forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Milliyet_yilinmansetiMediaCat dergisi için y?l?n in iyi gazete man?etini seçti. Gazeteci, reklamc?, mizahç?, halkla ili?kilerci, ara?t?rmac?, reklamveren ve ileti?im akademisyenlerinden olu?an jüri Milliyet'in 'Nereye Böyle' ba?l?kl? man?etini Y?l?n En ?yi Man?eti seçti...

MediaCat  her y?l y?l?n en iyi gazete man?etlerini, dergi kapaklar?n? ve mizah dergisi kapaklar?n? belirliyor. Bunun için gazeteciler, dergiciler, reklamc?lar, mizahç?lar, halkla ili?kiler yöneticileri, ara?t?rmac?lar, reklamveren yetkilileri ve ileti?im akademisyenlerinden olu?an bir jüri olu?turuldu. Y?l?n man?etlerini ve kapaklar?n? bu jüri de?erlendirerek seçti.

2010 JÜR?S?
Olu?turulan jüride; Türkiye Ara?t?rmac?lar Derne?i Yönetim Kurulu Ba?kan? Ali Levent Orhun, Cereyan Medya Ajans Yöneticisi Alper Biçaco, Rafineri Yarat?c? Yönetmeni Ay?e Bali, People Communications CEO’su Banun Erk?ran, BPM Look Ajans Ba?kan? Bülent Güven, Radikal Yan Yay?nlar Yönetmeni Ç?nar Oskay, Vodafone Türkiye Pazarlama ?leti?imi Bölüm Ba?kan? Gizem Keçeci, Bilgi Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Ö?retim Görevlisi Halil Nalçao?lu, Newsweek Türkiye Genel Yay?n Yönetmeni Selçuk Tepeli, Kurumsal ?leti?imciler Derne?i Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Sabanc? Holding Kurumsal ?leti?im Direktörü Suat Özyaprak, Borusan Holding Kurumsal ?leti?im Müdürü ?ule Yüceb?y?k, TTNET Genel Müdürü Tahsin Y?lmaz ve Uykusuz dergisi çizeri U?ur Gürsoy yer ald?. MediaCat dergisini ise Genel Yay?n Yönetmeni Pelin Özkan temsil etti.

?K? A?AMALI SEÇ?M SÜREC?Milliyet_yilinmanseti
Seçim süreci iki a?amal? olarak gerçekle?ti. Finalist gazete man?etlerini belirlerken ilk a?amada MediaCat ekibi 100 binden fazla satan tüm gazetelerin ve ayr?ca gündem belirleme güçlerini göz önünde bulundurarak Cumhuriyet, Radikal ve Taraf gazetelerinin 1 Aral?k 2009-30 Kas?m 2010 tarihleri aras?nda yay?mlanan tüm say?lar?n? dikkate ald?. Finalist dergi kapaklar?n? sektörel dergiler haricindeki tüm ayl?k, 15 günlük ve haftal?k dergilerin (Leman, Penguen ve Uykusuz gibi mizah dergileri de dahil) 1 Aral?k 2009-30 Kas?m 2010 tarihleri aras?nda yay?mlanan say?lar?n?n kapaklar?n? tarayarak ç?kard?. ?kinci a?amada ise jüri üyeleri, finale kalan 355 man?et, 65 mizah dergisi ve 53 dergi kapa?? aras?ndan en iyilerini seçmek üzere MediaCat ofisinde bir araya geldi. Bu de?erlendirmeler sonucunda y?l?n en iyi man?eti Milliyet Gazetesi’nin man?eti seçildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri