forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

HABERVAKT?M.COM'A POL?S BASKINI

Aktif .

habervaktimDün ö?le saatlerinde, dailymotion.com'dan al?nt?lanarak haberle?tirilen bir ses kayd?ndan ötürü "Habervaktim" adl? internet haber sitesinin Ankara'daki merkezinde yakla??k 25 ki?ilik Güvenlik ?ubesi Ekipleri'nce arama yap?ld?.

HSYK Ba?kanvekili Kadir Özbek, üyeler Suna Türko?lu, Ali Suat Ertosun, Musa Tekin ve Orhan Cem Erbük'ün 3 Eylül 2010 tarihli ortak imzal? ?ikayet dilekçesi üzerine yap?lan soru?turma kapsam?nda Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi Erdal I??k'?n karar?yla yap?lan arama boyunca sitenin yay?nlar? yakla??k 3 saat aksad?.

Söz konusu kay?tlarda HSYK Üyesi Ali Suat Ertosun oldu?u iddia edilen ki?i, YARSAV Ba?kan? Emine Ülker Tarhan ile YARSAV Yönetim Kurulu Üyesi Fetih Say?n oldu?u ileri sürülen ki?ilere ?öyle diyordu: "?imdi arkada?lar, geçen sene bizden Ömer Bey ile biz, bu konular? konu?tuk. Yani, yarg?da yapabilece?imiz konular nelerse, bizlere bunlar? getirebilirsiniz. Bizden talepleriniz olursa. Geçen sene Ömer Bey güzel bir dosya haz?rlam??, getirmi?ti. Onlar?n baz?lar? oldu. Yani, benim ?imdi kafamda baz? ?eyler var. Yani, Akademide behemehal etkili olmak laz?m".

Ali Suat Ertosun ve YARSAV üyeleri söz konusu kay?tlarda geçen konu?malarla ilgili aç?klamalar yaparken, bu konu?malar?n bas?nda yer almas?n? ele?tirmi?ti. HSYK Ba?kanvekili Kadir Özbek ve üye Ali Suat Ertosun, kay?tlar?n bas?nda yer almas?yla ki?ilik haklar?n?n ihlal edildi?ini iddia etmi?ti. (Cihan)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri