forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

fatih_altayli_280Hanefi Avc?'n?n evinde yap?lan aramada ele geçirildi?i belirtilen ses kay?tlar?yla ilgili yeni bir geli?me daha ya?and?. Mehmet Ali Birand'dan sonra Fatih Altayl?'n?n da ses kayd?n?n oldu?u ortaya ç?kt?. Altayl? savc?l??a giderek bilgi verdi ve ?ikayetçi oldu.

 

Devrimci Karargâh soru?turmas?n? yürüten Savc? Kadir Alt?n???k'a yakla??k bir saat ifade veren Altayl?, "Tabii ki ?ikayetçi oldum." dedi. Daha önce ma?dur olarak ifade veren ancak ?ikayetçi olmayan gazeteci Mehmet Ali Birand'? da ele?tiren Altayl?, "Birand'? anlamak mümkün de?il. Birisi beni illegal dinliyorsa ben ?ikayetçi olurum. E?er bir gazeteci kendisini illegal dinleyenlerden ?ikayetçi olmuyorsa orada bir sorun vard?r." diye konu?tu. Avc?'da ele geçirilen ses kay?tlar?n?n kendisine dinletildi?ini ifade eden Altayl?, "Dinlemelerin illegal oldu?u kesin. Ben de bunu yapan ki?iler hakk?nda ?ikayetçi oldum. Kay?tlar?n imha edilmesini istedim. Beni dinleyen babam bile olsa ?ikayetçi olurum." dedi.


HANEF? AVCI MEHMET AL? B?RAND'IN SES KAYDINI KABUL ETMED?...

Hanefi Avc? evinde ele geçirildi?i belirtilen ses kay?tlar?yla ilgili faks arac?l???yla bir aç?klama yapt?. Mehmet Ali Birand'a hitaben yaz?lan faks mesaj?nda ses kay?tlar?n?n kendisine ait olmad???n? iddia etti...

Avc?, Birand'a Cüneyt Özdemir arac?l???yla ?u mesaj? gönderdi..

 
Say?n Cüneyt Özdemir,

Yan?mda sadece sizin fax numaran?z (son faks?n?zdan dolay?) oldu?u için size yaz?yorum. Lütfen bunu Say?n Birand’a iletin. Kamuoyu da duysun.

?nand???m bütün kutsal de?erler üzerine yemin ederim ki bende ne Birand’?n ne de ba?ka bir ki?inin özel hayat?, telefon konu?mas? ile igili kay?t, bant vs yoktur olamaz da, asla yoktur.

Birand’a mektup yazd?m, bas?na ayr?ca avukatlar kanal?yla da aç?klama gönderece?im. Ama yanl?? ?eye inan?lmas?n diye fax çekiyorum.

Evimi beni savc?l??a ça??rd?klar?ndan 5 gün sonra arad?lar. Verilen karar?n hukuka ayk?r?l??? bir yana evi aramaya Ankara’dan özel görevlilerin gönderildi?ini duydum. Eski?ehir görevlileri haricindeki ki?ileri kim niye göndermi?tir.

28 gün önce ayr?ld???m makam?m aran?p e?yalar delil diye toplan?yor….

28 ?ubat döneminde dinleme vs iddialar? çok söylendi?inden 1998’te tutukland???mdan evimdeki her ?eyi, her e?yay? kontrol ettim. Zaten evime hiç resmi i? de getirmem.

Benim evimde, i? yerimde asla ve asla bant, dinleme kayd? olamaz. Tüm e?yalar?m?, ?u an bulunan silahlar, pasaport , kimlik vs odam? toplayan tüm memurlar?m gördü. E?yalar?m? onlar toparlad?. Ben de Birand’?n kaseti vs yoktur, olamaz, olmaz.

Birand en dar zamanda beni program?na ç?kararak destek vermi?tir, neden band? olsun?

Ben fiili i?lerde 1995 y?l?nda ayr?ld?m. Bant bende olamaz.

35 y?ll?k emniyetçiyi Sol Örgüte yard?m etti, yapanlar daha da yapar diye dü?ünüyordum ama bu kadar?n? yapmazlar diyordum.

Bunu da yapt?lar, asl?nda tüm bunlar y?llarca bu dinlemeleri kimin yapt???n? göstermektedir. ?nanmayanlara delildir.

Asla ve asla bu bant?n benimle alakas? yoktur. Kimsenin band? bende yoktur.

Lütfen bunu duyurun..

Sayg?lar?mla


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri