forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

sabah_logoTurkuvaz Medya Grubu'nda yeniden yap?lanma nedeniyle çok say?da çal??an?n i?ine son veriliyor. Yönetim Kurulu ad?na yap?lan aç?klamada, "Daha etkin çal??ma süreçlerini gerçekle?tirmek ad?na, daha etkili olaca??na inand???m?z yeni bir organizasyon yap?s?n? da Turkuvaz Medya’da hayata geçiriyoruz." denildi.

 

De?erli Çal??ma Arkada?lar?m?z,  

Gelece?in medyas?nda bugünden yer alabilmek için bir süredir dünyadaki geli?meleri izleyerek, kapsaml? bir çal??ma yürüttü?ümüzü biliyorsunuz. Amac?m?z Turkuvaz Medya’y? sadece Türkiye’nin de?il, bölgenin de lider medyas? haline getirmek.

Bu amaçla, uzman bir kurulu?la beraber titizlikle yürüttü?ümüz bu çal??may? nihayet sonuçland?rd?k. Daha etkin çal??ma süreçlerini gerçekle?tirmek ad?na, daha etkili olaca??na inand???m?z yeni bir organizasyon yap?s?n? da Turkuvaz Medya’da hayata geçiriyoruz.

Bu karar, Turkuvaz Medya’y? hedefledi?i noktaya ula?t?racak bir de?i?im sürecinin ba?lang?c?n? te?kil ediyor. “Sabah” modern bir yap?lanmayla daha etkin bir konuma gelirken, “ATV” sektörü yönlendirecek dinamiklere sahip olacak, “Reklam Sat??” mü?terilerimize farkl?la?t?r?lm?? hizmetler vermeye ba?layacak, ayn? ?ekilde tüm di?er ?irketlerimiz de benzeri yeniliklerle donanm?? olarak ve iyile?tirilmi? hizmetleriyle i?leyi?lerini sürdüreceklerdir. Bu nedenle, uygulayaca??m?z bu de?i?im ve dönü?ümün Turkuvaz için önemli bir at?l?m oldu?u kadar, Türk medya sektörünün gelece?i için de de?erli bir giri?im olaca??na inan?yoruz

Bildi?iniz gibi, söz konusu de?i?im, bir yeniden yap?lanma sürecini de beraberinde getirmekte ve bu kapsamda baz? kadro de?i?ikliklerini de kaç?n?lmaz k?lmaktad?r. Bu kapsamda yollar?m?z? ay?rmak zorunda kald???m?z arkada?lar?m?z?n tüm yasal haklar?na ilave olarak kendilerine önemli miktarda ödemeler temin edilirken, ayr?ca bundan sonraki çal??ma ya?amlar?n? profesyonel bir destek alarak planlamalar? amac?yla uzman bir kariyer ve i?e yerle?tirme ?irketiyle de anla??lm??t?r

Turkuvaz Medya’y? Türkiye’nin en güvenilir ve öncü medya kurulu?u haline getiren en önemli faktörün, siz de?erli çal??ma arkada?lar?m?z?n eme?i ve inanc? oldu?unu çok iyi biliyoruz. Bu yeni dönemin e?i?inde de sizlerden yine ayn? deste?i bekliyor ve ?imdiden ba?ar?lar diliyoruz.

Grubumuza ve Türk Medyas?’na hay?rl? olmas? temennisiyle, her birinize ayr? ayr? te?ekkürlerimizi sunar?z.

Sayg?lar?m?zla,

Yönetim Kurulu Ba?kanl???

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri