forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

MUHAB?R?N TAC?Z ?DD?ALARI ORTALI?I KARI?TIRDI

Aktif .

ilkim_bayraktarErgenekon operasyonu kapsam?nda gözalt?na al?nd?ktan sonra serbest b?rak?lan Oda TV muhabiri ?klim Bayraktar Kaleli'nin, savc?l??a verdi?i ifadede, "Deniz Baykal taraf?ndan taciz edildim. Bunu, Kemal K?l?çdaro?lu ve Gürsel Tekin'e anlatt?m." ?eklindeki iddialar? CHP'yi kar??t?rd?.

 

Zaman Gazetesi'nin haberine göre, Genel Ba?kan K?l?çdaro?lu ve yard?mc?s? Tekin sessiz kal?rken, Baykal cephesinden tepki geldi. Baykal'?n, yak?n çevresine, "Bu ?erefsizliklere boyun e?meyece?iz." dedi?i ö?renildi. Kaleli ise avukat? arac?l???yla yapt??? aç?klamada, savc?l??a verdi?i ifadeleri teyit etti; taciz iddialar?n? yineledi.

Oda TV'de ç?kan belgelerde, Baykal'?n geçen y?l internete dü?en 'Varan 1' adl? görüntü kasetine i?aret edilerek, 'Varan 2' kasetinin devreye sokulabilece?i belirtiliyordu. Kaset komplosunun faillerine yönelik ipuçlar? ta??yan belgelerin ard?ndan Kaleli'nin ifadeleri de Baykal'? zor durumda b?rakt?. Kaleli, röportaj yapmak için gitti?i eski CHP liderinin, Meclis'teki odas?nda kendisini taciz etti?ini öne sürdü. Bu iddiaya parti içerisinden çe?itli tepkiler geldi. Gürsel Tekin, Zaman'?n sorular? üzerine, "Günde 300 ki?i ile görü?üyorum. ?klim Han?m'la da görü?mü? olabilirim." dedi. Kaleli'nin Baykal iddias?n? kendisine aktar?p aktarmad??? hakk?ndaysa, "Bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum." dedi.

Genel Ba?kan Yard?mc?s? Faik Öztrak, Genel Merkez'de düzenledi?i bas?n toplant?s?nda, "CHP, konunun içine çekilmeye çal???l?yor. Bunlar?n hepsi belden a?a?? vuru?lard?r. Bunlar?, üretilmi? senaryolar olarak görüyoruz ve bu nedenle de çok fazla yorum yapmay? uygun bulmuyoruz." diye konu?tu. Grup Ba?kan Vekili Kemal Anadol da TBMM'de yapt??? sohbet toplant?s?nda, "?imdi seçime çok az bir süre kald?. Ad?na 'Ergenekon' denilen davada ya da di?er davalarda ma?dur olanlar?n yan?nda tek örgüt CHP. ?imdi CHP ile u?ra?mak laz?m. CHP'li politikac?lara bir ?eyler bula?t?rmak laz?m. Her türlü iftira beklenebilir art?k." yorumunu yapt?.

BAYKAL: Bir aç?klamam yok, her ?ey aç?k ve net

Deniz Baykal, dün kendisine bu konuyu soran gazetecilere, "Benim hiçbir aç?klamam yok, her ?ey aç?k ve net." demekle yetindi. ?ddialar? okudu?unda neler hissetti?inin sorulmas? üzerine, "Akl? ba??nda insan ne hissettiyse ben de onu hissettim." diye konu?tu. Yak?n kurmaylar?na yapt??? de?erlendirmede ise, "Rahat olun, böyle saçma sapan ?eylerle u?ra?may?z. Bu ?erefsizliklere boyun e?meyece?iz, dimdik ayaktay?z." dedi?i ö?renildi.

Bu arada, iddialar?n sahibi olan ?klim Bayraktar Kaleli'nin avukat? dün ?u aç?klamay? yapt?: "Müvekkilimin geçmi? bir tarihte talihsiz birtak?m olaylar ya?ad??? do?rudur fakat bu olaylar herhangi bir amaca yönelik olarak, herhangi bir ki?i veya grubun yönlendirmesi olmaks?z?n sadece ve sadece gazetecilik mesle?ini ifa etmek amac? ile görü?meye gitti?i s?rada ya?anm??t?r. Takdir edersiniz ki evli ve 1 çocuk annesi olan müvekkilimin bu olay?n duyulmamas? ve bu olayla gündeme gelmek istememesi en do?al hakk?d?r. Aksi yönde bir dü?üncesi olsa idi bunu olay?n oldu?u tarihlerde aç?klard?."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri