forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

anadolu_ajansi14. Asya Pasifik Ajanslar Birli?i (OANA) Genel Kurulu'nda, birli?in dönem ba?kanl??? Anadolu Ajans?'na devredilirken, Anadolu Ajans? Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, OANA'n?n yeni ba?kan? oldu.

Anadolu Ajans? Genel Müdürlü?ü ile ?stanbul 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti Ajans? ortak organizasyonuyla gerçekle?tirilen ''2010 Avrupa Kültür Ba?kenti ?stanbul'da Ajanslar Bulu?mas?'' kapsam?nda düzenlenen 14. Asya Pasifik Ajanslar Birli?i (OANA) Genel Kurulunda dönem ba?kanl??? ve yönetim kurulu seçimi yap?ld?.

Buna göre, Endonezya Haber Ajans? ANTARA, dönem ba?kanl???n? Anadolu Ajans?'na devretti. Anadolu Ajans? Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, OANA'n?n yeni ba?kan? oldu.

ANTARA Ba?kan? Ahmad Mukhlis Yusuf, yeni dönem ba?kanl???na getirilen Hilmi Bengi'yi tebrik etti.

Bengi, yeni dönemde ANTARA'dan devrald?klar? bayra?? daha yükse?e ta??ma hedefiyle hareket edeceklerini belirterek, gelecek y?l OANA'n?n 50 ya??na girece?ini an?msatt?.

''Yar?m as?rl?k fidan'' diye anlatt??? OANA'n?n 50. y?l kutlamalar?n?n en iyi ?ekilde gerçekle?tirilmesi için gereken çabay? göstereceklerini belirten Bengi, OANA'n?n BM ve UNESCO deste?iyle kurulmas?nda temel yakla??m?n, ''ileti?imin tekelcilikten kurtar?lmas?'' oldu?unu vurgulad?.

UNESCO'nun raporunda ileti?im a??n?n geli?mi? ülkeler lehine, 3. dünya ülkelerinin aleyhine geli?ti?i tespitinin yer ald???n? an?msatan Bengi, ?öyle konu?tu:

''Bugüne gelindi?inde de baz? ?eylerin olumlu anlamda de?i?ti?ini görüyoruz. Bunda teknolojinin geli?mesinin büyük önemi var. Art?k hiçbir ?ey gizli kalm?yor. Haber ajanslar?n?n gerçe?i oldu?u gibi yans?z, do?ru ve h?zl? iletmesi temel görevi. Bunu hepimiz en iyi ?ekilde yapmaya çal???yoruz. Haberlerde yanl?l??? önleme noktas?nda OANA'n?n çok önemli misyon üstlendi?ini dü?ünüyorum. Dünya kamuoyunun do?ru ve sa?l?kl? bilgiyle olu?mas?na en iyi katk?y? OANA olarak yapaca??m?z? dü?ünüyorum.''

Anadolu Ajans?, OANA Dönem Ba?kanl???n? 2013 y?l?na kadar sürdürecek.

YÖNET?M KURULU

OANA ba?kan yard?mc?l???na Endonezya'dan ANTARA, Melazya'dan BERNAMA, Rusya'dan ITAR-TASS, ?ran'dan IRNA getirildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine de Avustralya'dan AAP, Azerbaycan'dan AZERTAJ, Çin'den Xinhua, Güney Kore'den YONHAP, Mo?olistan'dan MONTSAME, Hindistan'dan PTI seçildi.

Kat?l?mc?lar, genel kurulun sonunda aile foto?raf? çektirdi.

AA

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri