forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

turk_yunanYunanistan’dan çok say?da gazeteciyi biraraya getiren “Türk-Yunan Gazeteciler Paneli"nde Yunan bas?n?nda Türkiye’nin imaj? ve medyan?n Türk-Yunan ili?kilerindeki yeri tart???lacak.

?stanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararas? ?li?kiler Bölümü ve Türk-Yunan Çal??malar? Birimi taraf?ndan organize edilen ve Yunan bas?n?nda Türkiye’nin imaj? ile medyan?n Türk-Yunan ili?kilerindeki yerinin konu?ulaca?? “Türk-Yunan Gazeteciler Paneli” 16-17 Aral?k tarihlerinde Dolapdere Kampüsü’nde gerçekle?ecek.

?stanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipli?inde gerçekle?en ve Yunanistan’dan çok say?da gazeteciyi biraraya getiren panelde, sosyal medya, bloglar, portallar?n denetlenmesi, haberin editörüne ba?l? olarak haberin gerçe?inin basitle?tirilmesi konu ba?l?klar? konu?ulacak. Etkinlikte ayn? zamanda yeni medyada gazetecilerin gerçek rolü nedir, iki kültür aras?ndaki ili?kiler nas?l ?ekillenecek konular? da tart???lacak.

?ki gün sürecek olan panelin ilk gününde “Yunan bas?n?nda Türkiye’nin imaj? ve medyan?n Türk-Yunan ili?kilerindeki yeri” konu ba?l??? Alkis Courcoulas moderatörlü?ünde Yunanl? panelistler taraf?ndan ele al?nacak.

Panelin son gününde ise; gerçek pe?inde hayatlar?n? kaybeden gazetecilerin hikayelerini anlatan Yunanl? gazeteci Nikos Megrelis’in “Shootin Shooting: Dying For The Truth/ Gerçek ?çin Ölmek” isimli belgesel filmi gösterilecek. Filmin ard?ndan panel, Prof. Dr. Haluk ?ahin’in ba?kanl???nda gerçe?i ararken ya?amlar?n? kaybeden gazeteciler hakk?ndaki tart??ma ile devam edecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri