forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

meslek_orgutleri17 meslek kurulu?unu bünyesinde toplayan 'Gazetecilere Özgürlük Platformu' 24 Eylül 2010 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde Orhan Erinç ba?kanl???nda yapt??? toplant? sonucu al?nan kararlar? ?öyle ilan etti...

1- Demokrasinin temel kurumu olan ileti?im (bas?n, ifade) özgürlü?ü, ya?anan son olaylarla, eskisinden daha a??r bir bask? dönemine girmi?tir.
2- Gerçek sebebini bilemeden ve adil yarg?lanma haklar? ihlal edilerek uzun süre hapiste tutulan arkada?lar?m?za ek olarak ?imdi medya organlar?n? da tutuklayan bir dönem ya?anmaktad?r.

3- Bu son dönemin özelli?i 26 ?ubat 2010 tarihinde, "Kö?e yazarlar? her istedi?ini yazamaz. Paras?n? sen veriyorsun yazar?na sahip ç?k, yazd?rma gönder" diyen Ba?bakan Tayip Erdo?an'?n sözlerinin uygulamaya konulmu? olmas?d?r. Nitekim bunun son somut örne?i Haber Türk gazetesi sütun yazar? Bekir Co?kun'un gazetesiyle i? ili?kisinin kesilmesidir. Kan?t? da Co?kun'un 'i?verenin ve gazete yönetiminin kendisinden memnun olmas?na ra?men a??r bask?ya dayanamayarak i? ili?kisini sona erdirdiklerini ifade eden sözleridir.

4- Bekir Co?kun olay? sadece bu etkili kalemi de?il, tüm gazetecileri ilgilendirmektedir. Çünkü bu örnekle tüm gazetecilere, sansürlerin en sinsi ve en kötüsü olan 'oto-sansür' dönemine girdi?imiz tebli? edilmi? olmaktad?r.

5- Siyasi iktidar? rahats?z eden kalemlerin ve yay?nlar?n 'bertaraf' edilmesine ba?land???n? gösteren bu ve benzeri örnekler, halen 175 ülke aras?nda 'bas?n özgürlü?ü' bak?m?ndan 122'nci s?rada olan ülkemizi, Kuzey Kore, ?ran, Suudi Arabistan gibi ülkelerin hizas?na indirecek kadar vahimdir.

6- Ülkemizde Avrupa ?nsan Haklar? Sözle?mesi'nin ve genel olarak geli?mi? demokrasilerin kabul etti?i ölçütlere uygun ileti?im (ifade, bas?n) özgürlü?üne ula??ncaya kadar görevimize devam edece?iz.

PLATFORMU 17 MESLEK ÖRGÜTÜ OLU?TURDU

Gazetecilere Özgürlük Platformu ?u meslek örgütlerinin bir araya gelmesi ile kuruldu:

Bas?n Enstitüsü Derne?i, Bas?n Konseyi, Ça?da? Gazeteciler Derne?i, Çevre ve E?itim Muhabirleri Derne?i, Ekonomi Muhabirleri Derne?i, Ekonomi Gazetecileri Derne?i, Gazete Sahipleri Derne?i, HABER-SEN, ?zmir Gazeteciler Cemiyeti, Kültür Turizm ve Çevre Gazetecileri Derne?i, Medya Etik Konseyi, Profesyonel Haber Kameramanlar? Derne?i, U?ur Mumcu Ara?t?rmac? Gazetecilik Vakf?, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Sendikas? ve Türkiye Spor Yazarlar? Derne?i.

Gazetecilere Özgürlük Platformu, Temmuz ay?nda da bir aç?klama yapm?? ve Ergenekon'dan tutuklu olarak yarg?lanan Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'a destek ça?r?s? yapm??t?. Platform ayr?ca gazeteci olmayan Ergun Poyraz'? da gazeteci olarak de?erlendirmi? ve destek ç?km??t?...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri