forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

MAHKEME AHMET ?IK'IN K?TABINA EL KONULMASINA YAPILAN ?T?RAZI REDDETT?

Aktif .

ahmet_sik?stanbul 12. A??r Ceza Mahkemesi, ''Ergenekon'dan tutuklanan gazeteci Ahmet ??k'?n ''?mam?n Ordusu'' adl? kitap tasla??na el konulmas?yla ilgili itiraz? reddetti.

?stanbul 12. A??r Ceza Mahkemesi heyeti, Ahmet ??k'?n avukatlar? Blent Utku ile Ak?n Atalay'?n ''?mam?n Ordusu'' adl? kitap tasla??n?n dokman ve tm nshalar?na el konulmas?na ili?kin karara yapt?klar? itiraz? de?erlendirdi.

Mahkeme heyeti, itiraz? oy birli?iyle reddetti.

''Ergenekon'' soru?turmas? kapsam?nda tutuklanan gazeteci Ahmet ??k'?n ''?mam?n Ordusu'' adl? kitap tasla??na el konulmas?yla ilgili itiraz? reddeden mahkemenin karar?nda, ''?mam?n Ordusu isimli taslak metnin ve nshalar?n?n iddia konusu 'Ergenekon silahl? terr rgtnn' amalar? ve talimatlar? do?rultusunda kamuoyunu ynlendirmek ve bu amala a?lm?? davalar? etkilemek amac?yla bir ekip taraf?ndan haz?rlanm?? proje al??mas? niteli?inde oldu?u konusunda somut olgular bulundu?unun anla??ld???'' belirtildi.

?stanbul 12. A??r Ceza Mahkemesi heyeti, karar?nda, Avrupa ?nsan Haklar? Szle?mesi'nin (A?HS) 10. maddesinde ''ifade zgrl?'', anayasan?n 25. maddesinde ''d?nce ve kanaat hrriyeti'', anayasan?n 26. maddesinde ''d?nceyi a?klama ve yayma hrriyeti'' ve anayasan?n 28. maddesinde ''bas?n hrriyeti'' dzenlemelerine yer verildi?ini kaydederek, anayasan?n 26/2. maddesinde ise bu hrriyetlerin kullan?lmas?n?n ''milli gvenlik, kamu dzeni, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin lkesi ve milletiyle blnmez btnl?nn korunmas?, sular?n nlenmesi, sulular?n cezaland?r?lmas? veya yarg?lama grevinin gere?ine uygun olarak yerine getirilmesi amac?yla s?n?rland?r?labilece?ini'' ifade etti.

Bas?n Kanunu'nun 2 ve 3/1. maddelerinde, tan?mlamalar ile bas?n zgrl?ne, ayn? kanunun 3/2. maddesinde ise anayasan?n 26/2. maddesindeki dzenlemeye paralel olarak bas?n zgrl?nn s?n?rland?r?labilece?i hallere yer verildi?ini bildiren heyet, 1. maddesinde ''terr'' kavram?n?n tan?m?n?n yap?ld??? Terrle Mcadele Kanunu'nun (TMK) 7/2. maddesinde de ''terr rgt propagandas? yapma'' suunun cezaland?r?lmas?yla ilgili dzenleme oldu?unu kaydetti.

''BASIN ZGRL? SINIRSIZ DE??LD?R''

Sz konusu btn maddelerle birlikte de?erlendirildi?inde bas?n zgrl?nn anayasa, A?HS ve Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi (A?HM) kararlar?n?n belirledi?i ilke ve kurallara uygun olarak a?klanan ltler erevesinde s?n?rland?r?labilece?ini belirten heyet, ''Bas?n hrriyetinin ko?ulsuz ve s?n?rs?z olamayaca?? a?kt?r'' ifadesini kulland?.

Mahkeme heyeti, ?stanbul Nbeti 12. A??r Ceza Mahkemesince hakk?nda ''el koyma'' karar? verilen taslak metinlerin Bas?n Kanunu'nun 2. maddesinde tan?m? yap?lan ''bas?lm?? eser'', ''yay?m'' ve ''sresiz yay?n'' zelli?ini henz kazanmad???n? ve metin niteli?inde olan tasla??n bu nedenle Bas?n Kanunu kapsam?nda de?erlendirilemeyece?ini belirterek, sz konusu ''?mam?n Ordusu'' isimli taslak metinlerinin nshalar?n?n farkl? ieriklerde oldu?unu ifade etti.

B?R KISMI EM?R K?P? ?LE YAZILAN NOTLAR

?pheli Ahmet ??k'ta ele geirilen 3 taslak metnin 299, 301 ve 302, Odatv'de ele geirilen taslak metnin ise 189 sayfa oldu?una dikkati eken heyet, ?u ifadeleri kulland?:

''Gerek Odatv'de gerekse Ahmet ??k'ta ele geirilen taslak metinlerde farkl? nc ?ah?slar taraf?ndan neredeyse her sayfas?nda eklenecek, ?kar?lacak ya da de?i?tirilecek cmlelere ili?kin notlar ile muhtelif talimatlar?n bulundu?u, bu yaz?lar?n farkl? yaz? karakterleriyle ifade edildi?i, bir k?s?m notlar?n emir kipi ile yaz?ld???, nc ?ah?slar taraf?ndan yaz?lan notlar?n iddia konusu 'Ergenekon silahl? terr rgt'nn amac?na hizmet etmek d?ncesiyle zenle seildi?i ve talimatland?r?ld??? konusunda somut olgular bulundu?u anla??lm??t?r.

Odatv'de ele geirilen rgtsel dokmanlar, zellikle 'Ulusal Medya 2010', 'Nedim', 'Hanefi' ve '??k ve Sabri kitap' ?eklindeki evrak ieri?iyle sz konusu taslaklar zerinde d?len notlar?n ieri?i, mahiyetleri, yaz?l?? ?ekli ve tm soru?turma dosyas? kapsam? bir btn olarak de?erlendirildi?inde, sz konusu '?mam?n Ordusu' isimli taslak metnin ve nshalar?n?n iddia konusu 'Ergenekon silahl? terr rgt'nn amalar? ve talimatlar? do?rultusunda kamuoyunu ynlendirmek ve bu amala a?lm?? olan davalar? etkilemek amac?yla bir ekip taraf?ndan haz?rlanm?? proje al??mas? niteli?inde oldu?u konusunda somut olgular bulundu?u, su delillerinin elde edilmesi ve iddia konusu rgtle ba?lant?l? ?phelilerin tespiti bak?m?ndan, itiraza konu yaz? ve dokmanlara 5271 say?l? CMK'n?n 123 ve 127. maddeleri uyar?nca el konulmas?na ili?kin kararda hukuka ayk?r? bir yn bulunmad??? anla??lm??t?r.''

Mahkeme heyeti, ?stanbul Nbeti 12. A??r Ceza Mahkemesinin 23 Mart 2011 tarihli ''el koyma'' karar?na ?pheli Ahmet ??k'?n avukatlar? Fikret ?lkiz, Blent Utku ve Ak?n Atalay'?n yapt?klar? m?terek itiraz?n reddine oy birli?iyle karar verdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri