forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

WIKILEAKS'?N KURUCUSU JULIAN ASSANGE ?NG?LTERE'DE TUTUKLANDI

Aktif .

wikileaks_assange?ngiltere polisi, WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'?n gözalt?na al?nd???n? bildirdi. Londra Emniyet Müdürülü?ü, Assange'?n ?sveç taraf?ndan yay?mlanan tutuklama emri uyar?nca ?ngiliz polisi taraf?ndan gözalt?na al?nd???n? kaydetti.

?sveç, s?zan gizli ABD diplomatik yaz??malar?n? sitesinde yay?mlamay? sürdüren Avustralyal? 39 ya??ndaki Assange hakk?nda, a?ustos ay?nda ?sveç'e yapt??? ziyaret s?ras?nda 2 ?sveçli kad?na tecavüz ve cinsel tacizde bulundu?u gerekçesiyle tutuklama emri ç?karm??t?.

MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

?ngiltere'nin ba?kenti Londra'da gözalt?na al?nan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'?n bugün Westminster Mahkemesine ç?kar?lmas? bekleniyor.

?ngiliz bas?n?, Assange'?n TS? 11.30 s?ras?nda Londra'daki bir polis merkezine kendi iste?iyle gitti?ini, burada gözalt?na al?nd???n? ve birkaç saat içerisinde Londra'daki Westminster Mahkemesine ç?kar?lmas?n?n beklendi?ini bildiriyor. Assange'?n polis merkezine gelece?ini ve saatini önceden bildirdi?i kaydediliyor.

?sveç, tecavüzle suçlanan Assange için Avrupa çap?nda tutuklama emri ç?kartm??t?. ?ngiliz polisi dün ak?am, ?sveçli yetkililerden ellerine tutuklama emrinin ula?t??? konusunda Assange'?n avukat? Mark Stephens'? bilgilendirdi. Stephens müvekkilinin, hakk?ndaki suçlamalar?n ne oldu?unu bilmek istedi?ini ve ad?n? temize ç?karmak istedi?ini söyledi.

?ngiliz bas?n?, Assange'?n ?ngiltere'de oldu?unun bilindi?ini ve bu hafta gözalt?na al?nabilece?ini bildiriyordu.

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'?n avukat? Mark Stephens, ?sveç'te müvekkili aleyhinde yürütülen cinsel taciz soru?turmas?n?n "siyasi içerikli" oldu?unu savunarak, bu iddialara kar?? mücadele vereceklerini söylemi?ti. Assange, hakk?ndaki cinsel taciz suçlamalar?n? reddediyor.

Wikileaks'in son olarak ABD D??i?leri Bakanl???n?n yaz??malar?yla ilgili yay?mlad??? belgeler tepkilere neden oldu. ABD ve ?ngiltere gibi ülkeler bu belgelerin yay?mlanmas?n?n, ülkelerin güvenli?i aç?s?ndan tehlike te?kil etti?ini bildirmi?ti.

?ifreli Belgeler Aç?klanacak m??

Dünya gündemini bu olay me?gul ederken teknoloji sitesi ShiftDelete.Net, Assange'?n tutuklanmamak için ald??? önleme de?indi. WikiLeaks'in kurucusu geçti?imiz haftalarda internet payla??m platformlar?na ?ifreli belgeler yollam??t?.

Assange, ba??na bir i? gelmesi durumunda yard?mc?lar?n?n bu belgelerin aç?lmas?n? sa?layacak ?ifreyi yay?nlayaca??n? belirtmi?ti.

Site yönetimine göre bu bilgiler ?u anda yay?nda olan dosyalardan bile daha tehlikeli.

WikiLeaks k?yameti olarak adland?r?lan belgelerde sava? ç?kartacak kadar kritik içeriklerin oldu?u Julian Assange taraf?ndan aç?klanm??t?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri