forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmetbaransu_mosyo_300Ergenekon ve Balyoz davalar?nda ad?ndan en çok söz edilen Taraf Gazetesi Yazar? Mehmet Baransu, Ülke TV'de 28 ?ubat sürecinde neler yap?ld???n? çok iyi bildi?ini,  baz? gazetecilerin yazd?klar?ndan dolay? bugün insanlar?n önüne ç?kamayacak durumda olmalar? gerekti?ini söyledi.


Baransu, “Soner Yalç?n’?n önünde diz çökmedik. Yarg? a?amas?nda olan Odatv.com olay?ndaki ki?iler halk? kin ve nefret duygusuna yönlendirdikleri iddias?yla gözalt?na al?nd?lar” dedi.

?ddianameler ortaya ç?kt???nda bu insanlar?n neyle suçland???n?n ö?renilebilinece?ini belirten Baransu; “Oda TV’nin Yalç?n Küçük’le olan ili?kileri vard?. Küçük’ün PKK ve devletle olan farkl? ili?kileri vard?. Küçük, darbeleri savunan birisidir ve bunu da kendi aç?k aç?k söylemektedir. Küçük’ün yol haritas?n? belirlemede etkili oldu?u söyleniyor. Ya?anan süreci yönlendirdi?i biliniyor. Eskiden derin devletle ili?kileri vard?. Her dönemde farkl? ki?iler ve gruplarla görü?tü” diye sözlerini sürdürdü.

Türkiye’de 1960’dan beri darbelere destek veren, darbe yapan ki?ilerin hukuk d???na ç?kan eylemler yapt?klar?na vurgu yapan Baransu, insanlar?n Hasan Cemal’in kitab?n? okuduklar?nda günümüzdeki baz? gazetecilerin, ünlü ki?ilerin yapt?klar? yalan haberleri görecek ve günümüzde Mustafa Balbay gibi ki?ilerin hareketlerini daha iyi anlayabileceklerini söyledi.

28 ?UBAT SÜREC?NDEK? BAZI GAZETEC?LER BUGÜN SOKA?A B?LE ÇIKAMAZLARDI

Ülke Televizyonu’nda Ersoy Dede’nin sunumuyla ekrana gelen Ülke’de Bugün program?na konuk olan Mehmet Baransu gözalt?na al?nmalar ve 28 ?ubat süresince ya?ananlar hakk?nda önemli aç?klamalar yapt?.

28 ?ubat sürecinde neler yap?ld???n? çok iyi bildi?ini,  baz? gazetecilerin yazd?klar? yaz?lar dolay?s?yla bugün insanlar?n önüne ç?kamayacak durumda olmalar? gerekti?ine de?inen Baransu, kendini demokrat ve gazeteci olarak adland?ran baz? ki?ilerin bugün gazetelerde genel yay?n yönetmenli?i ve gazetecilik yapt?klar?na vurgu yapt?. Bunlar? insanlar?n önüne koysayd?k milletin önüne ç?kamazlard? diyen Baransu, bu gazetecilerin sicillerinin çok bozuk oldu?unu, gazetecilerin ve yarg? mensuplar?n?n bir dönem karargâhta emir ald?klar?n? ve alk?? tuttuklar?n? ifade etti.

MEDYA ÜZER?NDEN HUKUKSUZLUK YAPILMAYA ÇALI?ILIYOR

Baz? ki?ilerin ç?k?p gazetecilik dersi verdi?ini, ahlaktan ve demokrasiden bahsettiklerini belirten Baransu, insanlar?n 28 ?ubat sürecindeki gazetelere bakarlarsa günümüzde yap?lan operasyonlar? daha rahat anlayabileceklerini söyledi. Bütün hukuksuzluklar?n o dönemde ve baz? dönemlerde medya üzerinden yap?ld???n? aç?klayan Baransu, günümüzde farkl? görü?lere sahip çok sesli medya ve internet siteleri oldu?unu ve Anadolu sermayesinin art?k daha güçlü oldu?undan dolay? da günümüzde bu karanl?k i?lerin yap?lmas?n?n zorla?t???na da de?indi.

Gözalt?na al?nan Nedim ?ener’le çok sert tart??malar yapt???n? ama Nedim ?ener’in bu olaylarla fazla ilgili olmad???n? dü?ündü?ünü belirten Baransu, bu ki?ilerin bir an önce savc?l??a gönderilip i?lemlerinin h?zla sürdürülmesi ve ma?duriyet varsa giderilmesi gerekti?ini aç?klad?.

28 ?UBAT SÜREC? YARGILANMALIDIR

28 ?ubat sürecinin yarg?lanmas? gerekti?ini, o dönemde yap?lan yolsuzluklar?n ara?t?r?lmas? gerekti?ini ve o dönemde verilen ihalelerde büyük olaylar?n ortaya ç?kart?labilece?ini söyleyen Baransu, “28 ?ubat’? sembolik de olarak yarg?lamak gerekir. 12 Eylül de yarg?lanmal?d?r. 28 ?ubat’la ilgili savc?lar herhangi bir belgeye sahip de?ildir. Bundan dolay? yarg?lama ?uan için söz konusu de?ildir. Bu ülkenin sendikalar?, sermayesi, medyas?, i? adam?, yarg?s?, siyasetçisi suça ortak oldu?undan bu yüzden yarg?lanmadan korkuluyor. Bu süreç mutlaka i?letilmelidir” dedi. (Haber7.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri