forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

WIKILEAKS'?N KURUCUSU TIMA'A KONU?TU...

Aktif .

WikileaksWikileaks örgütünün kurucusu Julian Assange, Pazartesi günü Time'a Skype üzerinden bir röportaj verdi. Time, 'Gizlilik birçok ?ey için önemli' diyen Assange'a, bu durumun diplomasi ve küresel ili?kiler için de geçerli olup olmad???n? sordu.

Wikileaks, ABD D??i?leri Bakanl???'n?n gizli yaz??malar?n? kamuoyuna sunarak dünya bas?n?n?n man?etlerinde yer edindi ve hem ABD'yi hem de dünyan?n dört bir yan?ndaki ülkelerin liderlerini utand?rd?. Ancak Assange, "Gizlili?in bizim için de önemi var. Örne?in istihbarat kayna??m?z?n kimli?ini gizli tutuyoruz ve söz konusu belgeleri elde etmek için büyük ?st?raplara katlan?yoruz" dedi. Di?er yandan, Assange gizlili?in "kötü muameleyi örtmek için kullan?lmamas? gerekti?ini" de söyledi.

Hürriyet'in aktard??? söyle?ide Rusya ve Çin aras?ndaki gizli anla?malar? if?a etmeyi isteyip istemedi?i sorulan Assange, "Evet, özellikle bunu istiyorum. Asl?nda, biz en çok reform potansiyeli olan ülkelerin, en kapal? toplumlar oldu?unu dü?ünüyoruz" dedi. Assange, tarihin en büyük bilgi s?z?nt?lar?ndan birine dünyan?n verdi?i tepki kar??s?nda biraz bitkin ama daha çok cesaretini toplam?? bir sesle konu?tu: "Medyan?n belgeleri incelemesiyle ortaya ç?kanlar ve gösterilen tepki o kadar büyük ki, aç?kças? bizim olup biteni anlama gücümüzü gölgede b?rak?yor."

Bir uyan?? ya?and???na inand???n? belirten Assange, "Birçok farkl? ülkeye dair görü?lerde inan?lmaz de?i?iklikler ortaya ç?k?yor" ifadesini kulland?.

?K? SEÇENEKLER? VAR

Assange, 36 dakikal?k röportaj?nda, kötü muamelelerin if?a edilmesinin iki olumlu de?i?im yaratabilece?ini ve yolsuzluk yapan organizasyonlar?n kamuoyunun önüne ç?kart?ld??? zaman "iki tercihleri oldu?unu" belirtti.

Assange bunlar? ?öyle aç?klad?: "Bunlardan ilki, çabalar?ndan gurur duyacak ?ekilde reformlar yapmak ve bunlar? kamuya sunmaktan gurur duymak. ?kinci tercih ise kendini tecrit etmek ve parçalara bölünmek. Sonuç olarak eskiden oldu?u kadar etkin olmak. Bana sorarsan?z bu çok iyi bir sonuç çünkü örgütler ya etkin, aç?k ve dürüst; ya da kapal?, komplocu ve etkisiz olur" dedi.

Assange'?n yorumsuz b?rakt??? ancak aç?kça ima etti?i ?ey, ikinci s?n?fta kalan örgütlerin nihayetinde ba?ar?s?z olaca??.

ABD HANG? KATEGOR?DE?

Peki ABD bu kategorilerin hangisinde yer al?yor? Assange, "ABD, toplum olarak giderek daha kapal? bir hale geliyor. Aç?kl?k, muhtemelen 1978'de en yüksek seviyeye ula?t? ancak ne yaz?k ki o zamandan beri bir gerileme ya?an?yor" dedi. Assange, bunun birçok di?er faktöre ba?l? oldu?unu, bir tanesinin ABD'nin gücünü, ekonomik (kendi deyi?iyle) mali "?artlarda" yeniden belirleyen büyük ekonomisi oldu?unu söyledi.

Assange'a göre, bugünün ?artlar?nda Çin'in reform yapmas? ABD'ye göre daha kolay: "Çin güvenlik kuvvetleri ifade özgürlü?ünden korkarken, birinin ülkede çok kötü ?eyler ya?and???na dair bir ?eyler söyleyebilmesini, ben çok iyimser bir i?aret olarak görüyorum."

"Yani gazeteciler ve yazarlar de?i?imi yaratabilir ve Çinli yetkililerin bunlardan korkmas?n?n nedeni de bu." Assange, ABD ve birçok Bat? ülkesi için de ?u yorumu yapt?: "Toplumun temel ö?eleri sözle?melere dayanan ?artlarla o kadar a??rla?t?r?ld? ki, siyasi de?i?im ekonomik de?i?imin sonucu olarak gerçekle?miyor. Bu da, siyasi de?i?imin, de?i?im olmamas? demek" dedi.

ABD'N?N NÜFUZ ALANI DI? POL?T?KA

Assange, ABD'nin sahip oldu?u çok eyaletli yap? sayesinde merkezi hükümetin gücünün k?s?tl? kald???n?, bu yüzden hükümetin nüfuzunu sadece d?? politikada art?rabildi?ini belirtti. Assange, ABD'nin kendine özgü yap?s? soruldu?unda, "ABD'nin sadece dünyaya zarar ve ac? vermekte tek oldu?una inan?yormu? gibi görünüyorsunuz" dedi. Assange, ABD'nin dünya standartlar?nda bir istisna olmad???n?, tersine kötü muameleleri ve baz? prensipleri ke?fetmesi aç?s?ndan ilginç bir yöne sahip oldu?unu söyledi.

Assange, Wikileaks'in prensiplerini nas?l belirledi?ini ve evrim geçirdi?ini anlatt?: "2006'da blog ve Wikipedia makaleleri yazan insanlar?nki gibi analitik bir i?imiz olaca??n? dü?ündük. Gizli Çin verilerini analiz etmek veya Somali'den gelen belgeleri incelemek, New York Times'?n ana sayfas?n?, kedinizin ne yedi?ini veya benzer ?eyleri blogunuza koymaktan 'kesinlikle' daha ilginçti."

Assange, "Tecrübelerim bana, insanlar bloglar?na veya sosyal payla??m a?lar?na siyasi yorumlar yazd?klar? zaman, amaçlar?n?n asl?nda bu olmad???n? söylüyor. Tersine, amaçlar? günün konusu neyse kendilerini ayn? görü?ü savunanlar?n aras?nda konumland?rmak. Bunu en etkin ve en ekonomik ?ekilde yapman?n yolu, etrafta dolanan ve zaten oldukça büyük bir takipçi kitlesi olu?turmu? olan hikayeyi almak ve bu konuyu destekledi?inizi veya desteklemedi?inizi söylemek."

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri