forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ERDO?AN, WIKILEAKS BELGELER?N? DE?ERLEND?RD?... MEDYAYI ELE?T?RD?

Aktif .

recep_tayyip_erdogan_buyukBa?bakan Recep Tayyip Erdo?an Wikileaks belgelerini de?erlendirdi. "ABD diplomatlar?ndan hesap sormal?" diyen Erdo?an, bilgi notlar?nda kendisi ve yak?nlar?yla ilgili yaz?lanlar? gündeme getiren CHP ve baz? medya organlar?n?n  sert tepki gösterdi...

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Wikileaks'in yay?nlad??? belgelerde kendisine ili?kin iddialar? yan?tlarken, ''Benim abdestimden ?üphem yok, dolay?s?yla namaz?mdan da ?üphem yok'' dedi.

Erdo?an, muhalefet partilerinin Wikileaks'in yay?mlad??? gizli ABD belgeleri ile ilgili tutumu konusunda, ''Aç?klanan çok az bilgiyi bir f?rsat olarak görüp buradan hükümete nas?l sald?r?r?z derdine dü?mü? durumdalar. Kendilerine ait cümle kalmad??? için ba?ka bir devletin diplomatlar? aras?ndaki dedikodu niteli?indeki yaz??malardan medet umar hale geldiler'' ?eklinde konu?tu.

Ba?bakan Erdo?an ?unlar? kaydetti:

BELGE DE??L B?LG?

Ben pazartesi günü Libya’ya hareketimiz öncesinde geli?meleri inceledi?imizi WikiLeaks’in ete?indeki tüm ta?lar? bekledi?imizi ifade etmi?tim.  Ne yaz?k ki birileri benim kadar sab?rl? olamad?. Onlar çok tela?land? ve aç?klanan çok az bilgiyi, -bak?n belge bile demiyorum-  bir f?rsat olarak görüp buradan hükümete nas?l sald?r?r?z derdine dü?mü? durumdalar. Her zaman bir ?ey söylüyorum; Muhalefet bu ülke için, bu millet için çözüm politikalar? üretmekten aciz oldu?u kadar, maalesef siyaset üretmek noktas?nda bile büyük bir acziyet içerisinde. Hakk?m?zda bugüne kadar her türlü ipe sapa gelmez iddiay? gündeme ta??d?lar. Her seferinde yüzleri k?zard?. Çünkü söyledikleri yaland?, do?ru de?ildi. Sabah iftira att?lar, ö?len alt?nda kald?lar. Ö?len itham ettiler, ak?am çark ettiler.  Ak?am söyledikleri yalan, yats?ya kalmadan yüzlerini k?zartt?. ?imdi görüyoruz, kendilerine ait cümle kalmad??? için ba?ka bir devletin diplomatlar? aras?ndaki dedikodu niteli?indeki yaz??malardan medet umar hale geldiler.

ABD D?PLOMATLARINDAN HESAP SORSUN

Burada pe?inen söyleyeyim, Bu diplomatlar?n yalan yanl?? yorumlar?yla yapt?klar? iftiralar birinci derecede Amerika Birle?ik Devletleri'ni ba?lar. Bunun hesab?n? ABD'nin sormas? laz?m o diplomatlar?ndan. Çünkü hiçbir diplomat, yalan yanl?? kendine ait yorumlarla bir ülkeyi itham alt?nda tutamaz. Nitekim yap?lan bu yorumlar dünyada bir çalkant?ya sebep olmu?tur. Kendi ürettikleri dedikodular? ba?kalar?ndan duyunca gerçek sand?lar. ?srail medyas?na Türkiye’nin Ba?bakan?n? ?ikâyet edenler, Brüksel’de, Paris’te Türkiye’yi yabanc?lara ?ikayet edenler, yabanc? diplomatlar?n hezeyanlar?na sar?lm?? durumdalar.

ABDEST?MDEN ?ÜPHEM YOK

Neymi?; Ba?bakan’?n falanca ülkede ?u kadar hesab? varm??. Neymi?; Ba?bakan Antalya’daki rayl? sistem ihalesine müdahale etmi?. Bu hezeyanlar?na sar?lacak kadar m? acizsiniz. Bu iftiralardan, bu ithamlardan medet umacak kadar m? çaresizsiniz. Allah a?k?na bu kadar f?rsatç?l?k m? olur? Benim abdestimden ?üphem yok, dolay?s?yla namaz?mdan da ?üphem olmaz. Düne kadar Türkiye’yi s?rça kö?klerinden izliyorlard?, bugün art?k kendi ülkelerini yabanc? diplomatlar?n dedikodular?ndan izlemeye ba?lad?lar.

EN HAF?F TAB?R?YLE FIRSATÇILIKTIR


Düne kadar Türkiye’yi sadece magazin bas?n?nda takip ediyorlard?, bugün art?k magazin diplomasisinden izlemeye ba?lad?lar. Düne kadar kendi hezeyanlar?yla siyaset üretiyorlard? bugün onu da yapamaz hale geldiler. ?ftira ve iddia ithal etmeye ba?lad?lar. Yeter ki Hükümete yönelik bir sald?r? olsun, yeter ki Ba?bakana yönelik bir sald?r? olsun. Nereden geldi?ine bakmadan, asl?n? astar?n? ara?t?rmadan, arkas?ndaki niyet, hedef ve gaye hakk?nda en küçük bir endi?e ta??madan buna sar?lmak, en hafif tabiriyle f?rsatç?l?kt?r.

ADAMIN HAYATI YAZMAK Ç?ZMEK, MÜTEAHH?T YAPTILAR


Aç?k aç?k söylüyorum, bana, ?ahs?ma, aileme, dünürüme ve arkada?lar?ma yönelik –ki benim dünürüm, yazmak, çizmekten ba?ka hiçbir ?ey bilmez. Hayat? yazmak ve çizmekle geçmi?tir adam? müteahhit yapt?lar. Hayat?nda böyle bir ?ey olmaz.- bu tür iftiralar? at?p, bunlar? ispatlayamayanlar ne kadar alçaksa bu iftiralar? man?etleriyle, söylemleriyle yayanlar, bu iftiralar? siyaset malzemesi yapanlar da ayn? derecede müfteridir, alçakt?r.

?SPATLARSANIZ MAKAMDAN DA VEK?LL?KTEN DE ?ST?FA EDER?M


Hukukta bir kaide vard?r, “müddei iddias?n? ispatla mükelleftir.” ?spat görevi benim de?il, bu iddiay? ortaya koyanlard?r. Ana Muhalefet Lideri gitsin bu iddiay? ortaya atanlara sorsun. “Böyle bir ?ey söylüyorsunuz ama Amerika bu i?leri iyi bilir. Bunun diplomatlar? da bunu iyi biliyor. Nerede bunun delili ya? Bu delili bir gösterin de bizim i?imize yaras?n Türkiye’de” diye ö?renmeleri gerekir. Ama böyle bir ?ey bulamay?p, sadece at?lan iftira üzerinden kalk?p da bunun ispat?n? istemek kadar cehalet olur mu? Zavall?l?k olur mu? Ben neyi ispat edece?im! Olmayan ?ey ispat edilir mi? Benim ?sviçre bankalar?nda bir Allah kuru?u param yok ki bunu ispat edeyim. Ana Muhalefet Liderine ve di?erlerine diyorum ki; “Böyle bir ?eyi ispat etti?inizde ben bu makamda durmam. Milletvekilli?inde durmam. Ama siz o makamlarda duracak m?s?n?z ben onu merak ediyorum. Bu kadar aç?k konu?uyorum.

NE ?DÜ?Ü BEL?RS?ZLER?N ?FT?RALARINA SAH?P ÇIKAMAZSIN

Biz yola ç?karken üç ?eyle mücadele edece?imizi söyledik; Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar… Bunlar? çökertti?imiz için benim halk?m bizi buralarda tutuyor. Sen Ba?bakan’? seversin veya sevmezsin, sen Ba?bakan’dan hazzedersin ya da etmezsin. Ama ülkene sayg?n varsa, milletine sayg?n varsa, kendine sayg?n varsa, bu ülkenin Ba?bakan?na yabanc?lar?n, hatta ‘ne idü?ü ‘ belirsiz olanlar?n att??? iftiralara sahip ç?kamazs?n. Hukukun en temel iddias?n? inkar edemezsin. Kim iddiada bulunuyorsa ispat yükümlülü?ü ona aittir. Masum olan, masumiyetini ispata çal??maz.

S?YASET MALZEMES? YAPMAK NE BÜYÜK SEV?YES?ZL?K

Ana Muhalefet Lideri ç?km?? bunu söylüyor: “Ba?bakan iddialar? ispatlas?n.” Bunu bilmemek ne kadar büyük bir cehaletse, bunu siyaset malzemesi yapmak o kadar büyük seviyesizliktir. Siyaset seviye ister, nezaket ister, siyasetçi hak?inas olmal?d?r. Gerçe?i çarp?tmak, yalan ve iftiradan medet ummak bir siyaset tarz? olamaz. Siyasetini yalan ve iftira üzerine kuranlar hiçbir zaman amaçlar?na ula?amazlar. Maalesef son dönem gördü?ümüz tablo Türk siyaseti aç?s?ndan hiç ho? de?ildir. Küfürlü konu?mak, hakaret etmek, iftira etmek siyaset dili haline getirilemez. Ülkesinin Ba?bakan?na a?z?na al?nmayacak hakaret edenler, nas?l bir seviye kayb? içindelerse, yabanc?lar?n yalanlar?n? gerçek kabul edip, bunlar?n ard?na s???narak hükümeti topa tutanlar da ciddi bir seviye kayb? içindeler.

ONURLU B?R MEDYA ARAR SORARDI

Buradan medyaya da sesleniyorum… Ayn? ?ekilde bunlar? man?et veya sürman?et, bunlar sar?larak Hükümete sald?ranlar da ayn? seviyesizlik içindedirler. Bir defa onurlu bir medya ya da onurlu bir medya mensubu kalkar bunu sorard?. Kime bu iftira yap?l?yorsa ona sorard?. E?er Ba?bakan’la ilgiliyse sorard?: Say?n Ba?bakan var m? böyle bir ?ey. Varsa üzerine gidece?iz. Ama Say?n Ba?bakan size, “Hay?r benim böyle bir ?eyle ilgi alakam yok” diyorsa o zaman da bunu yazmaman gerekir. Ama sen hiç sormadan etmeden, ara?t?rmadan kalk?p iftira at, tutmasa da iz b?rak?r mant???yla hareket edersen, i?te bu seviyesizliktir, bu ahlaks?zl?kt?r.

SEV?YELER?NE ?NMEY?Z

Biz seviyesizli?i kendileri için seviye haline getirmeye çal??anlar?n söylemelerini muhatap almak istemiyoruz. Çirkin bir üslupla siyaset yapanlar? ne biz muhatap al?r onlar?n seviyelerine ineriz. Ne de aziz milletimiz bunlar?n söylemlerine önem verir. Siz Türkiye’nin öneminin, sayg?nl???n?n artmas?ndan dem vuracaks?n?z hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin Ba?bakan? kalkacak, bu tür ?eyleri ispat etmek için muhatap olacak.

ABD'L? D?PLOMATLARI ULUSLARARASI HUKUK? SÜREÇ

Biz bununla kalmayaca??z. Bir defa bu diplomatlar hakk?nda ulusal, uluslararas? bütün bir yarg? içerisinde bu süreci devam ettirece?iz. Bundan sonras?n? onlar dü?ünsün. ABD yönetimi ile de bunlar? konu?tuk, zaten kendileri özür beyan?nda bulundular. Ama ayr?ca biz bunu yeterli bulmuyoruz, bu diplomatlarla ilgili gerekli olan bütün giri?imleri yapmak durumundad?rlar. ABD gibi bir devletin istihbarat te?kilat? bak?n ne hale gelmi?, diplomasisi ne hale gelmi?tir. Bu ABD’nin sorunu bizim sorunumuz de?il. Çok aç?k net söylüyorum; biz rahat?z, hiçbir s?k?nt?m?z yok. S?k?nt?s? olanlar dü?ünsün. Yapmad???m?z ?eylerle bize iftira atanlar,  bu iftiralar?n?n alt?nda ?imdi ezilecekler, bitecekler, yok olacaklar.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri