forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

bekir_coskunE?i Andrea ile Ayval?k'taki yazl???nda dinlenen Bekir Co?kun, Habertürk'ten ayr?lmas?n?n ard?ndan ?HA'ya aç?klama yapt?. Habertürk'ün i?ine son vermesinden çok, Türkiye'de medyan?n tart???lmas? gerekti?ini vurgulayan Co?kun, Türk medyas?n?n içinde bulundu?u durumun iç aç?c? bir halde olmad???n? savundu.

Medyan?n, ülke meselelerinin çözüme kavu?mas?nda önemli bir unsur oldu?unu belirten Bekir Co?kun, "Olmas? gereken, medyan?n ülke sorunlar?n? tart??mas?yken, ülke medyay? tart??maya ba?lam??sa kötü bir durum bu. Ne yaz?k ki ben de bu kötü çark?n bir di?lisiyim sadece" diye konu?tu.

"MEDYADAK? KAYPAKLIK, ?K? YÜZLÜLÜK VE KORKAKLI?I ANLAYAB?LMEK MÜMKÜN DE??L"

Kimseye herhangi bir k?rg?nl???n?n olmad???n? söyleyen Co?kun, "Ben ?u an bu k?y?da oturup denize bakarak ba??ma ne geldi?ini dü?ünüyorum. Benim ba??ma gelenler derken, ülkenin içine dü?tü?ü durum, ya?an?lan rezillikleri dü?ünüyorum" dedi.

"Neden medyan?n sorunlar? ülkenin ba??na bela oluyor? Nedir bu kaypakl?k? Nedir bu iki yüzlülük? Nedir bu korkakl?k?" diye soran Co?kun, medyan?n bir an önce kendisine gelmesi gerekti?ini ifade etti. Co?kun, "Bu ülkeye 40 bin tane Bekir Co?kun feda olsun. Ben kendim için söylemiyorum tüm bunlar?. Lam? cimi yok. Genç ku?aklar var ve onlar güzel ya?amak ve hayat?n tad?n? almak istiyorlar. Onurlu ve kimlikli olarak bu ülkede ya?amak istiyorlar. Bunlar? tart??mas? gerekirken neden medya kendi batakl???nda debeleniyor?" ifadelerini kulland?.

"BU ÜLKEDEK? HERKES B?R DE?ERD?R"

Bu ülkede herkesin bir de?er oldu?unu belirten Co?kun, "E?er ben bir de?er olsayd?m bu hale dü?mezdim herhalde. Bizim insan?m?z, benim ya?ad???m bu duruma bir magazinsel olaym?? gibi bak?yor. Oysa ülkemizde ?u an 25-30 tane ayd?n gazeteci hapiste yat?yor. 4 TV kanal? yöneticisi ve sahibi hapiste. Bunlar?n yan? s?ra bir sürü yazar, dergi sahipleri ve karikatüristler hapiste. Bunlar?n yan?nda benim esamem bile okunmamal?. Bu yüzden de bu ülkede herkes bir de?er. En aptal insan bile, en geri zekal? bir insan bile bu ülkede bir de?erdir. Sonuçta biz bu ülkede iyisiyle kötüsüyle bir bütünüz" aç?klamas?n? yapt?.

Asl?nda çok keskin yaz? yazmad???n? kaydeden Bekir Co?kun, kendisine has bir üslupla yazd??? yaz?lar? yüzünden i?ine son verilmi? olabilece?ine inanmad???n? belirterek, Habertürk'ten ayr?lmas?n?n ekonomik bir sebebe ba?l? olup olmad??? yönündeki soruya ise yan?t vermek istemedi. Ciner Grubu'nun i?ine son vermesinin ard?ndan kendisine birçok medya kurulu?undan teklifler geldi?ini kaydeden Bekir Co?kun, "?u an iyi bir tatil yapmak istiyorum. Sonra da sakin bir kafayla teklifleri de?erlendirmeye çal??aca??m. Ama ?imdi dinlenmek istiyorum" ?eklinde konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri