forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

hulki_cevizogluErgenekon soru?turmas?yla birle?tirilen Zirve Yay?nevi katliam?na ili?kin yürütülen soru?turma kapsam?nda Ankara ba??ms?z milletvekili aday? gazeteci Hulki Cevizo?lu ifade verdi. ?fade 38 sayfa tuttu...

 

 

Soru?turmay? yürüten Cumhuriyet Savc?s? Cihan Kans?z taraf?ndan yakla??k 6 saat sorgulanan Cevizo?lu, adliye ç?k???nda yapt??? aç?klamada kendisine Ergenekon ?üphelisi olarak sorular soruldu?unu ifade etti. Bildi?i her ?eyi dürüstlükle yan?tlad???n? ve mahkemeye sevk edilmeden serbest b?rak?ld???n? belirten Cevizo?lu, savunmas?n?n 38 sayfa tuttu?unu ifade etti.

Kendisine sorulan sorulara çok k?sa ve net cevaplar verdi?ini belirten Cevizo?lu ?u aç?klamay? yapt?...

"?ddianamede yer al?p almayaca??m henüz belli de?il. Ancak benim hakk?mda herhangi bir adli tedbire gerek görmedi?ine karar verildi. Herhangi bir yasaklamaya gerek olmad???na karar verdi. Çok güzel çaylar ikram etti savc?. Çok kaliteli çaylar? var ama umar?m hiçbiriniz burada bu çay? içmek durumunda kalmazs?n?z ancak dost olarak gelirsiniz. Ben çaylar için de te?ekkür ediyorum say?n savc?ya. Pek çok soru vard?, konu vard?, soru?turman?n gizlili?i nedeniyle bunlar? aç?klamamam?z gerekiyor. Hemen hemen her konuda 700 program yapm???z ceviz kabu?u olarak hemen her konuya de?inilmi?ti. Misyonerlikle ilgili yapt???m programlar a??rl?ktayd?. Onu söyleyebilirim daha da ayr?nt?ya giremem. ?öyle bir espri oldu sorgulaman?n bir bölümünde ben say?n savc?ya '80 soru oldu mu?' diye sordum. Kaç soru oldu?un bilmiyorum. Onu sayaca??m ?imdi ifade tutana??ndan. Ama 38 sayfa tuttu tamam?. Biz programlar?m?zda böyle uzun süre oturmaya al??k?nd?k. ?unu söyleyebilirim benim telefonlar?m?n dinlenmesi ve onlar?n de?ifresi ile ilgili önüme bir ?ey ç?kmad?. Do?rudan ?unu yapt?n ?öyle bir suçun var gibi ima olmad?."


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri