forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

turkcekonusalulkelerBa?bakanl?k Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü ile D??i?leri Bakanl??? Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi  taraf?ndan Türk Dili Konu?an Ülkeler Medya Forumu Ankara'da düzenleniyor. 21-22 Aral?k 2010 tarihlerinde Rixos Grand Ankara'da gerçekle?tirilecek Forum'a Türkçe konu?an ülkelerin medya temsilcileri kat?lacak.

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n da kat?lmas? beklenen forumda Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç, D??i?leri Bakan? Prof. Dr. Ahmet Davuto?lu, D??i?leri Bakanl??? Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi Ba?kan? Prof. Dr. Bülent Aras, Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya birer konu?ma yapacaklar. Ayr?ca BYEGM'nin tan?t?m?n? içeren film gösterimi ve BYEGM ar?ivinden derlenen foto?raflardan olu?an sergi aç?l??? gerçekle?tirilecek.

Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya konuyla ilgili olarak yapt??? aç?klamada, "Ülkemizi bas?n ile ilgili konularda bir referans merkez haline getirmek ve karde? ve kom?u ülkelerle bas?n alan?nda i?birli?i platformlar? olu?turmak konusunda çal??malar?m?z? sürdürüyoruz. Ülkemiz bas?n? kadar di?er co?rafyalar bas?n? için de hizmet sunan bir kurumu olma gayreti içersindeyiz." dedi.

Forumun 1. oturumunda "Küreselle?me Sürecinde Medyan?n Demokratikle?meye Etkisi" konusu i?lenecek. Ba?kanl???n? Radikal Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in yapaca?? oturumda, Prof. Dr. Haluk ?ahin, "Yeni ?leti?im Ortam? ve Demokrasi", Kazakistan Ayk?n Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Nurtöre Jüsip "Demokratik Toplumun ?n?as?nda Medyan?n Rolü", TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, "Küreselle?me Sürecinde Kamu Yay?nc?l??? Hizmeti" NTV Eski Genel Yay?n Yönetmeni Nuri Çolako?lu, "Küreselle?me Sürecinde Özel Radyo ve Televizyon Yay?nc?l???", RTÜK Üst Kurul Üyesi Dr. Abdulvahap Darendeli, "Medya ve Hukuk: ?leti?im Özgürlü?ü ve S?n?rlar?", Gazi Üniversitesi Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, "Medya ve Etik: Meslek ?lkeleri ve Toplumsal Sorumluluk" ba?l?kl? bildirilerini sunacaklar.

Ba?kanl???n? Ba?bakan Ba?dan??man? Sava? ?. Barkçin'in yapaca?? 2. oturumda "Türk Dünyas?nda Ekonomik, Sosyal ve Kültürel ??birli?inin Geli?tirilmesinde Medya ve STK'lar?n Rolü" konusu i?lenecek. T?KA Ba?kan? Musa Kulakl?kaya'n?n aç?l?? konu?mas? yapaca?? otumda Medya Derne?i Ba?kan? Salih Memecan "Küreselle?menin Beraberinde Getirdi?i Yeni Global Medya Düzeni ve STK'lar", Türkiye Gazeteciler Federasyonu Ba?kan? Atilla Sertel Medya, Kamuoyu ve Sivil Toplum Örgütleri", TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov "Toplumlar aras? Kültürel Etkile?imde Medya ve Sivil Toplum Örgütlerinin Etkisi" konular?nda görü?lerini payla?acaklar.

Forumun ilk gününün sonunda kat?l?mc?lara ve konuklara Kültür ve Turizm Bakanl??? Türk Dünyas? Müzik Toplulu?u taraf?ndan müzik dinletisi sunulacak.

Forumun 2. gününde yap?lacak 3. oturumda "Türk Dünyas?nda Medya" konusu i?lenecek. Ba?kanl???n? Marmara Üniversitesi Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Türkan U?ur Dai'nin yapaca?? oturumun konu?mac?lar? ve bildiri ba?l?klar? ?unlar: Türkmenistan Televizyonu Müdür Yard?mc?s? Bayramg?l?ç Yazg?l?cov " Türkmenistan'da Medya Ortam?; Sorunlar ve Çözüm Önerileri", K?rg?z Kabar Haber Ajans? Genel Müdürü C?rgalbek Turdukocoev "K?rg?zistan'da Medya Ortam?; Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Özbekistan Büyükelçili?i 1. Sekreteri ?slam Kerimov "Özbekistan'da Medya Ortam?; Sorunlar ve Çözüm Önerileri", D?? Bas?n Birli?i Ba?kan? Fevzi Tanp?nar "KKTC'de Medya Ortam?; Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Star Gazetesi Yazar? Ergun Babahan "Türkiye'de Medya Ortam?; Sorunlar ve Çözüm Önerileri" Azerbaycan Metbuat ?uras? Ba?kan? Eflatun Ama?ov "Azerbaycan'da Medya Ortam?; Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Kazakistan 31. Kanal Genel Müdürü Nurcan Muhammedjanova "Kazakistan'da Medya Ortam?; Sorunlar ve Çözüm Önerileri."

Forumun 4. oturumunun ba?kanl???n? Kamu Diplomasi Koordinatörü Doç. Dr. ?brahim Kal?n gerçekle?tirecek. "Medyan?n Kamu Diplomasisi Rolü: Türkçe Konu?an Ülkeler ve Topluluklar Medya Platformu" konulu bu oturumda Hürriyet Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Enis Berbero?lu "Toplumsal Etkile?imin Sa?lanmas?nda Kamu Diplomasisi Arac? Olarak Medyan?n Rolü", Zaman Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl? "Türkçe Konu?an Ülkeler Aras?ndaki ??birli?inin Geli?tirilmesinde Kamu Diplomasisine Dü?en Görevler", Anadolu Ajans? Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi "Türkçe Konu?an Ülkeler Aras?nda Medya Alan?nda Yeni ??birliklerinin Geli?tirilmesi, Ortak Yay?n ?çeriklerinin Haz?rlanmas? ve Payla??lmas?" KKTC Yak?n Do?u Üniversitesi Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Ata Atun Türkçe Konu?an Ülkeler Medya Konseyi: Toplumlar Aras? Kültürel, Sosyal ve Ekonomik ??birli?inin Geli?tirilmesinde Nas?l Bir Rol Oynayabilir?" konulu bildirilerini sunacaklar.

Foruma kat?lan medya temsilcileri, 23- 24 Aral?k tarihlerinde Ankara ve ?stanbul'da düzenlenecek gezi ve inceleme program?na kat?ld?ktan sonra 25 Aral?k'ta ülkelerine dönecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri