forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ULUSLARARASI MEDYA SEMPOZYUMU 10-12 ARALIK'TA ?STANBUL'DA YAPILACAK

Aktif .

Ba?c?lar'da 10-12 Aral?k tarihleri aras?nda gerçekle?tirilecek Uluslararas? Medya Sempozyumu'na yurtiçinden ve yurt d???ndan 62 tan?nm?? gazeteci ve akademisyen kat?larak sunum yapacak.

Ba?c?lar Belediyesi'nin düzenledi?i ve 3 gün devam edecek sempozyumda, "Sosyal Medya ve Sanal Topluluk" kavramlar?n?n mucidi Stanford Üniversitesi ö?retim üyesi Prof. Dr. Howard Rheingold da sunum yapacak.Ba?c?lar Belediyesi, Bas?n Yay?n Birli?i'yle ortakla?a Uluslararas? Medya Sempozyumu düzenliyor.

 

10 Aral?k'ta TBMM Ba?kan? Mehmet Ali ?ahin'in kat?l?m? ile aç?l??? yap?lacak sempozyum 12 Aral?k Pazar günü sona erecek. Ba?c?lar Holiday ?nn Otel'de gerçekle?tirilecek sempozyuma yurt içinden ve yurt d???ndan çok say?da gazeteci ve akademisyen kat?larak sunumlar yapacak.

Özellikle akademik çevreler için büyük önem ta??yan sempozyum için bilgilendirme amaçl? bas?n toplant?s? düzenlendi. Sempozyumun yap?laca?? Holiday ?nn Otel'de gerçekle?tirilen bas?n toplant?s?nda Ba?c?lar Belediye Ba?kan? Lokman Ça??r?c? ve Bas?n Yay?n Birli?i Ba?kan? Hayati Bayrak birer konu?ma yapt?.

Aliya ?zetbegoviç ve Hoca Ahmet Yesevi sempozyumlar?yla Ba?c?lar'da bir sempozyum gelene?inin ba?lad???n? ifade ederek konu?mas?na ba?layan Ba?c?lar Belediye Ba?kan? Lokman Ça??r?c?, bu gelene?e, "Babali'den Ba?c?lar'a Küresel'den Yerele Uluslararas? Medya Sempozyumu" ile devam ettiklerini söyledi. "Bab?ali" denen Ça?alo?lu'ndan ç?kan medya kurulu?lar?n?n pek ço?unun Ba?c?lar'da yay?n hayat?na devam etti?ine dikkat çeken Ba?kan Ça??r?c?, Ba?c?lar'?n medyada merkez haline gelmesinin sempozyum yap?lmas?nda önemli bir etken oldu?unu ifade etti.

Ba?kan Ça??r?c?, 3 gün devam edecek sempozyumda, Roma döneminde kil tabletlerle ba?layan gazetecili?in zaman içerisinde geçirdi?i evreler ve bugün geldi?i noktan?n konu?ulaca??n? ifade etti. Sempozyumun özellikle akademi dünyas? için büyük önem ta??d???na de?inen Ça??r?c?, üniversite ö?rencilerinden, profesörlere kadar bütün herkesin sempozyuma davetli oldu?unu söyledi.

Dünyada de?i?imin en büyük unsurunun medya oldu?unu belirten Bas?n Yay?n Birli?i Ba?kan? Hayati Bayrak, Wikileaks belgelerinin bunun en büyük göstergesi oldu?unu söyledi. Sosyal medyadaki geli?ime dikkat çeken Bayrak, sempozyuma 11 ülkeden kat?l?mc? oldu?unu söyledi. Yurt d???ndan 17, Türkiye'den de 45 konu?mac?n?n kat?ld???n? söyledi.

SEMPOZYUMUN OTURUM BA?LIKLARI

62 akademisyen ve gazetecinin sunum yapaca?? sempozyumda ?u oturumlar gerçekle?tirilecek: "Küreselle?menin Medyaya Çizdi?i Yeni S?n?rlar", "Uluslararas? Medya: Tan?k m?, Taraf m??", "Konvansiyonel Medya ile Sosyal Medyan?n Meydan Sava??", "Medya ?ktidar? ve Demokratik Sorumluluk", "Ayr?mc?l???n Dili ve Medya/Cinsiyet, Göçmenler, Dini ve Etnik Ayr?mc?l?k", "Sivil Toplum Kurulu?lar? Medya Gücünü Nas?l Etkiliyor", "Klasik Yay?nc?l?ktan Dijital Yay?nc?l??a-Gazetecili?in 'E' Hali" ve "Bab?ali'den Plazalara Medyada De?i?en ?li?kiler"

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri