forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

WIKILEAKS BELGELER? DAHA HIZLI YAYINLAYACAK

Aktif .

wikileaks_assangeAmerikan gizli diplomatik belgelerini aç?klayan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange, "yeniden dümene geçti?ini", bundan sonra belgelerin daha büyük h?zla aç?klanaca?? belirtti.

Gözalt?na al?nd??? ?ngiltere’de kefaletle ?artl? serbest b?rak?lan Assange, kald??? malikanenin önünde gazetecilere yapt??? aç?klamada, te?kilat?n?n dirençli ve "öldürücü sald?r?lara" kar?? koyacak haz?rl?kta oldu?unu söyledi.

Hakk?ndaki cinsellikle ilgili suçlamalar?n karalama kampanyas? oldu?unu da ifade eden Assange, kendisinin ve te?kilat?n?n Amerikal? yetkililerin çok agresif soru?turmas?yla kar?? kar??ya bulundu?unu belirtti.

Assange, ABD’nin komplosuyla kar?? kar??ya olup olmad???na ili?kin soruya "çok agresif bir soru?turma oldu?unu, baz? ki?iler yüzünden pek çok ki?inin itibar?n? kaybetti?i, baz? ki?ilerinse çok konu?ulan davalar? takip ederek kariyer yapt???" kar??l???n? verdi.

Hakk?nda suçlamada bulunan ?sveç’in henüz kendisine ya da savunma avukat?na kan?t sunmad???n? söyleyen Assange, benzer bir ?ekilde, kendisi ve te?kilat?na kar?? gizli soru?turma yürüttü?ü a?ikar olan ABD’den de neler oldu?una dair en ufak bir görü? bildirilmedi?ini kaydetti.

?sveç, Assange’? iki kad?na tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini istiyor.

Assange, baz? ?ngiliz yay?n kurulu?lar?na yapt??? aç?klamada da ABD’nin kendisini casusluk yapmakla suçlayabilece?i endi?esini dile getirmi?ti.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri