ?eklindeki önerisini de?erlendirdiklerini söyledi. "Aram?zdaki bir ayl?k görü?

al??veri?inden sonra bu konuyu sonuca ba?layaca??z" diyen Ek?i, sözlerine ?öyle devam etti: "Bunun Türkiye'deki yasalara göre kurulmas? sonucuna var?rsak, güçlü görünen ihtimal bu, o zaman ilgili vilayete ba?vurulacak. Ba?vuru ?çi?leri Bakanl???'na aktar?lacak, bu bakanl?k D??i?leri'nden görü? alacak. Sonra da dosya Bakanlar Kurulu'na gidecek. Uluslararas? bir derne?in kurulmas? için bir Bakanlar Kurulu karar?na gerek var. Kurulu?un tüzükte bulunan görevlerinin özünde iki ülkenin gazetecilerinin birbirlerini daha iyi anlamas?na imkan sa?lamak var. Oradan genç gazeteciler davet edilecek. Bu arada çe?itli bas?n kurulu?lar?nda belli süre bulunacaklar. Buna olanak vererek önyarg?lar? y?kmak var."

Derne?in tüzü?ü hakk?nda prensip karar? al?nd???n?, tüzük olarak haz?rlanm?? metnin üzerinde gerekli çal??malar? yapt?klar?n? ifade eden Ek?i, "Kurucu olmay? kabul edenler alt?na imza atacak. Derne?in merkezi henüz belli de?il ortak ak?lla kararla?t?r?lacak. ?stanbul'da, Atina'da olabilir" dedi.
Yakla??k 10 y?ld?r temaslar?n? sürdüren iki ülke gazetecilerinin art?k somut ad?mlar att???n? ve bundan son derece mutlu olduklar?n? belirten Yunan gazeteci Monalis Kostidis ise, ?unlar? söyledi: "Sadece burada al?nan kararlar de?il, iki ülkedeki gazetecilerin en az?ndan yak?ndan tan??malar? bile çok önemli bir olay. Çünkü herhangi bir zor dönemde birbirleriyle aç?p telefonda konu?abilirler, görü? al??veri?inde bulunup bilgi sahibi olabilirler. Ümidim görü?melerinden bundan sonra devam etmesi iki ülkede devam etmesi"

Konferans?n sonunda al?nan kararla bir temas grubu üyeleri taraf?ndan dört Türk, dört Yunan olmak üzere 8 ki?i seçilecek. Olu?turulan bu geçici yönetim kurulu yakla??k 6 ay sonra yap?lmas? dü?ünülen genel kurul için çal??malar? yaparak seçim organizasyonunu yapacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri