forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

hanefi_avci_halicGenelkurmay Ba?kanl??? Askeri Savc?l???, "Devrimci Karargah" soru?turmas? kapsam?nda tutuklanan eski Eski?ehir Emniyet Müdürü Hanefi Avc?’yla ilgili yaz?l? bir aç?klama yapt?.

Savc?l?ktan yap?lan yaz?l? aç?klamada, bugün yay?mlanan baz? gazetelerde, “Halen Emniyet Genel Müdürlü?ü'nde Merkez Emniyet Müdürü olarak görevli Hanefi Avc?'n?n 27 Eylül 2010 Pazartesi günü, aralar?nda Genelkurmay Adli Mü?aviri Hakim Tümgeneral H?fz? Çubuklu'nun da bulundu?u askeri yetkililere ifade verdi?ine” ili?kin yer alan haber ve yorumlar?n gerçe?i yans?tmamas? nedeniyle, aç?klama yap?lmas? gere?i görüldü?ü belirtildi.

Aç?klamada, Emniyet Müdürü Hanefi Avc? taraf?ndan kaleme al?nan “Haliç'te Ya?ayan Simonlar” isimli kitapta ve kitab?n yay?mlanmas?ndan sonra yazar?n?n yaz?l? ve görsel bas?n yay?n organlar?nda yapt??? aç?klamalar ve röportajlarda ileri sürdü?ü iddialar?n, Askeri Savc?l?kça yürütülen muhtelif soru?turmalar ve Türk Silahl? Kuvvetleri ile ilgisinin tespiti için tan?k olarak ifadesinin al?nmas? amac?yla, Emniyet Genel Müdürlü?ü'ne 22 Eylül 2010'da bir müzekkere yaz?ld???, “Hanefi Avc?'n?n 25 Eylül 2010 tarihinde saat 13.00'de Askeri Savc?l?kta haz?r bulunmas? hususunun kendisine tebli? edilmesi”nin istenildi?i ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlü?ünün 25 Eylül 2010 tarihli cevabi yaz?s?yla, “Ad? geçenin 26 Eylül 2010 tarihine kadar senelik izinde oldu?u, kendisine telefon ile ula??larak konuyla ilgili bilgilerin iletildi?i”nin bildirildi?i belirtilen aç?klamada ?unlar kaydedildi:

“27 Eylül 2010 tarihinde saat 10.30 s?ralar?nda telefonla Askeri Savc?l???m?z? arayan Emniyet Müdürü Hanefi Avc?'n?n, 'Bugün ifade vermeye gelebilece?ini' söylemesi üzerine, kendisine, 'Saat 14.00'de askeri savc?l???m?za gelebilece?i' bildirilmi?tir.

Ayn? gün saat 14.00'de Askeri Savc?l???m?za gelen Hanefi Avc?'n?n ifadesi Genelkurmay Askeri Savc?s? Hakim Albay Yavuz ?entürk ve bir yard?mc? askeri savc? taraf?ndan al?nm??, bu esnada ifade al?nan odada askeri savc?lar ve zab?t katibi d???nda hiçbir kimse bulunmam??t?r. Ayn? süre içerisinde Genelkurmay Adli Mü?aviri Hakim Tümgeneral H?fz? Çubuklu'nun ifadenin al?nd??? askeri savc? odas?na, hatta Askeri Savc?l???n da içinde bulundu?u Askeri Mahkeme binas?na gelmesi ve ifadesi tespit edilen Hanefi Avc? ile görü?mesi söz konusu olmam??t?r.

?fade alma i?leminin tamamlanmas?ndan sonra Hanefi Avc?, Askeri Savc?l?kta görevli bir personelin refakatiyle nizamiyeye kadar götürülmü?tür.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri