forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazeteciler_300Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2010 y?l? 'Bas?na Sald?r? Raporu' aç?kland?. 2010 y?l?nda, dünyada 44 gazetecinin öldürüldü?ü, 145 gazetecinin de tutukland??? belirtilen raporda, Türkiye'yle ilgili de?erlendirmelere de yer verildi.


Raporda Türkiye'ye yönelik ele?tirel yorumlar yer al?rken, Türkiye'de gazetecilerin, anti terör, ulusal güvenlik ve ki?isel sald?r? yasalar?na dayand?r?larak hapse at?ld?klar? belirtildi. Raporda, baz? medya kurulu?lar?na aç?lan vergi davalar? da 'politik bir motivasyon' olarak de?erlendirilirken, 'Yay?n organlar?n?n, hükümette olan AKP'nin ho?una gitmeyen yay?nlar? üzerine ceza uygulamas?' ba?lad? görü?üne yer verildi.

CPJ'nin, Türkiye'ye yakla??k 4 sayfal?k yer ayr?lan raporunda, Türkiye'de, ele?tirel haber ya da yorumlar?n bast?r?lmaya çal???ld???, yay?n organlar? ve gazetecilerin ürkütüldü?ü vurguland?.

12 Eylül'de gerçekle?en referandum öncesinde, hükümetin demokrasiyi güçlendirme ve Türkiye'yi AB normlar?na çekme söylemlerinde bulundu?u belirtilen raporda, 'Ancak, bas?n özgürlü?ü konusundaki reformlar ciddi derecede ba?ar?s?z oldu' dendi.

CPJ'nin raporu, New York'taki Birle?mi? Milletler Merkezi'nde CPJ Yönetim Kurulu Ba?kan? Joel Simon ve yard?mc?lar? taraf?ndan aç?kland?. "2010 Y?l?nda Gazetecilere Sald?r?lar" adl? raporda, dünyada BM ile di?er küresel ve bölgesel örgütlerin dünyada bas?n özgürlü?ü ve gazetecileri korumada, sürekli ve tutarl? bir politika izlememeleri de ele?tirildi.

2010 y?l?nda, dünyada 44 gazetecinin öldürüldü?ü, 145 gazetecinin de tutukland??? belirtilen raporda, gazeteciler için en tehlikeli ülkenin Pakistan oldu?u belirtildi. Pakistan'da, 2010 y?l? içinde, 6's? intihar sald?r?lar?nda olmak üzere, 8 gazetecinin ya?am?n? yitirdi?i bildirildi. Raporda, 4 gazetecinin öldürüldü?ü Irak'?n, gazeteciler için en tehlikeli ikinci ülke durumunda oldu?u da belirtildi.

Raporun aç?klanmas?n?n ard?ndan sorular? yan?tlayan CPJ Ba?kan? Joel Simon, Türkiye'de gazetecilerin tutuklanmalar?na ili?kin bir soruya verdi?i yan?tta, 'Gazeteciler anti terör, ulusal güvenlik gibi özel yasalara dayan?larak tutuklan?p hapse at?l?yor. Bu durum son derece endi?e verici.' dedi.

Kendisinin CPJ'de çal??maya ba?lad??? y?llarda, Türkiye'de hapse at?lan gazeteci say?s?n?n çok daha fazla oldu?una, de?inen Simon 'Türkiye bu anlamda eskiye göre büyük bir iyile?me gösterdi. Bugün Türkiye'de daha aç?k ve canl? bir bas?n var. Ancak son donemde ya?anan gazeteci tutuklamalar? son derece rahats?z edici ve kayg? verici. Türkiye'de bas?n özgürlü?ü alan?ndaki kazan?mlar?n, sald?r?ya aç?k ve zay?f oldu?unu görmek kayg? verici' diye konu?tu.

Simon, Cumhurba?kan? Abdullah Gül ve öteki yetkililerin bas?n ve dü?ünceyi aç?klama özgürlü?ü konular?ndaki olumlu aç?klamalar?n?n yeterli olmad???n?, bu aç?klamalar?n uygulamalarla desteklenmesi gerekti?ini dile getirdi. Türkiye'deki yasal ortam?n gazeteciler aç?s?ndan istikrars?z oldu?unu dile getiren Simon, 'Türkiye'de baz? hassas konularda yaz? yazan gazeteciler hala kendilerini sald?r?ya aç?k görüyorlar, kendilerine kar?? yasal yapt?r?mlar ugulanabilece?inden çekiniyorlar. Bu uygulamalar?n da bir çok örne?i var. Yasal ortam?n gazeteciler aç?s?ndan sorunlu ve çözüm bekleyen yanlar? var' dedi.

CPJ Ba?kan? Simon, yay?n kurulu?lar?na aç?lan vergi davalar? ile ilgili soruya yan?t?nda da, "Bu tur uygulamalar küresel bir strateji haline geldi, vergi ya da ba?ka yasal stratejiler kullan?larak medyay? alt etmeye çal??ma örne?ini dünyada birçok ülkede görüyoruz. Aç?kça sald?rmak ya da hapse atmak yerine, kurnazca bir yol bu. Ancak Türk medyas?n?n yüz yüze oldu?u sorunlar?n ve s?k?nt?lar?n fark?nday?z ve endi?eliyiz" diye konu?tu.

CPJ'nin Ortado?u ve Kuzey Afrika Program? Koordinatörü Muhammed Abdel de Türkiye'de medya kurulu?lar?na yönelik vergi davalar?yla ilgili endi?e ta??d?klar?n? söyledi. Her ki?i ve kurumun oldu?u gibi medya gruplar?n?n da vergi ödemekle yükümlü oldu?una de?inen Dayem, "Ancak incelemelerimiz gösteriyor ki, Türkiye'deki uygulamalar politik nedenlere dayan?yor" dedi.

Dayem, Türkiye'de tutuklanan gazetecilerle ilgili soruya verdi?i yan?tta da baz? gazeteciler hakk?nda yüzlerce dava aç?lmas? yüzünden, gazetecilerin gazetecilik görevlerini yerine getirmediklerini söyledi. Baz? gazetecilerin tüm zamanlar?n? mahkeme salonlar?nda geçirmek zorunda kald???na de?inen Dayem, Türkiye'de geçen y?l Terörle Mücadele Kanunu'nun gazetecilere uygulanmas?yla ilgili olarak raporlar?nda 4 dava yer ald???n? belirtti. Dayem de, Cumhurba?kan? Gül'ün, bas?n özgürlü?ü konusundaki aç?klamalar?n?n uygulamaya dönü?türmesini beklediklerinin alt?n? çizdi.

Dayem, ?srail'in Mavi Marmara gemisine yapt??? sald?r?da gazetecilerin ellerindeki malzemelere el koymas?yla ilgili soru üzerine, CPJ'nin bu olay?, gazetecilerin ?srail taraf?ndan tutuklanmas?n?, malzemelerine el konulmas?n? ve bu malzemelerin seçilerek daha sonra ?srail taraf?ndan propaganda amaçl? kullan?lmas?n? k?nad?klar?n? söyledi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri