forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

CANDAN TOLGA I?IK KOVULDU MU?

Aktif .

candantolgaisiDo?u ve Güneydo?u'daki çanak antenlerle cinsel suçlar aras?nda ili?ki oldu?unu yazan ve bu yaz?s?ndan dolay? protesto edilen Canda? Tolga I??k, TV8 ve Posta'dan kovuldu mu?


Posta Gazetesi yazar? ve TV8'de program yapan Canda? Tolga I??k, yazd?klar?ndan dolay? içine sürüklendi?i tart??ma ortam?nda söylediklerinin duyulmad???n? ileri sürdü ve kaleme ald??? bir aç?klama ile tekrar özür diledi.

Gazeteciler.com'un haberine göre, TV8'den ve Posta'dan kovuldu iddialar?n? yalanlayan I??k, "benim ?u an itibar? ile ne yaz? yazmaya, ne de televizyon program? yapmaya gücüm yok" dedi.

"Nereden ba?lamal?y?m, nas?l anlatmal?y?m bilmiyorum." diye ba?lad??? aç?klamas?nda I??k, "Özür diledim, be?enmeyenler için tekrar edeyim: Hiçbir ?arta ba?lamaks?z?n bir kez daha ÖZÜR D?LER?M!" dedi ve ?öyle devam etti:

"Yaz?dan hemen sonraki gün kö?emde kaleme ald???m özrümü samimiyetsiz bulanlar bilmelidir ki, mecburi-inanmadan edilmi? bir özür olsa, birkaç gün bekler tepkileri ölçer öyle özür dilerdim. Ama ortaya öyle bir anlam ç?kt? ki, yaz? bir anda benim hayat?m boyunca yan?ndan bile geçmeyece?im, bölgenin tamam?n? itham eden 'sap?kça' bir dü?ünceyi ifade eder oldu.

Asla o maksatla kaleme almad???m ancak yaz?dan ç?kar?lan "Güneydo?ulular çanak anten al?yorlar, sürekli porno izliyorlar ard?ndan da birbirleriyle cinsel münasebetlerde bulunuyorlar" dü?üncesi benim dü?ünce dünyama göre sap?kl?kt?r. Benim böyle bir fikir sahibi olmam söz konusu bile olamaz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri