forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ALTIN PORTAKAL'DA KUSTUR?CA KR?Z?....

Aktif .

emir_kusturicaAntalya Büyük?ehir Belediye Meclisi’nde AK Parti ve MHP gruplar? Kusturica'n?n jüri üyeli?inden ç?kart?lmas?n? istedi. Festival ve Büyük?ehir Belediye Ba?kan? CHP'li Mustafa Akayd?n, “Bizi tek ilgilendiren yönü sanatç? ki?ili?idir” dedi.


Bu y?l 9- 14 Ekim tarihleri aras?nda 47'ncisi yap?lacak Antalya Alt?n Portakal Film Festivali'ne Bo?nak yönetmen Emir Kusturica’n?n jüri üyesi olarak davet edilmesine yönelik tepkiler sürüyor.


Sava?ta soyk?r?m?n yap?ld??? Srebrenitsa'daki katliam? kastederek, “Tecavüz olaylar?n? abart?yorsunuz” dedi?i için y?llard?r ele?tirilen ünlü Bo?nak yönetmen Emir Kusturica'n?n Antalya Alt?n Portakal Film Festivali'nde jüri üyesi olmas?, ortal??? kar??t?rd?. Türkiye'deki Bo?naklar'dan ve Bosna- Hersek'teki kad?n derneklerinden sonra bugün bir tepki de Antalya Büyük?ehir Belediye Meclisi'nde geldi.
AK Parti Gurup Sözcüsü Murtaza Tamyürek, uluslararas? film jürisinde yer alan Bo?nak Yönetmen Kusturica’y? kendi milletine ihanet etmi? biri ilan etti. Kusturica için, ‘S?rplar? destekleyen ?ahsiyet’ diyen Tamyürek, Ba?kan Akayd?n’a yönelik, “Antalya Türkiye’ye, Türkiye dost ülkelere rezil ediliyor” dedi. Yönetmen Emir Kusturica’n?n H?ristiyanl??? seçerek vaftiz olup ‘Nemenja' ismini ald???n? belirten Tamyürek, Bo?nak yönetmenin jüri üyeli?inden ç?kart?lmas?n? istedi.


AK Partili Kepez Belediye Ba?kan? Hakan Tütüncü ise Antalya Alt?n Portakal Film Festivali’ne davet edilen her jüri üyesinin siyasi görü?leri aç?s?ndan de?erlendirmenin ça?d???, ak?ld??? ve mant?k d??? olaca??n? savundu. “Ancak” diyerek konu?mas?na devam eden Tütüncü, Türkiye’nin baz? hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulmas? gerekti?ini vurgulad?.


MHP Grup Sözcüsü Mustafa Re?at Oktay ise, 9 Ekim’de Antalya’da olmas? beklenen ünlü yönetmenin sanatç? kimli?ini kullanarak, bu kimlikle politizasyon yaratmaya çal??t???n? savundu. Oktay da Kusturica’n?n jüri üyesi olarak festivale gelmesini do?ru bulmad?klar?n? aç?klad?.


Tart??ma s?ras?nda AK Partili Tamyürek, Ba?kan Akayd?n’a, “Sizin S?rp hayranl???n?z nereden geliyor? Türkiye’deki Bo?naklar sizin hakk?n?zda ne dü?ünüyor biliyor musunuz?” dedi.


Ayn? zamanda festivalin düzenleyici kurulu?u Antalya Kültür Sanat Vakf?'n?n (AKSAV) da Ba?kan? olan Mustafa Akayd?n, Kusturica’n?n Bosna katliam?na yönelik sözlerinin kendisini de ziyadesiyle üzdü?ünü anlatt?. AKSAV’? Emir Kusturica’n?n sanatç? ki?ili?inin ilgilendirdi?ini ifade eden Ba?kan Akayd?n, “AKSAV, y?llard?r siyasetin d???nda sanat?n içinde tav?r alm??t?r” dedi.


Ba?kan Akayd?n’?n AK Partili Tamyürek’in ç?k???na “Habur S?n?r Kap?s?’ndan giren teröristleri kendileri ‘Biz pi?man de?iliz’ dedikleri halde ho?görüyle kar??layanlar ?imdi Kusturica’ya neden ayn? ho?görüyü gösterememektedir?” dedi. Ba?kan Akayd?n ve Ak Partili meclis üyeleri aras?ndaki tart??ma CHP’li meclis üyelerinin ortam? yumu?atmas?yla sona erdi.  (Milliyet.com.tr)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri