forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

fatmagul_kilicSelçuk Üniversitesi Mimarl?k Fakültesi ö?rencisi ?smail Sezer, tecavüz sahnelerini içeren "Fatmagül'ün suçu ne ?" dizisini yay?nlayan Kanal D ile "K?l?ç Günü" adl? filmde e?cinsel yatak görüntülerini ekrana getiren atv, yönetmenleri ve RTÜK aleyhine suç duyurusunda bulundu.

Sezer, ?ikayet dilekçesini ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???'na gönderilmek üzere Kadirli Cumhuriyet Savc?l???'na verdi. Televizyonlar?nda Anayasa'n?n ilgili hükümleri dairesinde hareket etmekle yükümlü bulundu?unu hat?rlatan ?smail Sezer, Anayasa'n?n de?i?ikli?e u?rayan 26. Maddesi'nde radyo ve televizyon gibi ileti?im araçlar?n?n "kamu düzeninin sa?lanmas? amac?yla s?n?rland?r?labilece?i" hükmüne yer verildi?ini kaydetti.

RTÜK Kanunu'nun da "Programlar bütün unsurlar?yla insan haklar?na sayg?l? olmal?d?r." denildi?ini hat?rlatan Sezer, yine Anayasa'ya göre devletin ailenin korunmas? için her türlü tedbiri almakla yükümlü oldu?unu belirtti.

Kanal D'de yay?nlanan "Fatmagülün suçu ne?" adl? dizide insan onurunun rencide edildi?ini ifade eden Sezer, en izlenebilir bir saatte tecavüz sahnelerinin Türk milletine gösterildi?ini söyledi.

Sezer, bu görüntülerle Anayasa hükümlerinin hiçe say?ld???n? savundu. Atv'de yay?nlanan "K?l?ç Günü" adl? dizideki e?cinsel yatak karelerinin de Türk milletinin aile yap?s?na uymad???n? aç?klayan ?smail Sezer, savc?l???n dizinin yönetmeni Osman S?nav ile TV sorumlular? hakk?nda gerekenin yapmas?n? istedi.

RTÜK Ba?kan? Davut Dursun hakk?nda da "görevi kötüye kullanma" iddias?yla suç duyurusunda bulunan Sezer, söz konusu dizilerin özelliklerin çocuklar?n zihinsel ve ruhsal geli?imini engelleyebilece?ine i?aret etti. RTÜK'ün kanunlar?n kendilerine verdi?i yetkileri kullanmas?n? talep eden Sezer, Davut Dursun'un harekete geçmesi gerekti?ini sözlerine ekledi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri