forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

?NTERNET MEDYASIYLA ?LG?L? KANUN TASARISINDA SON A?AMAYA GEL?ND?

Aktif .

internet_kucukBa?bakanl?k Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, internette yay?n yapan haber sitelerini esas alan tasar?n?n ilgili bakanl??a sunuldu?unu belirtti ve  tasar?yla ilgili görü?lerin al?naca??n? aç?klad?.
Karakaya, RTÜK taraf?ndan düzenlenen ''Ayl?k RTÜK Toplant?lar?'' kapsam?nda ''BYEGM'nin kurulu? ve ??levleri'' konulu konferans verdi.

BYEGM'nin haber, bas?n, yay?n ve enformasyon hizmetlerinin yan? s?ra Kamu Diplomasisi Koordinatörlü?ünün sekretaryas?n? da yürüttü?ünü anlatan Karakaya, Genel Müdürlü?e ba?l? Medya Takip Merkezlerinde geçen y?l 1,5 milyon haberin i?lendi?ini, bunlardan 22 bininin ilgili makamlara iletildi?ini belirtti.

DHM? ile yapt?klar? i?birli?iyle havalimanlar?nda bas?n noktalar? olu?turuldu?unu ifade eden Karakaya, uygulaman?n tüm havaalanlar?na geni?letilmesiyle yabanc? bas?n mensuplar? ile bas?n kart? ta??y?c?lar?n?n bu noktalardan yararlanabileceklerini duyurdu.

Bas?n mensuplar?na yabanc? dil e?itimi konusunda TOBB ile geçen y?l yürüttükleri i?birli?i ile 60 gazetecinin Türkiye'nin ard?ndan Londra ve Washinghton'da dil e?itimi ald?klar?n? hat?rlatan Karakaya, ''Bu uygulamam?za, önümüzdeki sene için yeni bir ivme kazand?rmay? dü?ünüyoruz'' dedi.

?NTERNET MEDYASINA ?L??K?N DÜZENLEME


BYEGM'nin yürüttü?ü di?er faaliyetlere de?inen Karakaya, internet medyas?na ili?kin bir çal??ma yap?lmas? konusunda Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'?n kurumu görevlendirdi?ini anlatt?.

RTÜK'ün de sürecin içinde oldu?unu bildiren Karakaya, ?öyle konu?tu:

''?una karar verildi ki, internet medyas? çok dinamik geli?en bir sektör. ?u an bunun tamam?n? ku?atacak bir düzenleme için çok erken. ?nternet suçlar?yla ilgili kanun da zaten çok ele?tirilen bir kanun. O nedenle ?u etapta tüm internet medyas?n? düzenlemek yerine, internet haber sitelerini esas alan bir düzenlemeye gidelim dü?üncesi hakim oldu. Bu çerçevede tasar?m?z hemen hemen haz?r say?l?r. Makama sunuldu. Sonra ilgili sektörlerin görü?lerine aç?lacak.

Burada en önemli s?k?nt? akreditasyon s?k?nt?s?yd?. Yani bu arkada?lar?m?z, Ba?bakan?m?z?n, Cumhurba?kan?m?z?n programlar?na kat?lam?yordu. Bu s?k?nt?lar?n? giderece?iz. Ayr?ca Bas?n Kanunu ile irtibatland?rd?k, ama yaz?l? medya için öngörülenden daha esnek düzenlemeler getiriyoruz.''

Medya alan?nda di?er ülkelerle ili?kilerin güçlendirilmesi amac?yla bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini belirten Karakaya, 21-22 Aral?kta ''Türkçe Konu?an Ülkeler Medya Forumu'' düzenlenece?ini kaydetti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri