forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

muhtesem_yuzyil_1?ngiliz Guardian gazetesinde, Muhte?em Yüzy?l dizisiyle ilgili bir haber yer ald?. Dizinin baz? kesimler taraf?ndan be?eniyle izlenirken, baz? kesimler taraf?ndan ?iddetle ele?tirildi?ine dikkat çeken gazetenin haberi ?öyle...

Gazete Kanuni Sultan Süleyman dönemini ve Kanuni'nin özel hayat?n? konu alan dizinin, rahats?zl?k duyan izleyiciler ve hatta baz? hükümet yetkililerinden gelen protesto dalgas?yla kar?? kar??ya kald???n? aktard?.

Susanne Fowler imzal? haberde (her ne kadar dizi yap?mc?lar? taraf?ndan ?erbet oldu?u aç?klanm?? olsa da) baz? kesimlerin Kanuni'nin içki içerken gösterildi?i iddias?ya ve cariyeleriyle ili?kilerine vurgu yap?lmas?ndan rahats?zl?k duydu?u kaydedilirken, dizinin RTÜK'ten de uyar? almas?na ra?men reytinglerinin hala yüksek oldu?u belirtiliyor.

YUMURTALI PROTESTO HATIRLATILIYOR

Dizinin ocak ay?nda ilk kez yay?nland?ktan sonra 70 binden fazla ?ikayet ald???n?n belirtildi?i haberde, "Türkiye'nin ?slamc? kökenli hükümetinin lideri Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an bile diziyi sayg?s?zca ve 'tarihi yeni nesillere olumsuz gösterme çabas?' olarak niteledi" deniliyor. Show TV stüdyolar?n?n d???nda da yumurtal? protesto gösterisi düzenlendi?i hat?rlat?l?rken, Kanuni Sultan Süleyman'?n torunlar?n?n da kendi dizilerini haz?rlama sözü verdi?i kaydediliyor.

Haberde, New York Üniversitesi'nden Osmanl? çal??malar? profesörü Leslie Peirce'?n "Osmanl? döneminde üst s?n?f kad?nlar hakk?nda konu?maz ve onlar hakk?nda çok az yazard?. Yani '??te harem ?u ?ekilde i?ler' diyen bir Osmanl? yok. Bu hikayeleri Avrupal?lardan ö?reniyoruz. Hürrem ve di?er ba?ar?ya ula?m?? cariyeler hakk?nda da çok bilgi sahibi de?iliz, bu yüzden yap?mc?lar?n makul senaryolar yaratmas? gerekiyor" görü?üne de yer veriliyor.

Peirce, dönemin Venedikli diplomatlar?na göre, Avrupa'da Roxelana olarak bilinen Hürrem'in 'zeki bir han?mefendi' olarak bilindi?ini belirtiyor:

"Siyasetle ilgiliydi, ama ?ehzade annelerinin bunu yapmas? beklenir. Daha önce hiçbir kad?n?n elde edemedi?i siyasi bir rol edindi ve ondan sonraki valide sultanlar için örnek oldu." (Haberturk.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri