forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Bas?n Konseyi Soner Yalç?n ve Odatv.com'a yap?lan bask?na tepki gösterdi. TGC, bask?n?n bas?n özgürlü?üne yönelik darbe oldu?unu savunurken, Bas?n Konseyi bask?n? muhalefeti susturma giri?imi olarak tan?mlad?.


TGC'N?N AÇIKLAMASI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yapt??? aç?klamada  Hürriyet Gazetesi yazar? ve Oda TV yöneticisi Soner Yalç?n, Oda TV Genel Yay?n Yönetmeni Bar?? Pehlivan ve Haber Müdürü Bar?? Terko?lu’nun evinde ve i? yerinde yap?lan aramalar?n bas?n özgürlü?üne yönelik birer darbe oldu?unu belirtti.

Yapt??? bas?n aç?klamas?nda bu olay?n hukuka ve bas?n özgürlü?üne indirilmi? birer darbe oldu?una dikkat çeken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, aramalar?n hukuki gerekçelerinin ?effaf bir biçimde kamuoyuna aç?klanmas?n? istedi. Aç?klamada ?u ifadelere yer verildi:

“Demokrasi tahammül etme sanat?d?r. Türkiye’de kamu yarar?na görevini yerine getirmek için çal??an gazetecilere yönelik ho? görüsüzlük vahim bir hal alm??t?r. Türkiye bas?n özgürlü?ü s?ralamas?nda 138. s?radad?r. 58 gazeteci yazd?klar? ve dü?ündükleri nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunuyor. 2 bini a?k?n gazeteci hakk?nda dava aç?lm??, 4 bini a?k?n gazeteci hakk?nda da soru?turma yürümektedir. Oda TV’de ve yöneticileri Soner Yalç?n, Bar?? Pehlivan ve Bar?? Terko?lu’nun evinde yap?lan aramalar?n hukuki gerekçeleri ?effaf bir biçimde kamuoyu ile payla??lmal?d?r. Bas?n özgürlü?ünü zedeleyen bu tip uygulamalar?n ileri demokrasi anlay??? ile ba?da?mad???n? hat?rlat?yor ve Oda TV’ye yap?lan bask?n? ?iddetle k?n?yoruz.”

BASIN KONSEY?'N?N AÇIKLAMASI

Bas?n Konseyi Genel Sekreteri Av. Ersü Oktay Huduti, Oda TV ve yöneticilerinin evlerinde yap?lan aramalardan kayg? duyduklar?n? belitti. 

Bas?n Konseyi’nden yap?lan aç?klama ?öyle;

“Bugün (14 ?ubat 2011) sabah saatlerinde Oda TV ve bu bas?n - yay?n organ?n?n yöneticilerinin evleri -ula?abildi?imiz bilgiler do?rultusunda- terör örgütü üyeli?i ve halk? kin ve dü?manl??a tahrik gibi suçlamalarla aranmaya ba?lam??t?r.

?leti?im özgürlü?ü ve bu özgürlü?ün önemli bir görünümü olan bas?n?n özgürlü?ü, demokrasinin vazgeçilmez yap? ta?lar?ndand?r. Toplumun do?ru bilgiye ula?abildi?i ve bu bilgilerin farkl? görü?lere sahip ki?ilerce yorumlanarak ba?kalar?na iletilebildi?i çok sesli bir ortam yarat?lmad?kça, demokrasiden söz etmek mümkün de?ildir. Bu süreçte özellikle medyan?n oynad??? rol dikkate al?nd???nda, bas?n – yay?n organlar?na ve gazetecilere yönelik idari ve hukuki i?lemlerin, ifade özgürlü?ünü asgari biçimde tehdit eder ?ekilde gerçekle?tirilmesine özen gösterilmelidir.

Bugün yap?lan aramalar?n -gerekçeleri aç?kça bilinmemekle birlikte- muhalif bir medya organ?n?n toplumun haber alma hakk?na hizmet eden faaliyetleri neticesinde gerçekle?tirildi?i izlenimi ortaya ç?kmaktad?r. Ülkemizde muhalif yay?nlara kar?? var olan ho?görüsüzlü?ün bir uzant?s? gibi görünen bu i?lemler bizi kayg?land?rmaktad?r. ??lemleri yürüten yarg? mercilerini bu i?lemlerin hukuki gerekçelerini en k?sa sürede ve toplumu tatmin edici biçimde aç?klamaya davet ediyoruz.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri