forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

siber_saldiriHükümet, Wikileaks olay?n?n ard?ndan, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne de giren “siber tehdit” konusunda yasa haz?rl?yor. Üzerinde çal???lan kanun tasla??’na göre, Türkiye’de Ba?bakan’?n Ba?kanl???nda Ulusal Bilgi Güvenli?i Kurulu olu?turulacak.

Milliyet'in haberine göre Kurul, devletin güvenli?ini tehlikeye sokabilecek veya devlet aleyhine kullan?labilecek her türlü bilgiyi, üretim, kullan?m, i?lenme saklama, nakletme ve imha s?ras?nda yetkisiz ki?ilerin elektronik müdahalesine kar?? önlem alacak. Kurulacak özel güvenlik merkezi savunma stratejilerinin yan?s?ra siber sald?r? senaryolar?n? uygulamaya sokacak.

Ula?t?rma Bakan? Binali Y?ld?r?m, milletvekillerinin sorular? üzerine TBMM’ye 1 Aral?k 2010 tarihinde gönderdi?i yaz?da, Türkiye’de siber güvenlik konusunda çal??malar yürütüldü?ünü belirtirken, “Siber güvenlik olarak da adland?r?labilecek olan bu konuda TÜB?TAK gibi, di?er kamu ve kurulu?lar?n?n da önemli çal??malar? mevcuttur” dedi.

Al?nan bilgilere göre, siber yasa tasla?? Ba?bakanl?k’?n koordinasyonunda, aralar?nda TÜB?TAK’?n da yer ald??? kamu kurum ve kurulu?lar?nca haz?rland?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri