forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ONL?NE REKLAMCILIK BASILI GAZETELER? GER?DE BIRAKTI

Aktif .

ET?KETLER:Online Reklam
internet_httpAmerika’dan medya harcamalar? ile ilgili rakamlar belli oldu. eMarketer'?n tahminlerine göre 2010 y?l?nda Amerikal? reklamc?lar ilk defa online reklamc?l??a gazetelerden daha çok bütçe harcad?.
2010 y?l?nda online ve bas?l? gazetelere yüzde 6.6’l?k bir dü?ü?le toplam 25.7 milyar dolar reklam harcamas? yap?ld?. Sadece bas?l? gazete reklam harcamalar? yine tahminlere göre y?l? dü?ü?le yakla??k 22.8 milyar dolar harcama ile kapatacak. Ayn? esnada online reklam harcamalar?n?n Amerika’da yüzde 13.9 artarak 25.8 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.

2011 tahminleri gazete ile internet aras?ndaki harcama fark?n?n artaca?? yönünde, toplam gazete harcamas? ( bas?l? + online ) 24.6 milyar dolar civarlar?na dü?ecek. Sadece bas?l? gazete harcamas? 21.4 milyar dolara inecek , online reklam harcamas? ise 28.5 milyar dolara t?rmanacak.
eMarketer CEO’su Geoff Ramsey “ Bu sonucu uzun zamand?r tahmin ediyorduk , ?imdi görüyoruz “ ?eklinde aç?klama yapt?.

Ekonomik kriz döneminde tüm reklam bütçeleri dü?mesine ra?men online gazete reklam kullan?m? artt?. 2010 y?l?nda online gazete reklam harcamalar? tüm gazete harcamalar?n?n yakla??k yüzde 11.7’sini olu?turacak. Bu oran?n seneye yüzde 13’e yükselmesi öngörülüyor.

Bas?l? gazete reklam harcamalar?ndaki dü?ü?ün devam etmesi bekleniyor. 2006 y?l?ndan beri  Amerika’da bas?l? gazete harcamalar?n?n neredeyse yar? yar?ya dü?tü?ü gözlemleniyor. Buna kar??n total online reklam harcamas?n?n 2014 y?l?nda 40 milyar dolar? geçmesi öngörülüyor.

Bu rakamlar kesin olmasada Amerika’daki online reklamc?l???n gidi?at? hakk?nda bizlere fikir vermesi aç?s?ndan önemli. Online reklamc?l???n önünde bir tek televizyon mu kalacak? Yoksa rakibinden çekinen televizyon mecras? masaya oturup online ile ortak noktalarda birle?meye mi çal??acak? Önümüzdeki y?llarda birçok de?i?im bizleri bekliyor.
Türkiye reklam pastas?na bak?ld???nda bas?l? harcamalar online harcamalar?n üzerinde  ve önümüzdeki birkaç y?lda da böyle devam edece?i tahmin ediliyor. Bundan sonraki y?llarda tüm reklam mecralar?ndaki art?? oran?ndan daha yüksek art??lar online reklam bütçeleri için olas?, bu durumun mecra s?ralamalar?na nas?l yans?yaca??n? hepimiz ya?ay?p görece?iz.

Bir teoriye göre Türkiye’de 2036 y?l?ndan sonra gazete bas?lmayacak, sadece online yay?nlanacak.  Bence 2036 y?l?ndan uzun bir süre sonras?nda da bu teori gerçekle?meyecek. ?lk televizyonlar ç?kt???nda insanlar radyo içinde ayn? kehanette bulunmu?lard? fakat radyo yeni teknolojilerle desteklenerek hayat?na günümüzde devam ediyor, gelecekte de devam edecek. Ayn? ?ekilde 80’li y?llar?n ba??nda video evlere girmeye ba?lad???nda sinema salonlar? bo?alacakt?, fakat sinemada yeni teknolojilerle popülerli?ini artt?rarak devam ettirdi.
Zaman de?i?tikçe reklamlar?n?n yay?nland??? mecralar geli?ir, de?i?ir.  Kendilerine gerekirse yeni  ya?am alanlar? açarak ( internetten radyo dinlemek gibi ) i?levlerini devam ettirirler. (OMDdijitalblog.com)

MediaCat Online

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri