forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

BTK MHPL?LER'?N V?DEOLARIYLA ?LG?L? 3 S?TEYE ER???M YASA?I KOYDU

Aktif .

internet_httpMHPliler'in seks videolar?yla ilgili Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu(BTK) görüntüleri kullanan 68 internet sitesine içeriklerin kald?r?lmas? talimat? verildi?i belirtilerek, içeri?i ç?karmayan 3 internet sitesine erimi?in engellendi?ini duyurdu. 2 internet sitesiyle ilgili de çal??malar?n sürdü?ü kaydedildi.

BTK'dan yap?lan aç?klamada, istifa eden MHP'li Genel Ba?kan Yard?mc?lar? ve milletvekili adaylar?n?n görüntüleriyle ilgili Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl???'na Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi'nden iki, Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesi'nden bir ve Bak?rköy 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nden bir karar olmak üzere dört mahkeme karar? geldi?i hat?rlat?ld?. Bu kararlar?n gere?i kapsam?nda ilgili internet sitelerinin yetkilileriyle irtibat kuruldu?una dikkat çekilen aç?klamada, "Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl???'na intikal eden toplam 68 internet adresi içeri?iyle ilgili olarak bu içeriklere eri?imin engellenmesi yönünde internet sitesi ilgililerine bildirimde bulunulmu?tur." denildi.

GÖRÜNTÜLER MÜSTEHCENL?K SUÇU KAPSAMINDA

Bahse konu görüntülerin 5651 say?l? Yasan?n 8. maddesinde say?lan müstehcenlik suçu kapsam?nda yarg? kararlar? ile Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl???'na intikal etti?i belirtildi.

Yarg? süreci dahilinde i?lemlerin icra edildi?ine vurgu yapan Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu, "Mahkeme kararlar?nda bulunan ?nternet sitelerinin bir k?sm? kamuoyunca bilinen ve çok say?da kullan?c?s? olan internet adresleridir. Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl???'nca gerçekle?tirilen uyar-kald?r yöntemi ile sadece suça konu k?s?mlar?n ç?kart?lmas? sa?lanm?? böylece kullan?c? say?s? yüksek bu sitelere eri?im imkân? devam ettirilmi?tir." de?erlendirmesi yapt?.

Dört mahkeme karar?na konu olan 68 internet adresinden 3 tanesinin içerik ç?karmad???ndan alan ad? ya da alt ad?ndan tümüyle eri?ime engellendi?i ifade edilen aç?klamada, 2 internet sitesi ile ilgili içerik ç?karma i?leminin devam etti?i kaydedildi. Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl???'n?n mahkeme kararlar?na konu olan ve bu görüntülerin payla??lmas? ve yay?lmas?n? sa?layan 68 internet adresi d???nda farkl? internet adreslerindeki ayn? içeriklerin de ç?kart?lmas? çal??malar?n?n devam etti?ine dikkat çekildi. (C?HAN)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri