forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

takvim_tarafWikileaks belgelerini yay?nlayan Taraf, özellikle Ba?bakan Erdo?an ve yak?nlar?yla ilgili dedikodu mahiyetindeki bilgi notlar?n? ön plana ç?kar?yor. Dün Ba?bakan Erdo?an'?n damad?yla ilgili iddialar? man?et yapan Taraf, bugün de Erdo?an'la ilgili ba?ka bir iddiay? man?etten verdi. Çal?k Grubu'nun gazetesi Takvim, "Bay s?z?nt?n?n karanl?k Taraf’?" ba?l???yla Taraf'? hedef ald?.Wikileaks internet sitesi Türkiye'yle ilgili çok say?da belge aç?klad?. Taraf gazetesi de o belgelerden hareketle, Çal?k Grubu'nun Seo'su Berat Albayrak'?n babas? yazar Sad?k Albayrak’? hedef ald?.

Amerikal? diplomatlar?n söylentilerden derledi?i belli olan bilgi notlar?yla ilgili Taraf'?n bu tercihi dikkatlerden kaçm?yor...

Taraf, dün "Belgelerde Antalya’daki rayl? sistem in?aat?n?n Sad?k Albayrak’a verilmesi için tavsiyede bulunuldu?u anlat?l?yor" diye yazd?.

Sad?k Albayrak'?n, o?lu Berat’?n, Ba?bakan Erdo?an’?n k?z? Esra ile evlenmesinden sonra kö?e yazarl???n? b?rakt??? ve  ticari bir i?inin olmad??? biliniyor...

Sad?k Albayrak, bir polisle tart??t??? için kelepçelenerek karakola götürülmesi ve kolunun k?r?lmas?na ra?men, "Ba?bakan’?n dünürü oldu?unu" söylemedi?i medyaya yans?m??t?...

Antalya eski Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Menderes Türel de rayl? ta??ma i?inin Alarko’nun üstlendi?ini belirterek Taraf’?n gündeme getirdi?i Wikileaks belgelerini yalanlad?.

ALBAYRAK A?LES?'N?N AÇIKLAMASI

Albayrak Ailesi, Taraf’?n gündeme getirdi?i iddialara tepki gösterdi...

Sad?k Albayrak'?n o?lu Berat Albayrak ?u aç?klamay? yapt?:

"Medyada Wikileaks’in aç?klad??? belgelere dayand?r?ld??? belirtilerek yay?mlanan haberlerde, ?ahs?m ve babam Sad?k Albayrak hakk?nda gerçek d??? bilgi ve de?erlendirmelere yer verilmi?tir. Ya?am?n? sade bir vatanda? olarak sürdüren, hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan babam Sad?k Albayrak emekli bir gazetecidir. Kendisi hayat? boyunca dürüstlü?ü ilke edinmi?tir. El Pais Gazetesi’ne at?fta bulunarak kendisinin Antalya Büyük?ehir Belediyesi rayl? sistem ihalesi ile ili?kilendiren haberler tamamen gerçekd???, ön yarg?l? ve maksatl? bir yakla??md?r. Yine bu as?ls?z haberlerde ?ahs?m?n Moskova’ya giderek Rusya Ba?bakan? Sn. Putin’in ve ?talya Ba?bakan? Sn. Berlusconi’nin enerji sektöründeki ç?karlar?n? incelemi? oldu?u yaz?lm??t?r. Rusya’da ki?isel bir i? ba?lant?m olmad??? gibi, hayat?mda bugüne kadar Moskova’da hiç bulunmad???m? da özellikle belirtmek isterim. ?ahs?m ve ailem ad?na reddetti?im bu haberlere kar?? tüm yasal haklar?m?z? sakl? tutuyoruz."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri