forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

UNESCO ve Avrupa Komisyonu taraf?ndan finanse edilen “IPA 2007 Güneydo?u Avrupa Sivil Toplum Medya Bölgesel Program?: AB Normlar?na Uyum ?çin Katk?” projesi çerçevesinde düzenlenen “Türkiye’de Etkin Medya Özdenetimi ve Haber Ombudsmanl??? Mekanizmalar? için Yuvarlak Masa Toplant?s?”n?n ikinci aya?? medya temsilcilerinin kat?l?m?yla gerçekle?tirildi.

Toplant?da konu?an Prof. Dr. Yasemin ?nceo?lu, Medya Tekzip Merkezi’nin verilerine göre en çok yalanlanan gazeteler aras?nda Do?an grubunun, 5 gazetesi ile önde bulundu?unu birincili?in Hürriyet, ikincili?in ise Milliyet’te oldu?unu söyledi.

Sabah gazetesi Ombudsman’? gazeteci yazar Yavuz Baydar’?n moderatörlü?ünde gerçekle?en toplant?ya konu?mac? olarak Bulgaristan’dan Ognian Zlatev, The Guardian gazetesi eski ombudsman? Ian Mayes, Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici ve Galatasaray Üniversitesi Ö?retim Üyesi Profesör Yasemin ?nceo?lu kat?ld?.

Halen Guardian’?n tarihini yazmakta olan gazetenin eski ombudsman? 57 y?ll?k gazete çal??an? Ian Mayes, demokratik bir ülkede hiçbir kurum ve ki?inin kendisini ele?tiri üstü görmemesi gerekti?ini, bas?n?n hükümetleri ele?tirme özgürlü?üne sahip ç?kmak gerekirken, bas?n?n da ele?tirilmeyi hazmetmesi gerekti?ini belirtti.

Kimsenin hata yapman?n etik olmad???n? söyleyemeyece?ini, etik olmayan?n hatay? telafi etmemek oldu?unu ekleyen Mayes, “Hata yapmak insana, düzeltmek Allah’a mahsus” zihniyetini terk etmek gerekti?ini söyledi.

Bas?n Konseyi Özdil’i korudu

Be? ayd?r Hürriyet Okur Temsilcili?ini üstlenen Faruk Bildirici ise gazetecili?in bir sorgulama ve ele?tiri mesle?i oldu?unu, bir e?lence sektörü olmamas? gerekti?inin alt?n? çizerek “Gazete sahipleri ile yönetmenleri aras?ndaki uyum, editöryel alana yans?yor” dedi.

Son olarak söz alan Prof. Dr. Yasemin ?nceo?lu, 1990’lardan sonra sadece gazetecilik i?i ile i?tigal eden geleneksel gazete patronlar?n?n yerini gazete sahibi olmay? bir “silahlanma” faaliyeti olarak gören holding sahiplerinin ald???n?, Türkiye’de ya?anan tekelle?menin dünyada da paralel yön çizdi?ini aktard?.

Bas?n özgürlü?ünün asla sorumsuzluk olarak alg?lanmamas? gerekti?ini belirten ?nceo?lu, Ahmet Türk’e at?lan yumrukla ilgili “Bu yumruk pek çok kesimin hislerini yans?tt?” ?eklinde cümle kuran Y?lmaz Özdil’in ?ikayet edildi?i Bas?n Konseyi’nin bu yaz?y? ifade özgürlü?ü içinde görebildi?ini belirtti.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri