forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

rusencakirNTV'de Yaz? ??leri program?n? sunan Ru?en Çak?r, tutuklanan Eski?ehir Emniyet Müdürü Hanefi Avc?’yla dün yapt??? telefon görü?meleri ve mesajla?malar? anlatt?.

“Devrimci Karargah” örgütü operasyonu kapsam?nda tutuklanan eski Eski?ehir Emniyet Müdürü Hanefi Avc?, dün gözalt?na al?nd?ktan sonra Ru?en Çak?r’? aram??t?.

Gazeteci Ru?en Çak?r, görü?meyi “Yaz? ??leri” program?nda anlatt?.

Ru?en Çak?r, programda ?unlar? söyledi:

“Dün Hanefi Avc?’n?n serüvenini izleyiciler ad?m ad?m NTV’den canl? izlediler. Bu, elimdeki telefon sayesinde oldu. Yaz? ??leri‘nde gözalt?na al?nd???n? duyurduktan sonra 12’yi biraz geçe Hanefi Avc? havaalan?ndan beni bu telefondan arad?. Neler oldu?unu, ne yapaca??n? anlatt?. Biz bunu 13 bülteninde duyurduk. Hatta kendisini yay?na ba?lamak istedik ama kendisi bunun '??k' olmad???n? söyledi.

Daha sonra Hanefi Avc?, ?stanbul’a geldi. 18.27’de ?öyle bir mesaj yollad?; ‘Selam. Savc?l?kta avukat kabul etmedim. ?fade vermedim, tutana?? imzalamad?m. ?imdi hakime sevk ettiler, onu bekliyoruz. Suç, Devrimci Karargah ve kitap anlad???m kadar?yla. Selam Hanefi Avc?.’ 20 dakika sonra sonra ‘Selam, Ne durumdas?n?z?’ diye sordu?umda ‘?imdilik hakimi bekliyoruz’ diye cevap verdi. Kendisine ‘Allah yard?mc?n?z olsun, sizden haber bekliyorum’ diye mesaj çektim. ‘Te?ekkür ederim, sorun yok’ dedi.

Daha sonra saat 20.49’da ‘Hakime ifade verdik, ç?kt?k. ?imdi hakimin karar?n? bekliyoruz’ dedi. Bunu NTV’de son dakika olarak ‘Hanefi Avc? ifadesini tamamlad?’ diye gördünüz. Ard?nda da o me?hur sözü etti; 21.03 ‘Tutuklama ç?kt? hakl?l???m?z anla??ld?’. Çok çarp?c? bir söz. Milliyet gazetesi man?ete bu sözü ç?karm??. Sadece bana de?il, ba?ka gazeteci arkada?lara da yollam??. Bana yollanan mesajlar? NTV ba??nda olanlar an?nda gördü.

Sonuçta bu bir gazetecilik faaliyeti. Her ?ey gayet aç?k ve teknoloji sayesinde h?zl? oluyor. Hem Hanefi Avc?’n?n hem de benim telefefonum bu operasyonu yapanlar taraf?ndan y?llardan beri dinleniyor. Onlar?n bildi?i ?eyi okurlardan saklaman?n hiçbir alemi yoktu.

‘Niye Hanefi Avc? size arad??’ diye soruluyor. Gazetecilik yap?yoruz. Y?llar önce Mehmet Kutlular’?n ba??na geldi?inde benzer ?eyi yapm??t?m. Polisler arama yaparken, Kutlular tutuklanmay? beklerken konu?mu?tuk. Gazetecilik böyle bir ?ey. Sadece birilerinin servis etti?i dosyalarla yap?lm?yor.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri