forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Geyt_abdulvahhabTürkiye’nin çabalar? ile Libya’da serbest b?rak?lan The Guardian Gazetesi muhabiri Geyt Abdülahad 24'te Günün Man?eti program?nda kurtar?l???n? anlatt?...

Cumhurba?kan? Abdullah Gül ve Ba?bakan Erdo?an’?n giri?imleri ile serbest b?rak?lan, ?ngiliz The Guardian Gazetesi muhabiri Geyt Abdülahad, Libya’da tutuklu bulundu?u sürece ya?ad?klar?n? 24’te anlatt? ve "Bu Türkiye’nin bölgesel bir güç oldu?unu göstermi?tir" dedi...

Dünyan?n merak etti?i gazeteci Geyt Abdülahad, kurtar?lma sürecinde rol alan Sabah Gazetesi yazar? Yavuz Baydar ile birlikte 24'te yay?nlanan "Günün Man?eti" program?na konuk oldu...

 ?ngilizlerin dünyaca ünlü The Guardian Gazetesi'nin Irakl? muhabiri Geyt Abdülahad, Libya’da olaylar? izlerken Kaddafi'nin askerlerince gözalt?na al?nd?. Dünya merakla gazetecinin ak?betini beklerken devreye Türkiye girdi. Cumhurba?kan? Gül ve Ba?bakan Erdo?an’?n giri?imleri ile gazetecinin serbest b?rak?lmas? istendi.

 OPERASYON NASIL BA?LADI?

 Yavuz Baydar, Abdülahad'?n kurtarma operasyonunun nas?l gerçekle?ti?ini kendi cephesinden ?öyle anlatt?; “The Gurdian'?n Genel Yay?n Yönetmeni bana mail gönderdi. Gönderdi?i mailde ‘Muhabirimiz Libya ordusu taraf?ndan tutukland?. Bize yard?mc? olun’ diyordu. Elimizden geleni yapaca??m?z? söyledim. Hemen Cumhurba?kanl???, Ba?bakanl?k ve D??i?leri Bakanl???’n? haberdar ettim. Sabah hemen harekete geçtiler. Dün de serbest kald?. Operasyonla ilgili çok ayr?nt? veremiyorum.

 TÜRK?YE NE KADAR ETK?L?YM?? GÖRDÜM

 Tutuklanan Gazeteci Geyt Abdülahad ise ya?ad?klar?n? ?öyle anlatt?; Libya’da çal??maya ba?lad?ktan alt? gün sonra Trablus’a ula?mak için çal???rken da?l?k bir k?y? bölgesinde tutukland?m. ?ki hafta boyunca bir hücrede yaln?z tutuldum. Kimseyle görü?türülmedim. 4 saat boyunca sorguland?m. Ama i?kence görmedim. Bana iyi davrand?lar. Ben tutukluyken, insanlar benim burada tutuklu oldu?umu nas?l bilecekler diye çok dü?ündüm. Hücreden hiç ç?kar?lmad?m. Dünyayla hiçbir irtibat?m olmad?. Ç?kt???mda beni kurtarmak için çaba sarf edildi?ine inanamad?m. Çünkü dünyada çok ?ey de?i?mi?ti. Depremler, tsunamiler, sava?…

Türkiye'nin ne kadar etkili oldu?unu bu olayla anlad???n? söyleyen gazeteci Abdülahad, herkese çok te?ekkür etti...


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri