forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

the_guardianLibya'da Türkiye'nin giri?imleri sonucu serbest b?rak?lan The Guardian muhabiri Geyt Abdülahad, Türk olmamas?na ra?men üst düzeyde ilgi gösterilmesinden çok etkilendi?ini söyledi.

Geyt Abdülahad, Türk olmamas?na, bir Türkiye gazetesinde çal??mamas?na kar??n durumuna bu kadar üst düzeyde ilgi gösterilmesinden çok etkilendi?ini söyledi.

Sabratha'da 2 Mart'ta tutuklanan Abdülahad, serbest b?rak?lmas?na ili?kin AA muhabirinin sorular?n? yan?tlad?. Abdülahad, Libya'daki olaylara ili?kin haber yapmak üzere gitti?i ülkede bir haftal?k çal??ma yapabildi?ini belirterek, Trablus'a gitmek isterken tutuklanarak 14 gün hapishanede tutuldu?unu anlatt?.

Bir sorgulama kapsam?nda tutukland???n? ancak 14 günlük süre içerisinde yaln?zca bir kez ifadesinin al?nd???n? söyleyen Abdülahad, Libya'da gazetecilerin çal??ma ko?ullar?ndaki zorluklara i?aret ederek, dün de New York Times'?n dört muhabirinin kayboldu?una dikkati çekti.

Serbest b?rak?lmas?nda Türkiye'nin rolüne ili?kin de Abdülahad, ?öyle konu?tu:

''Türkiye'nin benim ad?ma sürece dahil olmas?n?n ard?ndan serbest b?rak?ld???m? ö?rendim. Türkiye'nin bu yönde çaba harcam?? olmas? çok hayret verici bir durum oldu. Ben Türk de?ilim, bir Türkiye gazetesinde çal??m?yorum. Buna ra?men durumuma bu kadar üst düzeyde ilgi gösterilmesi çok etkileyici. Bu ayn? zamanda bölgede Türkiye'nin önemini de gösteriyor. Türkiye ?u anda bölgede önemli bir güç.''

Abdülahad, O Estado de S Paulo adl? Brezilya gazetesinin muhabiri Andrei Netto ile birlikte 2 Mart'ta Sabratha'da tutuklanm??t?. Netto, bir hafta önce serbest b?rak?lmas?na kar??n, Abdülahad'?n tutuklulu?u devam ediyordu.

2004 y?l?ndan bu yana the Guardian için çal??an gazeteci, daha önce Somali, Sudan, Irak ve Afganistan'da çal??m??t?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri