forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Hanefi Avc?

hanefi_avci_halicDevrimci Karargah davas?n?n tutuklu san??? eski emniyet müdürü Hanefi Avc?, Oda TV'de ele geçirilen belgelerle ilgili olarak da tutukland?.


Savc? Zekeriya Öz taraf?ndan 5 saat sorgulanan Avc?'ya, Oda TV'de yap?lan aramalarda ele geçirilen "Hanefi.doc" isimli belge ile ilgili sorular soruldu?u ö?renildi. Belgede yer alan, "Referandum sürecinde cemaati y?pratmal? ve kamuoyu üzerinde güvenilirli?i azalt?lmal?. Hanefi kullan?lmal?. Böyle bir ?eyi kendini ortaya koyarak teklif etmesi önemli. Avc? ile direkt görü?meyelim.

Nedim'i ve Cumhur'u kullanal?m. Do?u, 'Hanefi'nin a?z?ndan Ergenekon'un bo? bir dava olarak anlat?lmas? sa?lanmal?' diyor. Do?u'nun çal??malar?ndan faydalan?lmal?. Hanefi'ye güvence verilmeli." ?eklindeki ifadeler soruldu. Hanefi Avc?'n?n belgede geçen notlar?n do?ru olmad???n? belirterek suçlamalar? reddetti?i ö?renildi. Kendisine 14 soru yöneltildi?i ö?renilen Avc?'n?n toplam 22 sayfa ifade verdi?i belirtiliyor. Soner Yalç?n ile sadece bir kez kendisi hakk?nda yapt??? i?kence haberi sebebiyle görü?tü?ünü söyleyen Avc?, Nedim ?ener ile Müyesser Y?ld?z'? da tan?d???n? belirtti. Daha önce Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda tan?k olarak verdi?i ifadelerde örgütün varl???n? kabul etti?i, örgütün kitlesel eylem gücü oldu?undan bahsetti?i halde kitab?nda farkl? ifadeler kulland??? sorulan Avc?'n?n bu iddiay? da kabul etmedi?i ö?renildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri