forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

balcicek_kislaliKuruldu?u günden beri Radikal'de yazan ancak de?i?en Yeni Radikal'de kendine yer bulamayan gazeteci Mehmet Ali K??lal? Balçiçek ?lter’le (Pamir) Söz Sende program?n?n konu?u oldu.

K??lal? Radikal gazetesinden neden ayr?ld???n? anlat?rken ilginç de?erlendirmelerde bulundu.

“Neden ayr?ld???m? biliyor de?ilim do?rusu. Yeni bir yönetim i?ba??na geçti. Eski kadronun bir k?sm?ndan da yararlanarak yeni bir kadro olu?turdular. Yeni bir kavramla, pek al???k olmad???m diyece?im. ?stanbul'daki önemli gazetelerin hepsinde çal??t?m…1960'dan 1999’a kadar dünyan?n belli ba?l? gazetelerinin Türkiye muhabirli?ini yapt?m. Radikal’i yeniden üstlenen kadro benim bugüne kadar duymad???m kurallar içinde gazetecilik yapacaklar?n? ilan ettiler. Benim bildi?im gazete deyince bu haber demektir. Haberin ne oldu?unu gördüm ben belli ba?l? gazetelerde.

Haberin ne oldu?u hakk?nda bir fikrim var. Bir kere yazarlar için sokakta dola?an yazar diye bir ?ey yanl?? anlamad?ysam. Bir kere bu muhabirlerle ilgili bir husustur, bunlar bilinen ?eyler. Bunun d???nda kendilerine has bak?? aç?lar? var. Ben gazeteci olarak ilgiyle izliyorum. Yeni hali çok de?i?ik. Türkiyede ?imdiye kadar denenmi? ama ba?ar?s?z oldu?u kan?s?na var?lm?? tabloid boyutunu getirdiler. Tabloidin içeri?i de bat?dakilere benzemiyor. ?lgiyle izliyorum.”


ASKER GÜNDEMDEN, BEN DE GÖZDEN DÜ?TÜM...


Mehmet Ali K??lal? "Radikal neden yolunu sizinle ay?rd??" sorusuna da “Önce anlayamad?m do?rusu, ancak daha sonra kimler muhafaza edildi hangi yakla??m içindeler görünce bir intiba edindim" diye kar??l?k verdi.

K??lal? “Benim as?l i?levim TSK’y? yak?ndan izlemekti. Radikal okurlar? TSK’ya pek sempatiyle bakmazlar. Yazarlar? da. Murat Belge benimle ayn? gazetede yazamayaca??n? söyleyerek ayr?lm??t?" ?eklinde konu?tu…

K??lal? Radikal'de neden yazarl??a devam etmedi?iyle ilgili en dikkat çekici sözü ?u oldu: “Asker gündemden dü?tü farzediliyor. Büyük çapta da dü?tü. Askeri konularda uzmanla?m?? yazara pek ihtiyaç yok deniyor” 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri