forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Julian_Assange_300?sveçli iki kad?na cinsel tacizde bulundu?u iddias?yla ?ngiltere’de yarg?lanan Wikileaks'in kurucusu Assange’?n ?sveç’e iadesi konusunda mahkeme karar?n? verdi. ?ngiliz mahkemesi, Assange’?n ?sveç’e iadesi yönünde karar verdi.


Karar? Hakim Howard Ridddle duyurdu. Riddle yapt??? aç?klamada, Assange'?n tan?klar?ndan biri olan ?sveçli avukat Bjorn Hurtig ifadesini "inand?r?c? bulmad???n?", ayr?ca Assange'?n ?sveç'e ifade vermeye ça?r?ld???nda bu ülkeye gitmedi?ini söyledi. Yarg?ç ayr?ca, Assange'?n ?sveç'e iadesi durumunda "adil bir yarg?lanmaya" tabi tutulmayaca?? iddias?n? kabul etmedi ve Assange'?n ?sveç'e iadesine hükmetti.

Julian Assange'?n avukatlar?, mahkemenin karar?n? temyize götüreceklerini aç?klad?. Karar?n temyize götürülmesi için bir haftal?k bir süre var.

'?SVEÇ'TE BANA ADALET YOK'
Assange, ?sveç'e iade edilmesi durumunda ABD'ye gönderilmesi ihtimalinden korkuyor ve ?sveç'teki yarg? sürecinin adil olamayaca??n? savunuyor. Dolay?s?yla bu ay ba??nda üç gün süren iade davas?nda Assange'?n avukat? müvekkilinin ?sveç' iadesi durumunda, bu ülkede tecavüz davalar?n?n kamuoyuna kapal? yap?ld??? gerekçesiyle, "adil yarg?lanamayaca??n?" savunmu? ve "isveç'te bana adalet yok" demi?ti.

?sveç, Assange'? geçen y?l iki kad?na tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini talep ediyordu. Assange iddialar? reddederken, avukatlar? ve destekçileri ?sveç'in suçlamalar?n?n "siyasi" oldu?unu ve Wikileaks'in ABD'nin gizli belgelerini yay?mlamas?ndan ayr? dü?ünülemeyece?ini savunuyor.

39 ya??ndaki Avustralya vatanda?? Assange, geçen y?l Aral?k ay?nda, ?sveç'in Avrupa genelinde tutuklama emri ç?karmas?yla Londra'da gözalt?na al?nm?? ve dokuz gün gözalt?nda tutulduktan sonra kefaletle ?artl? tahliye edilmi?ti. (NTVMSNBC.COM)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri