forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ertugrulozkok_ulketvÜlke TV'de “En S?rad???” program?nda Turgay Güler, Ahmet Kekeç ve ?amil Tayyar'?n sorular?na cevaplayan Hürriyet Gazetesi Eski Genel Yay?n Yönetmeni Ertu?rul Özkök, kendisine yönlendirilen ?ikâyetleri ve merak edilen konular? cevaplad?. Özkök, Fehmi Koru, Tansu Çiller, 28 ?ubat,  Hürriyet’in politikalar?, att??? man?etler ve Türk medyas? hakk?nda çarp?c? aç?klamalarda bulundu.  

“28 ?UBAT’TA TAVRIMIZ ERBAKAN’A DE??L, TANSU Ç?LLER’EYD?”

Özkök, “28 ?ubat süresince bizim derdimiz Erbakan’la de?ildi. Bizim derdimiz Tansu Çiller’leydi. Çünkü bizim çok üzerimize geldi. Bize çok büyük kötülükler yapt?.  28 ?ubat darbe de?ildir. O dönemde ben yaz?mda yolsuzlu?un darbe nedeni olabilece?ini yazd?m. Türkiye’de yolsuzluk çok büyük boyutlardayd?, hükümetler bu yüzden dü?üyordu” dedi.

“FEHM? KORU’NUN “PATRON ?Y? YANINDA ÇALI?ANLAR KÖTܔ LAFINA ÇOK ALINDIM”

Ertu?rul Özkök, Fehmi Koru’nun bir laf?na çok al?nd???n? dile getirerek “Patron iyi yan?nda çal??anlar kötü” sözü do?ru olmam??t?r. Biz Ayd?n Bey, Fehmi Bey birlikte gezilere gittik. Çok da güzel bir geziler yapt?k.  Bayram namaz?n? beraber k?ld?k.

Ahmet Kekeç, Fehmi Koru’nun yaz?lar?na de?inerek “Ayd?n Bey’in ya?ad??? s?k?nt?lar?n kayna?? Ayd?n Bey’in yak?n?ndakilerdir” sözünü hat?rlatmas? üzerine Ertu?rul Özkök tepki gösterdi. Özkök, “Buna ben ?iddetle itiraz ederim. Ayd?n Do?an’a verilen cezalar bizim yapt???m?z haberler yüzündenmi? gibi gösteriliyor. ‘Senin adamlar?n bu haberleri yaparsa bu cezalar da kesilir’ deniliyor. Do?an Grubu Türkiye’nin en ba?ar?l? yönetilen medya grubudur” dedi.  Özkök, Do?an Grubu’nun halka aç?k oldu?unu ve buna para yat?ran sermayedarlar?n ayn? görü?ü savundu?unu dile getirdi.

Hürriyet’in ilan geliri olarak, tiraj olarak ve etkisi olarak doru?unda oldu?unu savunan Ertu?rul Özkök kötü yönetimden ne kastedildi?ini sordu. Özkök, “Kastetti?i bir tek ?ey var sen bu haberleri yaparsan hükümette sana cezay? keser” dedi. Özkök bunun yanl?? oldu?unu savunurken Ahmet Çal?k olay?n? örnek gösterdi ve gelecek için endi?esini dile getirdi. Özkök, “Fehmi Bey de ileride yazd??? bizim hakk?m?zdaki baz? yaz?lardan dolay? üzülecektir. Fehmi Bey bas?n?m?z?n renkli ki?iliklerinden birisidir. Onunla Hürriyet de çal??may? hiç dü?ünmedik. Bir defas?nda ?aka olarak kendisine söyledim” dedi.

“ÖZAL’I DESTEKLED?M. DESTEK VERD???M H?ÇB?R PART? ?KT?DARA GELEMED?”

Özkök, bugüne kadar destek verdi?i hiçbir partinin iktidara gelemedi?ini söylerken en büyük deste?i Özal’a son döneminde verdi?ini ve Özal’?n seçimi kaybetti?ini örnek gösterdi. Özal’a deste?inden dolay? ?zmirliler’in kendisine k?zg?n oldu?unu söyledi. Özkök, ?amil Tayyar’?n gazetenin parti destekleme tavr?n? hat?rlatmas? üzerine “Her gazetenin bir partiyi destekleme hakk? vard?r. ABD’de New York Times her seçimde hangi partiyi destekleyece?ini ilan ediyor. Bu gayet normal bir davran??t?r. Demokratik bir ülkede her gazetenin bir görü?ü savunma hakk? vard?r. Okuyucu be?enmezse gazeteyi almaz. Bu Maliye Bakanl???’n?n kesti?i cezadan daha etkilidir” dedi.

 

“HAYATIMDA B?R DEFA A?LADIM”

Meslek hayat?nda bir defa a?lad???n? belirten Özkök, “Ben sadece benim üzerinden ba?kalar?na hakaret yap?ld???nda k?zar?m. Ömrüm boyunca sadece bundan ?ikâyet ettim. Babam hakk?nda yaz? yaz?ld???nda bu beni çok üzdü ve a?lad?m. Kimsenin özel hayat? üzerinden polemik yap?lmamal?d?r” dedi.

 

“HÜRR?YET OLARAK HATA YAPTIK”

Özkök, birçok gazete ve yöneticinin hata yapabilece?ini, önemli olan?n hatalarda ?srar etmemek oldu?unu vurgulad?.  Özkök, “Türkiye’de öyle man?etler at?l?yor ki bütün yap?lan haberler do?ru olmuyor. Bazen yanl??lar yap?labiliyor. Bizde baz? haberlerimizde yanl?? yapt?k. Bir olayda yanl?? att???m?z bir man?etten dolay? 3 tane ?ran’l? genç 3 ay hapis cezas? ald?. Yanl??l?klar oluyor tabi. Önemli olan onlar? tekrarlamamaktad?r” dedi.

“OKTAY EK??’N?N CHP’YE ÜYE OLMASINI ANLAYAMIYORUM”

Ertu?rul Özkök, daha sonra Oktay Ek?i'nin gazeteden ayr?lmas? ve CHP'ye geçi?iyle ilgili sorulara cevap verdi. Özkök, “Oktay Bey çok kuralc? birisidir” dedi. Oktay Ek?i'ye büyük de?er verdi?ini ve sayg? duydu?unu belirten  Özkök, Ek?i'nin Bas?n Konseyi Ba?kanl??? görevinde iken CHP'ye üye olmas?na çok ?a??rd???n? söyledi. Böyle bir davran??? ondan beklemedi?ini ifade etti. Özkök, Oktay Bey’in yazd??? yaz?yla ilgili pi?manl???n? kendisine söyledi?ini ifade etti.

 

“DÜNYANIN HER YER?NDE BÜYÜK MEDYA PATRONLARI DÖVÜLÜR”

Ertu?rul Özkök, “Bizim yapt???m?z meslek insan mesle?idir. Biz insanlar?n üzerinden ya??yoruz. Dünyan?n her yerinde büyükler dövülür. Dünyan?n önde gelen medya patronlar? her zaman problem ya?ar. Dünyan?n her yerinde bu böyledir.  Büyükler her zaman tart???l?r” dedi.

 

“12 EYLÜL DARBES?N? SAVUNMADIM. O DÖNEMDE ECEV?T’?N BAZI YAZILARINI BEN YAZDIM”

12 Eylül sabah? ?zmir’e giderken Bornova’da otobüslerinin durduruldu?unu ve darbe haberini duyunca sadece hayat?n?n kurtulaca?? dü?üncesiyle sevindi?ini belirten Özkök, “Darbeleri hiçbir zaman savunmad?m. 12 Eylül’de depresyon geçirdim ve ölüm korkusu ya?ad?m. Daha sonra Ecevit’le birlikte çal??maya ba?lad?m.  O zor ?artlar alt?nda Ecevit 612 ayd?na yaz? yazd? ve bize sadece 12 ki?i cevap verdi. Ecevit’in baz? yaz?lar?n? ben yazmak zorunda kald?m” dedi.

 

“KANAL 7’DE BEN? DOSTÇA KAR?ILADILAR”

Ahmet Kekeç’in gazetecilerin kirli yanlar? da var yorumuna Özkök, “Biz gazeteleri yapan insanlar?z. Biz kirli i?ler yapm?yoruz. Biz sadece bazen yanl?? yap?yoruz. Bunda da ?srarc? olmuyoruz.  Bizim meslekte insanlar kar??t görü?te de olsa genel olarak birbirilerine çok iyi davran?yor. Ben Kanal 7’ye geldi?imde insanlar?n yüzünde bana kar?? kötü bir his yoktu” dedi.

 

“FARKLI OLANLARIN MEDYADA ÖNÜNÜ AÇTIM. AHMET HAKAN KANAL 7’DEN AYRILINCA ?LK B?ZE GELD?”

Mesle?inde fark yaratan insanlar?n hep önünü açt???n? belirten Özkök, Serdar Turgut, Ay?e Arman gibi insanlar?n kendi güçleriyle bir yerlere geldi?ini vurgulad?. Ahmet Hakan’?n Kanal 7’den ilk ayr?ld???nda Hürriyet’e ba?vurdu?unu da belirten Özkök, bu konuda hep fark yaratan insanlara yard?mc? oldu?una de?indi.

“411 EL KAOSA KALKTI MAN?ET? O GÜNLERDE HAKLIYDI. ESK? M?T MÜSTE?ARI B?ZE ÖCALAN’IN ASILMAMASI GEREKT???N? SÖYLED?”

Ahmet Kekeç’in 411 el kaosa kalkt? man?eti hakk?ndaki ele?tirel yorumlar?na Özkök, man?eti kendisinin att???n? belirtti. Özkök, “O günlerde ülkede çok karma??kl?k vard?. Ülkede ya?anacak karma?adan endi?e ediyorduk. M?T bizi toplant?ya ça??rarak Öcalan’?n as?lmas? durumda ülkede büyük s?k?nt? olaca??n? söyledi. Ülkenin menfaatini gözettik. Biz her ?eyi göze alarak man?eti att?k. Meclisin ald??? her karar do?ru de?ildir. Yap?lan her ?eyin mutlaka daha iyisi vard?r. Ba?örtüsü problemin anayasaya sokulmamas? gerekirdi. Bu sorun toplumsal mutabakatla çözülmeliydi. Bundan 10 y?l sonra Ergenekon davas?nda at?lan ba?l?klar farkl? yorumlanacakt?r” dedi.

?amil Tayyar ise büyük gazetelerin man?etlerinin tesadüfen at?lmad???n? bunun alt?nda bir etkenin oldu?unu belirtti. Özkök ise buna kar?? ç?karak her ?eyin alt?nda komplo teorileri araman?n do?ru olmad???n? ve do?ru i?leyen bir sistemi hiçbir man?etin kaosa sürükleyemeyece?ini ifade etti.

 

“GAZETE YÖNET?LMEZ ?DARE ED?L?R. 20 YIL BOYUNCA SABAH GAZETES?N?N TA?RA BASKISINI OKUMADAN YATMADIM”

Yöneticilerin sadece dengeleri gözeterek yöneticilik yapabilece?ini, idare etme sanat?n?n önemli oldu?unu vurgulayan Özkök, “Yenilikçi, yarat?c? olacaks?n. 20 y?l boyunca rakibim oldu?u için Sabah gazetesinin ta?ra bask?s?n? okumadan uyumad?m. Süleyman Demirel’in ‘Türkiye yönetilmez idare edilir sözünü çok be?enirim.’ Ayd?n Bey’den çok f?rça yedim. Ço?unda da hakl?yd?. Ayd?n Bey Türk toplumunun de?erleri konusunda çok fazla duyarl?yd?. Hiçbir bask? görmedim 20 y?l boyunca. Bütün man?etler benim sorumlulu?umdad?r” dedi.

“TÜRK?YE’DE MEDYADA KARTEL SADECE DA?ITIM ??RKET?NDE VAR”

Özkök, “Türkiye’de medya sahipli?i konusunda kartel yoktur fakat da??t?m ?irketleri konusunda kartel vard?r. Da??t?m için her gün 900 kamyon kullan?l?yor. Burada maliyetler çok yüksektir. Bunun için burada bir kartelden söz edilebilir” dedi.

 

“HÜRR?YET’TE HAYAL EDEMED???M KADAR PARA KAZANDIM. YAZILARIM AYDIN BEY’?N GÖRÜ?LER?N? YANSITMAZ”

Hürriyet’te çok fazla para kazand???n?, bundan dolay? minnet duydu?unu belirten Özkök, “Uzun zamand?r çal???yorum. Uzun zaman çal??mamdan dolay? güven problemi ya?ad?m.  Ben gazetelerde çal??an insanlara 70 ya? uygulamas? getirilmesi gerekti?ini dü?ünüyorum. Parlayacak bir adam? engellemek mümkün de?ildir. Sen istedi?in kadar ayak oyunu yap ba?ar?l? bir insansan yükseli?ini kimse engelleyemez. Hürriyet’in Genel Yay?n Yönetmenli?i’nden ayr?ld???m için k?rg?n de?ilim. Çok mutluyum. Benim yaz?lar?m Ayd?n Bey’in görü?lerini yans?tmaz. Ayr?lan gazetecilerle ilgili olarak da Bekir Co?kun’un i?ine son vermeyi bir saniye dü?ünmedik. Bekir Emin Çöla?an’?n ba??na gelenlerin onun da ba??na gelece?ini dü?ünüyordu. Emin bey dolay?s?yla çok fazla maddi kay?p ya?ad?k. Aç?lan davalardan dolay? devaml? tazminat ödemek zorunda kal?yorduk.  Bunlardan dolay? bu ayr?l?k ya?and?” dedi.

 

“BAZI GAZETELER GÖSTERMEL?K OLSUN D?YE KÖ?ES?NDE TÜRBANLI YAZAR KULLANIYOR”

Ahmet Kekeç’in ba?örtülü bir gazetecinin neden Hürriyet’te çal??mad???n? sorusuna Özkök, bunun özel bir nedeni olmad???n? söyledi. Özkök, “Baz? gazeteler göstermelik olarak kö?esinde türbanl? yazar kullan?yor. Ben birileri desin diye bunu yapmam. Bu soruyu ben kendi kendime sormad?m. Her gazetenin kendine göre bir karakteri vard?r. Ben biat kültürüyle de?il itiraz kültürüyle yeti?en bir ki?iyim” dedi.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri