forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazetecilere_ozgurluk_platformuKonsey Ba?kan? Halit  Esendir imzas?yla yap?lan aç?klamada "Gazetecilere Özgürlük Platformundan 9 Mart 2011 tarihi itibariyle ayr?lm?? bulunmaktay?z." denildi.

Medya Etik Konseyi'nin aç?klamas?nda gazetecilerin Taksim yürüyü?ünde ba?ta ??çi Partisi olmak üzere ba?ka gruplar?n tutumlar? ve platformun hükümeti hedef alan aç?klamas?ndan duyulan rahats?zl?k dile getirildi.

Medya Etik Konseyi'nin aç?klamas? ?öyle...

Ba?ta Bas?n Özgürlü?ü olmak üzere ?fade ve fikir özgürlü?ünün ?leri Demokrasinin gere?i olarak gören MEK Yönetim Kurulu Gazeteci Meslek kurulu?lar?n?n bir arada  hareket ederek bas?n özgürlü?ünü engelleyen kanun maddelerinin düzeltilmesi için ortak hareket etmesi amac?yle YAKLA?IK Bir y?lönce kurulan (GÖP)Gazetecilere Özgürlük Platformuna ilk ba?lang?çta üyeolmu?tur.

Ortak hareket etme tavr?n?n devam? için Her üye kurulu?un temsilcisinin bulunaca?? Eylem komitesi, ve Bas?n kanunu, TCK ve TMK  Kanunlardaki de?i?ikliklerin Hükümete teklif edilmesi için Hukuk Komitesi kurulmu? ve 2 ?er
ayl?k dönemlerle dönem ba?kanl??? sistemi getirilmi?ti.

GÖP Ba?kanlar kurulunda ortak kararlar alarak bas?n aç?klamalar? yapma karar? al?nm??t?r. Bu kurala 3 dönemdir uyulmaya gayret gösterilmi?tir. Gazetecilere  Özgürlük Platformu mart ba??nda Me?ru ?ktidar? darbe planlayarak devirmek isteyen 12 Eylül ve 28 ?ubat benzeri yap?lar? içeren Ergenekon Davalar?n?n bir
devam? niteli?inde gerçekle?en Soner Yalç?n’?n OdaTV  tutuklamalar? sonras?nda yap?lan 2. Operasyonda Özellikle Gazeteci Nedim ?ener ve Ahmet ??k’?n gözalt?na al?nmas? sebebiyle Eylem Komitesi veya Ba?kanlar toplant?s? yapmadan yap?lan taksimde bas?n  aç?klamas? ve Taksim yürüyü?ünde ba?ka gruplar?n yürüyü?te sergiledi?i durumlar GÖP yap?s?na uygun dü?memi?tir.    Dönem Ba?kan? Ercan ?pekçi’ye MEK konseyi olarak Taksim yürüyü?üne kat?lmayaca??m?z? ve rezerv koydu?umuzu ifade ettik. Hemen ard?ndan 6 mart Pazar günü yap?lan ba?ta iktidar? hedef alan GÖP ad?na yap?lan bas?n aç?klamalar?nda GÖP Ortak hareket tavr?na ayk?r? görüntüler sergilenmi?tir.

Bu ve benzeri nedenlerle Sal? günü yap?lan GÖP Ba?kanlar toplant?s?ndabulunan Tüm kat?l?mc?lara MEK olarak GÖP ayr?lma gerekçelerimiz izah edilmi?tir. GÖP olarak bundan  böyle toplumu kamplara ay?r?c? hususlarda daha duyarl? olmam?z gerekti?i ve Medyay? bütünle?tirici bir tav?r sergilenmesi gerekti?i hususunda  son bir defa daha önerilerimiz ifade edilmi?tir. MEK Yönetim Kurulu karar? gere?i GÖP Gazetecilere Özgürlük Platformu'ndan 9 Mart 2011 tarihi itibariyle ayr?lm?? bulunmaktay?z.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri