forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

rusencakir“Haliç’te Ya?ayan Simonlar” kitab?yla tart???lan ve Devrimci Karargah operasyonu kapsam?nda gözalt?na al?nan Emniyet Müdürü Hanefi Avc?, gözalt?ndayken Vatan yazar? ve NTV programc?s? Ru?en Çak?r'? arad?.

Hanefi Avc? gözalt?na al?nd?ktan sonra havaalan?nda uçak beklerken NTV siyaset dan??man? Ru?en Çak?r’? arad?. NTV canl? yay?n?na ç?kan Ru?en Çak?r, Avc? ile aralar?ndaki geçen konu?may? ?öyle anlatt?:

“Hanefi Avc?’n?n kendisi arad?, saat yan?lm?yorsam 12.15’ti. Ben tabi ki önce kendisinin yay?na ba?lanmas?n? istedim gazeteci refleksiyle. Kendisi bunun do?ru olmayaca??n? söyledi. Tedirgindi, sinirliydi ve bu sesine de yans?yordu.

Çok net konu?uyor, zaten bunu bekliyormu? ve baz? meslekta?lar?m?za e-mail yoluyla duyurmu?. Bana telefonda ‘Bu yap?lan tamamen hukuk d???d?r, benim Devrimci Karargah gibi bir örgütle ili?kim yoktur ve zaten olmas?n? da kimse dü?ünemez. Ben bu ifadeyi zorla verirdim, asla gitmezdim ve ?imdi de götürüyorlar beni. Kesinlikle ifade vermeyece?im’ dedi. Bunun tamamen kendisine yönelik bir komplo oldu?unu, bu tür ?eylerin ba??na gelebilece?ini taa kitap yazd???nda bildi?ini ve bu yüzden de ?a??rmad???n? aktard?. Kesinlikle pes etmeyece?ini vurgulad?. Yaz? ??leri Özel program?na kat?ld???nda da ?u cümleyi kullanm??t?: ‘Bu dünyada bana cehennemi ya?atacaklar.’

Telefonda da ‘Her türlü gücü kullan?yorlar beni engellemek için. Sonuna kadar mücadelemi sürdürece?im’ diye konu?tu. Yapaca?? bas?n toplant?s?nda neler diyece?ini sordu?umda ‘Yine ayn? konuyu, Devrimci Karargah Örgütü operasyonunu anlatacakt?m’ dedi. Kendisine kitapta yer verdi?i TSK, polis, istihbarat veya adalet mekanizmas?ndaki ‘imam’lar?n isimlerini aç?klay?p aç?klamayaca??n? sordu?umda ise ‘Hay?r, o isimleri sadece ilgililere söylüyorum, bas?n toplant?s?nda sadece komployu anlatacakt?m’ ifadelerini kulland?. Suçlad??? insanlar? çok iyi tan?yor, onu suçlayan insanlar da onu çok iyi tan?yor. Hanefi Avc? kitab? yaz?ncaya kadar polis te?kilat? içindeki en efsanevi birkaç isimden biriydi. Kendisi milliyetçi-muhafazakar görü?e sahiptir ve emniyet de genelde bu ak?mdan olu?turuldu?u için hayli popülerdir. Hanefi Avc? gibi bir polis ?efinin yine polis taraf?ndan al?n?yor olmas? emniyette bir travma yaratm??t?r. Kendisinin pe?ine dü?en birçok ki?iyi bizzat yeti?tirmi?tir bir polistir Avc?. Evinin aranmas? ise itibars?zla?t?rma operasyonudur. Bu tür polis sorgulamalar? ve soru?turmalar?n?n kitab?n? yazm?? bir ki?idir. Bir sinir harbi sürüyor diyebiliriz. Hanefi Avc? emniyette sahipsiz de?il, ço?u k?zakta da olsa. Olay daha yeni ba?l?yor, öyle gözüküyor.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri