forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

recep_tayyipAK Parti Geni?letilmi? ?l Ba?kanlar? Toplant?s?'nda konu?an Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Odatv operasyonuyla ilgili olarak, "Oda TV'yle ilgili bu kadar sahip ç?kma gayreti içinde olanlar, niçin Mehmet Metiner, Orhan Miro?lu için kalemlerinizi konu?turmuyorsunuz?
" dedi.

Erdo?an konu?mas?nda medyayla ilgili ?u de?erlendirmeleri yapt?... 

Bundan sonra darbeye tenezzül etme gayreti içinde olanlar, aziz Türk milletini kar??lar?nda bulurlar. Korku siyaseti bu CHP'nin genlerine i?lemi?tir. Demokrasi d??? güçlerden medet umuyorlar. Sand?ktan medet umamaz, soka??, da?? gösterirler. Buradan BDP'ye aç?k aç?k söylüyorum. Gazeteci yazar Orhan Miro?lu'na yönelik tehditler fa?izm de?il de nedir? Bas?n özgürlü?ün aleni bir tehdit de?il de nedir? Oda TV'yle ilgili bu kadar sahip ç?kma gayreti içinde olanlar, niçin Mehmet Metiner, Orhan Miro?lu için kalemlerinizi konu?turmuyorsunuz?

Oda TV'nin ?u anda yarg?lananlar? yazd?klar?ndan de?il, ba?ka bir eylemden dolay? takip alt?ndad?r. Bunu yapan yarg?. Sadece ve sadece insanl?k için feryat eden ?ivan Perver'e yönelik tehditler fa?izm de?il de nedir? Oysa ?ivan Perver, topra??na, vatan?na, karde?lerine sesleniyor: 'Bar?? güvercinine sor, dosta ahbaba sor, onlar sana do?ruyu söylesinler. Ben seni çok özledim.' Bu dizeleri söyleyecek kadar yüre?i yan?k, topra??na bu kadar hasret içinde, gönlünün derinliklerinden hayk?ran bir sanatç?y? tehdit etmek sadece Kürtlerin de?il, insanl???n sesini kesmek de?il de nedir?


"MEDYA KURULU?LARI YARGILANAMAZ MI?"

Bir internet sitesine yönelik tamamen yarg? yoluyla bir tasarruf uygulan?yor, hemen hükümete yükleniyorlar. Medya kurulu?lar? her türlü suçtan muaf m?d?r, onlar yarg?lanamaz m?? Malesef bu yaygaraya baz?lar? da inan?yor. Hangi yasa var, Türkiye'de kanunlar nedir hiç bilmez, ç?kar aç?klama yapar. Bir aç?klamalar? oku, öyle karar ver. Bunlar acemilik. Türkiye'de mevcut ta?eronlar, durun bakal?m, bunun alt?ndan ne ç?kacak, kapal? kap?lar?n alt?nda ne var, biz izleyelim. Sistematik hakareti, iftiray? yay?n politikas? haline getirmi? televizyonlar, kö?e yazarlar?, gazeteler var. Gere?inde hakk?m?z? kullan?p yarg? yoluna ba?vurduk. Öyle hakaretler yedik ki, yarg? 'a??r ele?tiriye girer' dedi. Hakaretin ad? ne zamandan beri a??r ele?tiri oldu? Ayn? hakareti size yapsalar, ayn? ?eyi söyleyebilecek misiniz? Araplar?n bir sözü var, 'kim dak ederse, ona duk ederler'. Alma mazlumun ah?n? ç?kar aheste aheste. Biz yarg?n?n verdi?i kararlara hep uyduk. 8 y?l önce at?lmas?ndan korkulan man?etler bugün özgürce at?l?yor.

"MEDYA PATRONLARI B?ZE 'ESK?DEN TAL?MATLA MAN?ET ATARDIK' DED?LER"

Hizmette yar??amayanlar korkutarak, tehdit ederek rant sa?lamaya çal???yorlar. Elinizi vicdan?n?za koyun, 8 y?l önceki Türkiye'yle bugünkü Türkiye'ye bak?n. Demokrasi kalitesine bak?n, karar?n?z? öyle verin. 8 y?l önce dile dahi getirilemeyenlerin samimiyetle tart???ld??? bir Türkiye var. Talimatla man?etler at?l?rken, -o gazetelerin patronlar? bunu bize bizzat söylüyorlar, talimatla man?etler att?k diyorlar- bu dönemde böyle bir ?ey geliyor mu bizden? Nedir o zaman bizimle al?p veremedi?iniz? Bugün serbestçe medyan?n yay?nlar?n? sürdürdü?ü bir Türkiye var. Yazar?n hapsedildi?i bir Türkiye'den, herkesin kendisini özgürce ifade edebildi?i bir Türkiye'ye ula?t?k. Bizim k?s?tlad???m?z tek bir yay?n organ? yok. Zaten yasalar?m?z buna müsaade etmez.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri